Velká cesta
Výbava na jednodenní výlet : Prokáže, že má patřičnou výbavu a ví jak ji udržovat v pořádku (boty…), jak se správně obléci…Umí se sám připravit na jednodenní výlet a tyto své dovednosti používá při každém výletu do přírody.
1.pomoc: S pomocí vlastní výbavy (KPZ, šátek, atp.), vlastní minilékárny či jiných dostupných prostředku dokáže správně ošetřit běžná drobná zranění (alespoň dle výčtu velké cesty) Pamatuje si telefonní číslo záchrany a ví jak ji přivolat a co říci.
Stan: Zná základní zásady táboření (přenocování) pod stanem (sušení…). Prokáže, že je schopen nejvýše s pomocí 1 podobně zdatného kamaráda správně umístit, postavit a zajistit běžný turistický stan pro 2 – 4 osoby, pohodlně v něm přespat a sbalit jej.
Dřevo: Prokáže, že zná a dodržuje zásady bezpečnosti při nošení a práci s nožem, sekerou a pilou, ví jak s nimi zacházet, aby je nepoškodil, umí nabrousit nůž a svůj udržuje v perfektním pořádku jako věrného pomocníka pravého táborníka. Prakticky vyzkouší řezání nožem (ozdobení prutu, olivka = pocta, řezání špičky…) a zhotoví 1 praktický či ozdobný předmět (vařečka, loďka, miska, lžíce, kolík…) nožem. Zná zásady bezpečnosti a správný postup při porážení, klestění a transportu souše, zná lesní právo (získávání dřeva). Umí řezat pilou (sám i ve 2), přesekat sekerou kládu, štípat polínka a třísky i špicovat kolík.
Oheň: Zná základní pravidla ohně, rozlišuje slavnostní (táborový) a užitkový oheň, ctí zásady táborového ohně a zná alespoň 3 základní typy užitkového ohně a umí je připravit. Zná alespoň 3 typy spolehlivých kotlíkových závěsů. Vyzkoušel minimálně jednou nejvýše ve dvojici samostatně vybrat a připravit místo a materiál pro založení ohně a na tomto ohni uvařil aspoň 1 litr vody (čaj, polévka), oheň správně zahasil a zahladil stopy. Pamatuje si telefonní číslo hasičů a ví jak je přivolat a co říci.
Orientace: Umí se pohybovat v terénu s pomocí jednoduchého plánku a mapy. S pomocí legendy umí využívat turistických mapových značek, chápe souvislost mapy se skutečností (orientace mapy, směry), zná a správně používá názvy hlavních a vedlejších světových stran. Dokáže velmi zhruba (řádově) odhadovat vzdálenost (cm, metry, desítky – m, 100m, km), umí určit sever a orientovat mapu s pomocí buzoly a zná způsoby přibližného určení světových stran bez buzoly. Zhotoví si jednoduchý ale srozumitelný plánek okolí tábora nebo svého bydliště (i v městském prostředí).
Důvěra:

Prokazuje dostatek porozumění pro rovnoprávnost mezi účastníky tábora (členy oddílu) a ochotu spolupracovat a pomáhat (sloužit) zajištění společných potřeb.

Zkoušku důvěry plní povinně mladší, starší, táborníci a zálesáci. Sestává ze splnění všech následujících aktivit:
- Vodění slepce bezpečně, spolehlivě a správně, ani na chvíli neopustit.
- Bezmocnost: nechat se krmit a obsluhovat u oběda (úplně bez rukou).
- Péče o bezmocného: starat se o bezmocného u oběda (o jiného, než kdo pečoval o Tebe).
- „Pád z okna“ (provádíme společně na konci tábora)

 

Bobřík mlčení:

Nesmíš vydávat žádné zvuky. Bobřík mlčení se plní za běžného táborového provozu, ne tedy během odpočinku nebo o samotě.

Mladší (1.-4. třída): 30 minut

Starší (od 5. třídy): 1 hodina

Táborníci a zálesáci: 3 hodiny

Rádci a náčelníci: 6 hodin nebo celý den

 

Bobřík hladu:

Nesmíš nic jíst, ani z vlastních zásob. Při plnění bobříka hladu nesmíš ani limonádu, bonbony, žvýkačky a jiné mlsy. Nic kromě vody a neslazeného čaje.
Mladší (1.-4. třída): vynecht snídani, přesnídávku a oběd. První jídlo = odpolední svačina.
Starší (od 5. třídy) , táborníci a zálesáci: bez snídaně, přesnídavky, oběda a svačiny. První jídlo = večeře. (Lze i: jíst snídani a vynechat vše až do další snídaně, ale usínání s prázdným žaludkem není příjemnější.)
Rádci a náčelníci: jeden celý den bez jídla.

Bobřík trpělivosti:

Musíš plnit sám, ostatní Ti mohou jen radit, ale ne pomáhat.
Všichni: nasbírat a odevzdat pro společné jídlo 1 rovný hrneček (asi 2 dl) borůvek nebo malin, nebo uplést náramek přátelství a někomu ho věnovat.

Jiné možnosti plnění bobříka trpělivosti se vyhlašují na začátku tábora.

Bobřík slepoty:

Musíš mít zavázané oči tak, abys vůbec neviděl, ale dobře slyšel. Plní se za běžného táborového provozu, ne tedy během odpočinku nebo o samotě. !!Bobříka slepoty smíš plnit pouze se spolehlivým vodičem, který bude dbát na Tvoji bezpečnost, spolehlivě Tě vodit a ani na chvíli Tě neopustí!!
Mladší (1.-4. třída): 20 minut
Starší (od 5. třídy): 40 minut
Táborníci a zálesáci: 1 hodina
Rádci a náčelníci: 3 hodiny nebo celý den

Bobřík odvahy:

Tento bobřík se započítá po splnění stezky odvahy a alespoň jedné noční hlídky.
Stezka odvahy:
Mladší (pouze při svém prvním bobříku odvahy): cesta potmě z lesa do tábora samostatně nebo ve dvou
Starší a mladší na druhém táboře: cesta potmě z lesa do tábora sám
Táborníci a zálesáci: samostatná cesta na určené známé místo
Rádci a náčelníci: překonat strach tam, kde to není nebezpečné (pavouci, žáby, výšky, jeskyně,..)

Velká zkouška Táborníka: Velká zkouška je vyvrcholením tábora. Konkrétní průběh je tajný a přidržuje se tradičních zvyklostí. Cílem je, aby skupina budoucích táborníků projevila aspoň po 24 hodin svou soudržnost, soběstačnost a schopnost ovládat nabyté tábornické dovednosti. Tato zkouška je kolektivní, obstojí všichni, kdo dosud splnili předchozí podmínky a bobříky. Závěrem zkoušky (do 24 hodin po splnění) by mělo být slavnostní jmenování táborníků s následným právem používat své tábornické jméno a značku a nosit kmenový oděv.
Připravenost – bloudění, jízdní řád, telefon: Táborník prokáže, že je připraven a umí zvládat i neplánované situace, zejména jak se zachovat v případě odloučení od skupiny a bloudění, jak zjistit železniční a autobusové spojení (hledání v jízdních řádech) a vyhledat či zjistit telefonní číslo (telefonní seznam).
Chování v přírodě: Zná a dodržuje obecné zásady chování táborníka v přírodě, dokáže vysvětlit pojem chráněné území a přírodní rezervace a chápe omezení na tato území se vztahující a důvody, proč se tato území vyhlašují (nepřehánět, nepodávat školně, prakticky dodržovat) (Pokud možno mířit i hloub – na pochopení souvislostí a sounáležitosti: všichni jsou živí – neubližuj zbytečně…)
Symboly a rituály: Zná základní symboly a poslání našeho sdružení, zná a dodržuje naše zvyklosti a rituály (znak ČSOP, Dětí lesa + význam 5x, Velkou cestu, Strom, pravidla sněmu a táborového ohně, Pozdrav, Bojový pokřik, Spravedlivý los a další nepsaná pravidla)
Příprava výletu (2x):

Alespoň 2x se částečně podílí (na žádost náčelníka či rádce) na přípravě výletu (zjišťování spojení, vyhledání trasy, změření vzdálenosti, příprava pomůcek a her apod.…)

Ohnivák (3x):

Alespoň 3x připravuje, zapaluje a řádně pečuje jako ohnivák o táborový nebo užitkový oheň (alespoň jednou z toho o slavnostní táborák).

Výlety (8 kopečků, 1 x 15 km + 2 mráčky):

Absolvuje během roku (mimo tábor) řádně vybaven a připraven 8 společných celodenních pěších výletů do přírody, z toho alespoň 1 nejméně 15km a alespoň 2x za nepříznivého počasí = 2 mráčky (dešťové přeháňky, mokrý sníh, bláto apod. – přiznává náčelník). Na každý výlet si chystá vše sám (vč. ošetření obuvi a přípravy jídla a pití).

Strom „15“: Získal aspoň 15 přírůstků vlastního rozvoje (stromu) určených náčelníkem tak, aby jeho růst byl rovnoměrný, tzn. v každé oblasti měl alespoň 2 přírůstky. Všechny tyto činy zaznamenal jako červené přírůstky do obrázku stromu ve své zálesácké knížce.
Výbava na táboření: Prokáže, že je materiálně i znalostně vybaven n vícedenní putování a přespávání v přírodě a svou výbavu udržuje v pořádku a připravenosti (batoh, spacák, karimatka, baterka, ešus, lžíce, oděv, obuv, jídlo, pití + 1 den výlet).
Uzle 6: Složením zkoušky z uzlů prokáže, že umí uvázat (i poslepu) a správně používat v praxi alespoň 6 základních uzlů (lodní, dračí, ambulanční, škotova spojka, kravská (klouzavé očko), pevné očko…)
Bezpečnost, požár: Prokáže, že perfektně zná základy bezpečnosti ohně a umí v praxi odhadnout nebezpečí při rozdělávání ohně v přírodě, ví jak postupovat v případě vzniku požáru a je dostatečně zodpovědný pro samostatné používání ohně. (Hašení ohně, zásady…)
Samostatný oheň: Prokáže předchozí v praxi bezpečným samostatným zvládnutím ohně na určeném místě.
Vaření 1 den: V rámci putovního tábora zajišťuje a připravuje nejvýše s 1 kamarádem stravu pro ostatní účastníky tábora (celkem nejméně 6 osob), včetně naplánování jídelníčku, obstarání nákupu, vaření a mytí společného nádobí. Prokáže, že zná a uměl by připravit 5 jednoduchých hlavních jídel v podmínkách putovního tábora.
Bobřík samoty:

Plní pouze zálesáci starší 14 let, rádci a náčelníci.
Vydej se sám na vybrané či určené klidné místo v přírodě a setrvej zde sám 1 den a noc (nejlépe od oběda do oběda). Připrav si jídlo i vše pro pohodlný nocleh (ne v uzavřeném stanu), můžeš propátrat okolí, něco vyrábět, kreslit či zkoumat, ale nesmíš si číst ani se zabavovat čímkoliv přineseným z lidského svět. Snaž se o sblížení se svým místem, přijmi ho jako svůj dočasný domov.

Velká zkouška – Zálesák : Průběh zkoušky je tajný
Stan a bivak (6 stanů, 3 bivaky, 1 mráček): Během společných putování (mimo hlavní putovní tábor) přespí pohodlně alespoň 6x pod stanem, který sám (nejvýše s pomocí 1 kamaráda) umístil, postavil a sbalil. Alespoň 1x stavěl či balil za nepříznivého počasí (déšť, silný vítr, sníh). 3x přespal bez stanu (pod převisem či volně v přírodě).
Vaření na ohni (5 plamenů, 1 mráček): Alespoň 5x vařil nejvýše s 1 kamarádem na ohni, který sami připravili, jídlo nebo čaj nejméně pro 2 lidi. Alespoň 1x za nepříznivého počasí (mokro, vítr, déšť apod.)
Výpravy (3X): Zúčastnil se alespoň 3 společných nejméně víkendových (aspoň s 1 noclehem-není nutné v přírodě) výprav. Alespoň 1x s tábořením v přírodě.
Příprava výpravy : Alespoň 1x se významně podílel na přípravě společné výpravy (zjišťování spojení, plánování trasy, nákupů či občerstvení, místa pro přenocování, možností zkrácení trasy, zajímavosti v okolí atd.…)
Úkol : Přijme a dokonale splní rozsáhlejší či dlouhodobější osobní úkol ku prospěchu společenství, který mu zadá rada starších nebo náčelník (pomoc správci, vedení docházky, vytvoření nové telefonní řady atp.)
Plavání: V rámci oddílu složí teoretickou i praktickou zkoušku z plavání (vč. plavání v šatech, podplavání překážky, vyzvednutí předmětu ze dna, záchrany tonoucího a 1. pomoci při utonutí (umělé dýchání, event. masáž srdce)
1. odbornost: Splní alespoň 1 odbornost (viz odbornosti).
Strom +15: Získal alespoň 15 dalších přírůstků vlastního rozvoje dle vlastního výběru či doporučení náčelníka při plnění zelené cesty (tedy min. o 15 víc než při ukončení červené cesty). Úkol si volil tak, aby jeho růst byl rovnoměrný (alespoň dva nové přírůstky v každé oblasti) Všechny tyto činy zaznamenal (zeleně) do obrázku stromu ve své zálesácké knize.
Stavění tábora: Aktivně se zúčastní stavění a bourání stálého tábora „na zelené louce“ pro táborníky či zálesáky v celém rozsahu, včetně následného navrácení terénu do původní podoby
Vedení táborových staveb: Sám řídí konstrukci některé táborové stavby, jako je latrína, umývárna, vsakovačka se zábradlím, jídelna, koza na řezání dříví či podobné, kde prokáže svou dovednost a organizační schopnosti.
Vedení nástěnky: Po celý alespoň 10denní stálý tábor táborníků či zálesáků pečuje o táborovou nástěnku, aktuálně mění její obsah, shromažďuje a zpracovává informace, vytváří tabulky , píše texty a celkově pečuje o její grafickou i obsahovou úroveň. Pro maximální poutavost využívá svůj um a vtip.
Údržba výbavy: Po celý alespoň 10denní stálý tábor táborníků či zálesáků drží dohled nad táborovým nářadím a ostatním vybavením (kromě kuchyňského): Každý večer kontroluje kompletnost, průběžně provádí či zajišťuje údržbu (obroušení seker, …) a drobné opravy táborového inventáře (výměna topůrka, duše u dvoukoláku, …), včetně zajištění nákupu potřebného materiálu pro opravu…
Kuchyň: Alespoň polovinu nejméně 10denního stálého tábora táborníků či zálesáků vykonává funkci hlavního kuchaře či pomocného kuchaře: Sám pomáhá v kuchyni dle potřeb či pokynů hlavního kuchaře, zajišťuje a organizuje nákup, mytí a utírání nádobí, zásobení vodou, likvidaci odpadků a zbytků, řídí a kontroluje doplňování dřeva a úplnost kuchyňského vybavení.
Dohled na hygienu: Po celý alespoň 10denní stálý tábor táborníků či zálesáků drží dohled nad hygienou: doplňuje či vyměňuje vodu u latrín, doplňuje toaletní papír, zahazuje denně latrínu, kontroluje a řídí hospodaření s vodou pro mytí (zvláště teplou), dohlíží na mytí dětí a řídí (eviduje) mytí v teplé vodě. Kontroluje čistotu a pořádek ve stanech a na tábořišti, větrání spacáků a stanů…
Vedení přípravy dřeva: Alespoň 1x sám vede táborníky či zálesáky při dobývání (souše, klestí) a zpracování (řezání, sekání) dřeva pro potřeby kuchyně či při přípravě táboráku. Dbá přitom všech zásad bezpečnosti a zacházení s příslušnými nástroji.
Zkoušení táborníků: V rámci stálého tábora či při jiné vhodné příležitosti se podílí na zkoušení budoucích táborníků alespoň ve dvou různých základních tábornických dovednostech na Velké cestě.
Vedení dílničky (2x): Samostatná příprava (vč. materiální) a vedení aspoň 2 různých aktivit pro nejméně 5 dětí na táboře. Tato aktivita je založena na vlastní samostatné činnosti dítěte a měla by mířit na zřejmý produkt (výrobek či dovednost – např. výrobky z keramické hlíny či jiného materiálu, výuka hraní na hudební nástroj, stopování zvěře apod.) Každá táborová dílnička by měla probíhat aspoň ve dvou dvouhodinových blocích.
Rádcovská zkouška: Sám vede celý den (od budíčku do dalšího budíčku) oddíl či družinu (alespoň 8 dětí) v rámci režimu tábora podle programu, který si sám připravil.
Puťák: V roli rádce se zúčastní putovního tábora (pěší, lodě, cyklo apod.) zálesáků.
Celodenní vedení: Jeden den vystupuje v roli náčelníka putovního tábora zálesáků, řídí služby, táboření, nákupy a všechny nezbytnosti.
Vedení družiny 1 rok: Alespoň 1 rok spolehlivě plní úlohu družinového rádce (nejvýše se dvěma stejně zdatnými kamarády): chystá si program na družinové schůzky a vede je, snaží se být vzorem svým svěřencům, pečovat o jejich rozvoj a vytvářet atmosféru družinové sounáležitosti a hrdosti.
Vedení schůzky (2x): Alespoň 2x připravuje program celooddílové schůzky (nejvýše ve dvou, aspoň 1x sám).
Vedení výletu (2x): Alespoň 2x připravuje a vede program celodenního výletu družiny či oddílu (alespoň 1x), nejméně 1x s použitím hromadného dopravního prostředku. (nejvýše ve dvou, aspoň 1x sám)
Počasí: Samostudiem či pod vedením zkušenějšího kamaráda porozumí zákonitostem vývoje počasí v našich zeměpisných šířkách (Rozumí a vysvětlí pojmy TV a TN, TF, SF a OF, zná jednotlivé typy mraků a typické znaky a rizika při příchodu jednotlivých typů front…) Pomocí soustavného pozorování a zaznamenávání počasí a sledování předpovědi alespoň 1 celý měsíc se snaží rozlišovat jednotlivé projevy počasí a předvídat jeho vývoj v nejbližších hodinách a dnech.
Vedení expedice: Sám připraví a zajistí atraktivní trasu, dopravu, rozdělení jídla a veškeré další nezbytnosti alespoň dvoudenní expedice rádců (+náčelníků) minimálně s 1 noclehem.
Řízení sněmu (1x): Alespoň 1x řídí (jasně, věcně a stručně) společný sněm všech Dětí lesa (aspoň 1x) nebo Radu starších.
Hry 10+10: Sám organizoval (má vyzkoušenou) a bezpečně zná nebo má zapsáno ve svém zápisníku či kartotéce aspoň 10 her pro vnější prostředí a 10 her do deště (dovnitř).
Samostatná cesta: Na žádost či se souhlasem náčelníka podnikne samostatně celodenní putování (pěšky nebo na kole) s určeným cílem. TENTO ÚKOL LZE PLNIT I NA TÁBOŘE.
+ s noclehem: Dtto předchozí, navíc si zajistí pohodlný a bezpečný nocleh (v přírodě či pod otevřeným přístřeškem jako seník apod.). Pokud chce absolvovat najednou s předchozím úkolem, musí cesta trvat alespoň 2 dny s 1 noclehem. TENTO ÚKOL LZE PLNIT I NA TÁBOŘE.
Průzkum a mapování: (Tento úkol nelze splnit s předchozím!) Podnikne samostatnou cestu do určeného prostoru, kde provede průzkum určeného jevu (pokud možno tajně-nepozorovaně) a podrobné zmapování daného jevu či území. (Lze splnit ve dvou samostatných výpravách).
1. pomoc: Absolvuje oficiální kurz 1. pomoci ČČK zakončený zkouškou a získá osvědčení táborového zdravotníka. Aspoň na 1 táboře (putovní či stálý) plní funkci táborového zdravotníka.
1 sport: Aktivně zvládne alespoň jeden kolektivní sport tak, aby ho mohl provozovat spolu s nezkušenými hráči.
+ rozhodčí: Zvládne a prokáže znalost pravidel alespoň jednoho sportu na tákové úrovni, aby mohl fungovat jako rozhodčí a instruktor při výuce tohoto sportu na táboře či v rámci oddílu.
2. odbornost: Splní alespoň 2. odbornost (viz soupis odborností).
Služba: Přijme a dokonale a soustavně bude vykonávat službu ku prospěchu společenství, kterou mu určí Rada starších nebo náčelník (správcovství apod.).
Bezpečnost: Absolvoval školení oddílových vedoucích organizované některou organizací pro volnočasovou práci s dětmi akreditované MŠMT a v praxi hodnotí míru rizika při jednotlivých činnostech s dětmi, dbá zásad duševní a fyzické hygieny dětí, upevňování kolektivu a předchází sociálně patologickým jevům (šikana, kouření, drogy atd.)
Hry 25+25: Sám organizoval (má vyzkoušenou) a bezpečně zná nebo má zapsáno ve svém zápisníku či kartotéce aspoň 25* her pro vnější prostředí a 25 her do deště (dovnitř). ( *25+25 včetně 10+10 rádcovských)
Školení a zkoušení táborníků a zálesáků (2 kopečky): Samostatně školí a zkouší táborníky či zálesáky aspoň ve 2 základních tábornických dovednostech (vršky od velké zkoušky táborníka vlevo vyjma důvěry)
Vedení rituálu: Podílí se na organizaci a osobně vede některý běžný či mimořádný táborový rituál (obřad), jehož se účastní celý tábor, kromě sněmu (indiánská sauna, obřadní koupel, šamanský rituál, křest vodáků apod.)
Vedení sněmu (2x): 2x připravuje program a vede celotáborový či celokmenový sněm.
Celotáborový program pro celý den (3x): Osobně připravuje a koordinuje program celého tábora (nejméně ze 2 oddílů či družin, z nichž ani jednu nemusí v tu dobu vést) včetně koordinace časů (jídlo, program, sněm, mytí, večerka atd.). Alespoň 1 den (či 3 půldne) musí přitom jít o společný program všech oddílů či družin (soutěže, olympiáda, spol. výprava apod.), a alespoň 1 den o společný program s libretem (dějem)
Velká zkouška náčelníka: (lze splnit současně s kopečky vlevo od velké zkoušky) 1. Úspěšně (bez velkých problémů, úrazů a psychické újmy dětí i vlastní) vedl oddíl táborníků po celý aspoň 10 denní stálý tábor (na zelené louce). Samostatně přitom připravoval a vedl program, poskytoval dětem náležitou „mateřskou péči“, dohlížel na jejich hygienu a pořádek a vedl je k samostatnosti, spolupráci a kolektivnímu patriotismu. 2. Připravil a vedl společný program pro celý tábor (aspoň 2 oddíly či družiny) po 1 celý táborový den, včetně koordinace časů ), nemusí přitom osobně vést žádný oddíl či družinu). 3. Sám připravil a úspěšně vedl výpravu (aspoň s 1 noclehem, nemusí být v přírodě) alespoň 3 zálesáků. Na této výpravě nebyl nikdo zkušenější (pokročilejší na Velké cestě) než on. PO SLOŽENÍ NÁČELNICKÉ ZKOUŠKY A SPLNĚNÍ VRŠKŮ VLEVO OD NÍ PŘÍSLUŠÍ OZNAČENÍ NÁČLENÍK
Dílny (2x): Samostatná příprava (vč. materiální) a vedení aspoň 2 různých aktivit (odlišných od těch, které vedl na rádcovské cestě) pro nejméně 5 dětí na táboře. Tato aktivita je založena na vlastní samostatné činnosti dítěte a měla by mířit na zřejmý produkt (výrobek či dovednost – např. výrobky z keramické hlíny či jiného materiálu, výuka hraní na hudební nástroj, stopování zvěře apod.) Každá táborová dílna by měla probíhat aspoň ve dvou dvouhodinových blocích.
Vedení rádce: Alespoň po 1 rok vede rádce na jeho rádcovské cestě, předává mu své znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti, psychosociálního vývoje dětí a předává mu získané zkušenosti s vedením kolektivu dětí a organizováním programu, poskytuje mu metodickou pomoc, zpětnou vazbu a morální oporu při jeho vedení družiny.
Vedení oddílu 1 rok: (lze plnit současně s předchozím) Aspoň po dobu 1 roku vede samostatně oddíl aspoň 15 dětí, sám vede či usměrňuje rádce při přípravě programu, vedení pravidelných schůzek, celodenních výletů a výprav, připravuje kalendář mimořádných akcí, výletů a výprav aspoň na ½ roku.
Vedení výpravy (3x): Nejvýše s jedním stejně či méně zkušeným kamarádem a aspoň 1x sám připravuje a organizuje výpravu (nejméně s 1noclehem) táborníků či zálesáků (doprava, strava, ubytování, program, zdravotní zajištění atd.)
+ s noclehem a vařením venku: Stejné jako předcházející s charakterem vandru: spí se venku (či ve stanech), vaří se samostatně na ohni či PB.
Noční akce (volný kopec): Samostatně připraví a vede noční hru s libretem pro táborníky či zálesáky (lze plnit i v rámci tábora)
Puťák zálesáků: Nejvýše s 1 stejně zkušeným kamarádem organizačně (vaření, doprava, ubytování) a programově připravuje aspoň 6denní putovní tábor zálesáků, aspoň po ½ tábora vystupuje v roli velkého náčelníka put. tábora. (nezajišťuje tábor pouze „papírově“ – hlášení, vyřizování dotací apod.)
3. odbornost: Splní alespoň 3. odbornost (viz soupis odborností).
Táborová legislativa: Radši zatím nechtěj vědět, dozvíš se včas..
Zajištění a příprava tábora: Prostě to celé nachystáš a zorganizuješ Ty..
Umístění staveb: Rozumně rozhodneš, co kam postavit a proč..
Řízení staveb: Dokážeš, že umíš řídit stavění tábora na zelené louce tak, aby se vše potřebné stihlo do příjezdu dětí (bez stresu a konfliktů)..
Táborový rozpočet: Předem připravíš kompletní táborový rozpočet, aby se podle něj skutečně vyšlo..
Táborové účetnictví: Povedeš komplet účetnictví (jednoduché) tábora a v pořádku ho odevzdáš.
Organizace Velkých zkoušek: Připravíš a zorganizuješ některou z Velkých zkoušek (Táborníků či Zálesáků), včetně volby terénu a rozdělení rolí.
2 sporty - rozhodčí: Zvládneš 2 sporty tak, abys v nich mohl dělat oddílového rozhodčího.
+ školí 1 rádce a 1 náčelníka: nech se překvapit..
Zajištění odborného víkendu Rádců a Náčelníků: ...
Vedení oddílu 3 roky:

K tomu není co dodat. Pokud to dokážeš, fakt si ten kopeček můžeš vybarvit!

Finanční a materiální zajištění oddílu: Staráš se a sháníš, kde se dá.. Vždyť je to pro děti!
Vedení expedice Zálesáků a Rádců: Expedice = že je vytáhneš někam ven aspoň na 3 dny a 2 noci..
Kmenové rituály: Nech se překvapit
SLUNCE: Význam (vybarvení) SLUNCE je tajný, zjevný pouze ústně těm, kdo převezmou roli náčelníka oddílu.