Velká cesta

Velká cesta

Velká cesta je způsob, jak mapovat osobní rozvoj každého Dítěte lesa.
Zobrazujeme ji jako obrázek pohoří, kde každý postupuje od nejbližšího a nejnižšího obzoru postupně k těm vzdálenějším a obtížnějším, od Táborníka třeba až k Velkému náčelníkovi. Každý postupuje svým tempem, někdo zůstane i v dospělosti Zálesákem, protože nemá potřebu vést druhé. 
Velká cesta není jen obrázek - naopak: obrázek Velké cesty pouze zobrazuje, co vše už jsi zvládl - je to vlastně taková mapa Tvých osobních pokroků. Vždy, když něco nového zvládneš nebo dokážeš, vybarvíš si příslušný kopeček. Úkol Velké cesty (kopeček) je možno považovat za splněný (vybarvit) po odsouhlasení splnění náčelníkem.

Následující horizont (barvu) můžeš začít plnit až po splnění předchozí velké zkoušky (kopec s praporkem), přestože nemáš ještě všechny ostatní úkoly splněny. Velkou zkoušku na dalším horizontu ale můžeš splnit až po uzavření předchozího horizontu (splněny všechny kopečky a vybarvený praporek na vrcholu kopečku velké zkoušky).

Člověk, který byl přijat do řad Dětí lesa a dosud se nestal Táborníkem je titulován „Lesní svišť“.

Zvyklostí našeho oddílu je, že plná práva (hlasovat a být volen) mají zálesáci a vyšší. 


Prokáže, že má patřičnou výbavu a ví jak ji udržovat v pořádku (boty…), jak se správně obléci…Umí se sám připravit na jednodenní výlet a tyto své dovednosti používá při každém výletu do přírody.

S pomocí vlastní výbavy (KPZ, šátek, atp.), vlastní minilékárny či jiných dostupných prostředku dokáže správně ošetřit běžná drobná zranění (alespoň dle výčtu velké cesty) Pamatuje si telefonní číslo záchrany a ví jak ji přivolat a co říci.

Zná základní zásady táboření (přenocování) pod stanem (sušení…). Prokáže, že je schopen nejvýše s pomocí 1 podobně zdatného kamaráda správně umístit, postavit a zajistit běžný turistický stan pro 2 – 4 osoby, pohodlně v něm přespat a sbalit jej.

Prokáže, že zná a dodržuje zásady bezpečnosti při nošení a práci s nožem, sekerou a pilou, ví jak s nimi zacházet, aby je nepoškodil, umí nabrousit nůž a svůj udržuje v perfektním pořádku jako věrného pomocníka pravého táborníka. Prakticky vyzkouší řezání nožem (ozdobení prutu, olivka = pocta, řezání špičky…) a zhotoví 1 praktický či ozdobný předmět (vařečka, loďka, miska, lžíce, kolík…) nožem. Zná zásady bezpečnosti a správný postup při porážení, klestění a transportu souše, zná lesní právo (získávání dřeva). Umí řezat pilou (sám i ve 2), přesekat sekerou kládu, štípat polínka a třísky i špicovat kolík.

Zná základní pravidla ohně, rozlišuje slavnostní (táborový) a užitkový oheň, ctí zásady táborového ohně a zná alespoň 3 základní typy užitkového ohně a umí je připravit. Zná alespoň 3 typy spolehlivých kotlíkových závěsů. Vyzkoušel minimálně jednou nejvýše ve dvojici samostatně vybrat a připravit místo a materiál pro založení ohně a na tomto ohni uvařil aspoň 1 litr vody (čaj, polévka), oheň správně zahasil a zahladil stopy. Pamatuje si telefonní číslo hasičů a ví jak je přivolat a co říci.

Umí se pohybovat v terénu s pomocí jednoduchého plánku a mapy. S pomocí legendy umí využívat turistických mapových značek, chápe souvislost mapy se skutečností (orientace mapy, směry), zná a správně používá názvy hlavních a vedlejších světových stran. Dokáže velmi zhruba (řádově) odhadovat vzdálenost (cm, metry, desítky – m, 100m, km), umí určit sever a orientovat mapu s pomocí buzoly a zná způsoby přibližného určení světových stran bez buzoly. Zhotoví si jednoduchý ale srozumitelný plánek okolí tábora nebo svého bydliště (i v městském prostředí).

Prokazuje dostatek porozumění pro rovnoprávnost mezi účastníky tábora (členy oddílu) a ochotu spolupracovat a pomáhat (sloužit) zajištění společných potřeb.

Zkoušku důvěry plní povinně mladší, starší, táborníci a zálesáci. Sestává ze splnění všech následujících aktivit:
- Vodění slepce bezpečně, spolehlivě a správně, ani na chvíli neopustit.
- Bezmocnost: nechat se krmit a obsluhovat u oběda (úplně bez rukou).
- Péče o bezmocného: starat se o bezmocného u oběda (o jiného, než kdo pečoval o Tebe).
- „Pád z okna“ (provádíme společně na konci tábora)

 

Nesmíš vydávat žádné zvuky. Bobřík mlčení se plní za běžného táborového provozu, ne tedy během odpočinku nebo o samotě.

Mladší (1.-4. třída): 30 minut

Starší (od 5. třídy): 1 hodina

Táborníci a zálesáci: 3 hodiny

Rádci a náčelníci: 6 hodin nebo celý den

 

Nesmíš nic jíst, ani z vlastních zásob. Při plnění bobříka hladu nesmíš ani limonádu, bonbony, žvýkačky a jiné mlsy. Nic kromě vody a neslazeného čaje.
Mladší (1.-4. třída): vynecht snídani, přesnídávku a oběd. První jídlo = odpolední svačina.
Starší (od 5. třídy) , táborníci a zálesáci: bez snídaně, přesnídavky, oběda a svačiny. První jídlo = večeře. (Lze i: jíst snídani a vynechat vše až do další snídaně, ale usínání s prázdným žaludkem není příjemnější.)
Rádci a náčelníci: jeden celý den bez jídla.

Musíš plnit sám, ostatní Ti mohou jen radit, ale ne pomáhat.
Všichni: nasbírat a odevzdat pro společné jídlo 1 rovný hrneček (asi 2 dl) borůvek nebo malin, nebo uplést náramek přátelství a někomu ho věnovat.

Jiné možnosti plnění bobříka trpělivosti se vyhlašují na začátku tábora.

Musíš mít zavázané oči tak, abys vůbec neviděl, ale dobře slyšel. Plní se za běžného táborového provozu, ne tedy během odpočinku nebo o samotě. !!Bobříka slepoty smíš plnit pouze se spolehlivým vodičem, který bude dbát na Tvoji bezpečnost, spolehlivě Tě vodit a ani na chvíli Tě neopustí!!
Mladší (1.-4. třída): 20 minut
Starší (od 5. třídy): 40 minut
Táborníci a zálesáci: 1 hodina
Rádci a náčelníci: 3 hodiny nebo celý den

Tento bobřík se započítá po splnění stezky odvahy a alespoň jedné noční hlídky.
Stezka odvahy:
Mladší (pouze při svém prvním bobříku odvahy): cesta potmě z lesa do tábora samostatně nebo ve dvou
Starší a mladší na druhém táboře: cesta potmě z lesa do tábora sám
Táborníci a zálesáci: samostatná cesta na určené známé místo
Rádci a náčelníci: překonat strach tam, kde to není nebezpečné (pavouci, žáby, výšky, jeskyně,..)

Velká zkouška je vyvrcholením tábora. Konkrétní průběh je tajný a přidržuje se tradičních zvyklostí. Cílem je, aby skupina budoucích táborníků projevila aspoň po 24 hodin svou soudržnost, soběstačnost a schopnost ovládat nabyté tábornické dovednosti. Tato zkouška je kolektivní, obstojí všichni, kdo dosud splnili předchozí podmínky a bobříky. Závěrem zkoušky (do 24 hodin po splnění) by mělo být slavnostní jmenování táborníků s následným právem používat své tábornické jméno a značku a nosit kmenový oděv.

Táborník prokáže, že je připraven a umí zvládat i neplánované situace, zejména jak se zachovat v případě odloučení od skupiny a bloudění, jak zjistit železniční a autobusové spojení (hledání v jízdních řádech) a vyhledat či zjistit telefonní číslo (telefonní seznam).

Zná a dodržuje obecné zásady chování táborníka v přírodě, dokáže vysvětlit pojem chráněné území a přírodní rezervace a chápe omezení na tato území se vztahující a důvody, proč se tato území vyhlašují (nepřehánět, nepodávat školně, prakticky dodržovat)
(Pokud možno mířit i hloub – na pochopení souvislostí a sounáležitosti: všichni jsou živí – neubližuj zbytečně…)

Zná základní symboly a poslání našeho sdružení, zná a dodržuje naše zvyklosti a rituály (znak ČSOP, Dětí lesa + význam 5x, Velkou cestu, Strom, pravidla sněmu a táborového ohně, Pozdrav, Bojový pokřik, Spravedlivý los a další nepsaná pravidla)

Alespoň 2x se částečně podílí (na žádost náčelníka či rádce) na přípravě výletu (zjišťování spojení, vyhledání trasy, změření vzdálenosti, příprava pomůcek a her apod.…)

Alespoň 3x připravuje, zapaluje a řádně pečuje jako ohnivák o táborový nebo užitkový oheň (alespoň jednou z toho o slavnostní táborák).

Absolvuje během roku (mimo tábor) řádně vybaven a připraven 8 společných celodenních pěších výletů do přírody, z toho alespoň 1 nejméně 15km a alespoň 2x za nepříznivého počasí = 2 mráčky (dešťové přeháňky, mokrý sníh, bláto apod. – přiznává náčelník). Na každý výlet si chystá vše sám (vč. ošetření obuvi a přípravy jídla a pití).

Získal aspoň 15 přírůstků vlastního rozvoje (stromu) určených náčelníkem tak, aby jeho růst byl rovnoměrný, tzn. v každé oblasti měl alespoň 2 přírůstky. Všechny tyto činy zaznamenal jako červené přírůstky do obrázku stromu ve své zálesácké knížce.

Prokáže, že je materiálně i znalostně vybaven n vícedenní putování a přespávání v přírodě a svou výbavu udržuje v pořádku a připravenosti
(batoh, spacák, karimatka, baterka, ešus, lžíce, oděv, obuv, jídlo, pití + 1 den výlet).

Složením zkoušky z uzlů prokáže, že umí uvázat (i poslepu) a správně používat v praxi alespoň 6 základních uzlů (lodní, dračí, ambulanční, škotova spojka, kravská (klouzavé očko), pevné očko…)

Prokáže, že perfektně zná základy bezpečnosti ohně a umí v praxi odhadnout nebezpečí při rozdělávání ohně v přírodě, ví jak postupovat v případě vzniku požáru a je dostatečně zodpovědný pro samostatné používání ohně. (Hašení ohně, zásady…)

Prokáže předchozí v praxi bezpečným samostatným zvládnutím ohně na určeném místě.

V rámci putovního tábora zajišťuje a připravuje nejvýše s 1 kamarádem stravu pro ostatní účastníky tábora (celkem nejméně 6 osob), včetně naplánování jídelníčku, obstarání nákupu, vaření a mytí společného nádobí. Prokáže, že zná a uměl by připravit 5 jednoduchých hlavních jídel v podmínkách putovního tábora.

Plní pouze zálesáci starší 14 let, rádci a náčelníci.
Vydej se sám na vybrané či určené klidné místo v přírodě a setrvej zde sám 1 den a noc (nejlépe od oběda do oběda). Připrav si jídlo i vše pro pohodlný nocleh (ne v uzavřeném stanu), můžeš propátrat okolí, něco vyrábět, kreslit či zkoumat, ale nesmíš si číst ani se zabavovat čímkoliv přineseným z lidského svět. Snaž se o sblížení se svým místem, přijmi ho jako svůj dočasný domov.

Průběh zkoušky je tajný

Během společných putování (mimo hlavní putovní tábor) přespí pohodlně alespoň 6x pod stanem, který sám (nejvýše s pomocí 1 kamaráda) umístil, postavil a sbalil. Alespoň 1x stavěl či balil za nepříznivého počasí (déšť, silný vítr, sníh). 3x přespal bez stanu (pod převisem či volně v přírodě).

Alespoň 5x vařil nejvýše s 1 kamarádem na ohni, který sami připravili, jídlo nebo čaj nejméně pro 2 lidi. Alespoň 1x za nepříznivého počasí (mokro, vítr, déšť apod.)

Zúčastnil se alespoň 3 společných nejméně víkendových (aspoň s 1 noclehem-není nutné v přírodě) výprav. Alespoň 1x s tábořením v přírodě.

Alespoň 1x se významně podílel na přípravě společné výpravy (zjišťování spojení, plánování trasy, nákupů či občerstvení, místa pro přenocování, možností zkrácení trasy, zajímavosti v okolí atd.…)

Přijme a dokonale splní rozsáhlejší či dlouhodobější osobní úkol ku prospěchu společenství, který mu zadá rada starších nebo náčelník (pomoc správci, vedení docházky, vytvoření nové telefonní řady atp.)

V rámci oddílu složí teoretickou i praktickou zkoušku z plavání (vč. plavání v šatech, podplavání překážky, vyzvednutí předmětu ze dna, záchrany tonoucího a 1. pomoci při utonutí (umělé dýchání, event. masáž srdce)

Splní alespoň 1 odbornost (viz odbornosti).

Získal alespoň 15 dalších přírůstků vlastního rozvoje dle vlastního výběru či doporučení náčelníka při plnění zelené cesty (tedy min. o 15 víc než při ukončení červené cesty). Úkol si volil tak, aby jeho růst byl rovnoměrný (alespoň dva nové přírůstky v každé oblasti) Všechny tyto činy zaznamenal (zeleně) do obrázku stromu ve své zálesácké knize.

Aktivně se zúčastní stavění a bourání stálého tábora „na zelené louce“ pro táborníky či zálesáky v celém rozsahu, včetně následného navrácení terénu do původní podoby

Sám řídí konstrukci některé táborové stavby, jako je latrína, umývárna, vsakovačka se zábradlím, jídelna, koza na řezání dříví či podobné, kde prokáže svou dovednost a organizační schopnosti.

Po celý alespoň 10denní stálý tábor táborníků či zálesáků pečuje o táborovou nástěnku, aktuálně mění její obsah, shromažďuje a zpracovává informace, vytváří tabulky , píše texty a celkově pečuje o její grafickou i obsahovou úroveň. Pro maximální poutavost využívá svůj um a vtip.

Po celý alespoň 10denní stálý tábor táborníků či zálesáků drží dohled nad táborovým nářadím a ostatním vybavením (kromě kuchyňského): Každý večer kontroluje kompletnost, průběžně provádí či zajišťuje údržbu (obroušení seker, …) a drobné opravy táborového inventáře (výměna topůrka, duše u dvoukoláku, …), včetně zajištění nákupu potřebného materiálu pro opravu…

Alespoň polovinu nejméně 10denního stálého tábora táborníků či zálesáků vykonává funkci hlavního kuchaře či pomocného kuchaře: Sám pomáhá v kuchyni dle potřeb či pokynů hlavního kuchaře, zajišťuje a organizuje nákup, mytí a utírání nádobí, zásobení vodou, likvidaci odpadků a zbytků, řídí a kontroluje doplňování dřeva a úplnost kuchyňského vybavení.

Po celý alespoň 10denní stálý tábor táborníků či zálesáků drží dohled nad hygienou: doplňuje či vyměňuje vodu u latrín, doplňuje toaletní papír, zahazuje denně latrínu, kontroluje a řídí hospodaření s vodou pro mytí (zvláště teplou), dohlíží na mytí dětí a řídí (eviduje) mytí v teplé vodě. Kontroluje čistotu a pořádek ve stanech a na tábořišti, větrání spacáků a stanů…

Alespoň 1x sám vede táborníky či zálesáky při dobývání (souše, klestí) a zpracování (řezání, sekání) dřeva pro potřeby kuchyně či při přípravě táboráku. Dbá přitom všech zásad bezpečnosti a zacházení s příslušnými nástroji.

V rámci stálého tábora či při jiné vhodné příležitosti se podílí na zkoušení budoucích táborníků alespoň ve dvou různých základních tábornických dovednostech na Velké cestě.

Samostatná příprava (vč. materiální) a vedení aspoň 2 různých aktivit pro nejméně 5 dětí na táboře. Tato aktivita je založena na vlastní samostatné činnosti dítěte a měla by mířit na zřejmý produkt (výrobek či dovednost – např. výrobky z keramické hlíny či jiného materiálu, výuka hraní na hudební nástroj, stopování zvěře apod.) Každá táborová dílnička by měla probíhat aspoň ve dvou dvouhodinových blocích.

Sám vede celý den (od budíčku do dalšího budíčku) oddíl či družinu (alespoň 8 dětí) v rámci režimu tábora podle programu, který si sám připravil.

V roli rádce se zúčastní putovního tábora (pěší, lodě, cyklo apod.) zálesáků.

Jeden den vystupuje v roli náčelníka putovního tábora zálesáků, řídí služby, táboření, nákupy a všechny nezbytnosti.

Alespoň 1 rok spolehlivě plní úlohu družinového rádce (nejvýše se dvěma stejně zdatnými kamarády): chystá si program na družinové schůzky a vede je, snaží se být vzorem svým svěřencům, pečovat o jejich rozvoj a vytvářet atmosféru družinové sounáležitosti a hrdosti.

Alespoň 2x připravuje program celooddílové schůzky (nejvýše ve dvou, aspoň 1x sám).

Alespoň 2x připravuje a vede program celodenního výletu družiny či oddílu (alespoň 1x), nejméně 1x s použitím hromadného dopravního prostředku.
(nejvýše ve dvou, aspoň 1x sám)

Samostudiem či pod vedením zkušenějšího kamaráda porozumí zákonitostem vývoje počasí v našich zeměpisných šířkách (Rozumí a vysvětlí pojmy TV a TN, TF, SF a OF, zná jednotlivé typy mraků a typické znaky a rizika při příchodu jednotlivých typů front…) Pomocí soustavného pozorování a zaznamenávání počasí a sledování předpovědi alespoň 1 celý měsíc se snaží rozlišovat jednotlivé projevy počasí a předvídat jeho vývoj v nejbližších hodinách a dnech.

Sám připraví a zajistí atraktivní trasu, dopravu, rozdělení jídla a veškeré další nezbytnosti alespoň dvoudenní expedice rádců (+náčelníků) minimálně s 1 noclehem.

Alespoň 1x řídí (jasně, věcně a stručně) společný sněm všech Dětí lesa (aspoň 1x) nebo Radu starších.

Sám organizoval (má vyzkoušenou) a bezpečně zná nebo má zapsáno ve svém zápisníku či kartotéce aspoň 10 her pro vnější prostředí a 10 her do deště (dovnitř).

Na žádost či se souhlasem náčelníka podnikne samostatně celodenní putování (pěšky nebo na kole) s určeným cílem.
TENTO ÚKOL LZE PLNIT I NA TÁBOŘE.

Dtto předchozí, navíc si zajistí pohodlný a bezpečný nocleh (v přírodě či pod otevřeným přístřeškem jako seník apod.). Pokud chce absolvovat najednou s předchozím úkolem, musí cesta trvat alespoň 2 dny s 1 noclehem.
TENTO ÚKOL LZE PLNIT I NA TÁBOŘE.

(Tento úkol nelze splnit s předchozím!)
Podnikne samostatnou cestu do určeného prostoru, kde provede průzkum určeného jevu (pokud možno tajně-nepozorovaně) a podrobné zmapování daného jevu či území. (Lze splnit ve dvou samostatných výpravách).

Absolvuje oficiální kurz 1. pomoci ČČK zakončený zkouškou a získá osvědčení táborového zdravotníka. Aspoň na 1 táboře (putovní či stálý) plní funkci táborového zdravotníka.

Aktivně zvládne alespoň jeden kolektivní sport tak, aby ho mohl provozovat spolu s nezkušenými hráči.

Zvládne a prokáže znalost pravidel alespoň jednoho sportu na tákové úrovni, aby mohl fungovat jako rozhodčí a instruktor při výuce tohoto sportu na táboře či v rámci oddílu.

Splní alespoň 2. odbornost (viz soupis odborností).

Přijme a dokonale a soustavně bude vykonávat službu ku prospěchu společenství, kterou mu určí Rada starších nebo náčelník (správcovství apod.).

Absolvoval školení oddílových vedoucích organizované některou organizací pro volnočasovou práci s dětmi akreditované MŠMT a v praxi hodnotí míru rizika při jednotlivých činnostech s dětmi, dbá zásad duševní a fyzické hygieny dětí, upevňování kolektivu a předchází sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, drogy atd.)

Sám organizoval (má vyzkoušenou) a bezpečně zná nebo má zapsáno ve svém zápisníku či kartotéce aspoň 25* her pro vnější prostředí a 25 her do deště (dovnitř).
( *25+25 včetně 10+10 rádcovských)

Samostatně školí a zkouší táborníky či zálesáky aspoň ve 2 základních tábornických dovednostech (vršky od velké zkoušky táborníka vlevo vyjma důvěry)

Podílí se na organizaci a osobně vede některý běžný či mimořádný táborový rituál (obřad), jehož se účastní celý tábor, kromě sněmu (indiánská sauna, obřadní koupel, šamanský rituál, křest vodáků apod.)

2x připravuje program a vede celotáborový či celokmenový sněm.

Osobně připravuje a koordinuje program celého tábora (nejméně ze 2 oddílů či družin, z nichž ani jednu nemusí v tu dobu vést) včetně koordinace časů (jídlo, program, sněm, mytí, večerka atd.). Alespoň 1 den (či 3 půldne) musí přitom jít o společný program všech oddílů či družin (soutěže, olympiáda, spol. výprava apod.), a alespoň 1 den o společný program s libretem (dějem)

(lze splnit současně s kopečky vlevo od velké zkoušky)
1. Úspěšně (bez velkých problémů, úrazů a psychické újmy dětí i vlastní) vedl oddíl táborníků po celý aspoň 10 denní stálý tábor (na zelené louce). Samostatně přitom připravoval a vedl program, poskytoval dětem náležitou „mateřskou péči“, dohlížel na jejich hygienu a pořádek a vedl je k samostatnosti, spolupráci a kolektivnímu patriotismu.
2. Připravil a vedl společný program pro celý tábor (aspoň 2 oddíly či družiny) po 1 celý táborový den, včetně koordinace časů ), nemusí přitom osobně vést žádný oddíl či družinu).
3. Sám připravil a úspěšně vedl výpravu (aspoň s 1 noclehem, nemusí být v přírodě) alespoň 3 zálesáků. Na této výpravě nebyl nikdo zkušenější (pokročilejší na Velké cestě) než on.
PO SLOŽENÍ NÁČELNICKÉ ZKOUŠKY A SPLNĚNÍ VRŠKŮ VLEVO OD NÍ PŘÍSLUŠÍ OZNAČENÍ NÁČLENÍK

Samostatná příprava (vč. materiální) a vedení aspoň 2 různých aktivit (odlišných od těch, které vedl na rádcovské cestě) pro nejméně 5 dětí na táboře. Tato aktivita je založena na vlastní samostatné činnosti dítěte a měla by mířit na zřejmý produkt (výrobek či dovednost – např. výrobky z keramické hlíny či jiného materiálu, výuka hraní na hudební nástroj, stopování zvěře apod.) Každá táborová dílna by měla probíhat aspoň ve dvou dvouhodinových blocích.

Alespoň po 1 rok vede rádce na jeho rádcovské cestě, předává mu své znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti, psychosociálního vývoje dětí a předává mu získané zkušenosti s vedením kolektivu dětí a organizováním programu, poskytuje mu metodickou pomoc, zpětnou vazbu a morální oporu při jeho vedení družiny.

(lze plnit současně s předchozím)
Aspoň po dobu 1 roku vede samostatně oddíl aspoň 15 dětí, sám vede či usměrňuje rádce při přípravě programu, vedení pravidelných schůzek, celodenních výletů a výprav, připravuje kalendář mimořádných akcí, výletů a výprav aspoň na ½ roku.

Nejvýše s jedním stejně či méně zkušeným kamarádem a aspoň 1x sám připravuje a organizuje výpravu (nejméně s 1noclehem) táborníků či zálesáků (doprava, strava, ubytování, program, zdravotní zajištění atd.)

Stejné jako předcházející s charakterem vandru: spí se venku (či ve stanech), vaří se samostatně na ohni či PB.

Samostatně připraví a vede noční hru s libretem pro táborníky či zálesáky (lze plnit i v rámci tábora)

Nejvýše s 1 stejně zkušeným kamarádem organizačně (vaření, doprava, ubytování) a programově připravuje aspoň 6denní putovní tábor zálesáků, aspoň po ½ tábora vystupuje v roli velkého náčelníka put. tábora. (nezajišťuje tábor pouze „papírově“ – hlášení, vyřizování dotací apod.)

Splní alespoň 3. odbornost (viz soupis odborností).

Radši zatím nechtěj vědět, dozvíš se včas..

Prostě to celé nachystáš a zorganizuješ Ty..

Rozumně rozhodneš, co kam postavit a proč..

Dokážeš, že umíš řídit stavění tábora na zelené louce tak, aby se vše potřebné stihlo do příjezdu dětí (bez stresu a konfliktů)..

Předem připravíš kompletní táborový rozpočet, aby se podle něj skutečně vyšlo..

Povedeš komplet účetnictví (jednoduché) tábora a v pořádku ho odevzdáš.

Připravíš a zorganizuješ některou z Velkých zkoušek (Táborníků či Zálesáků), včetně volby terénu a rozdělení rolí.

Zvládneš 2 sporty tak, abys v nich mohl dělat oddílového rozhodčího.

K tomu není co dodat. Pokud to dokážeš, fakt si ten kopeček můžeš vybarvit!

Staráš se a sháníš, kde se dá.. Vždyť je to pro děti!

Expedice = že je vytáhneš někam ven aspoň na 3 dny a 2 noci..

Nech se překvapit

Význam (vybarvení) SLUNCE je tajný, zjevný pouze ústně těm, kdo převezmou roli náčelníka oddílu.