Odbornosti

Velká cesta vede každé Dítě lesa k rozvíjení všech nezbytných znalostí a dovedností, jejím cílem je, abys zvládl všechno aspoň trochu. Každý by ale měl taky NĚCO zvládnout dokonale, stát se v tom skutečným odborníkem. Každý, kdo vykročí na zálesáckou cestu si může vybrat jednu (a později i druhou) odbornost.

Každý rok se otevírá většinou jedna či dvě odbornosti, o které je největší zájem.

Jednotlivé úkoly odbornosti se plní na táboře, během roku i samostatně, o jejich plnění si vedeš záznamy ve své zálesácké knize.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:

 • Korálková šablona prázdná (pro vytváření návrhů indiánských ornamentů na korálkovém stavu)

 


 1. O průběhu získávání odbornosti si vede záznamy o datu a místu splnění jednotlivých podmínek (ve své Zálesácké knize či samostatném sešitu), jejich splnění si nechá bezprostředně potvrdit náčelníkem
 2. K získání odbornosti CESTOVATEL je nutno splnit alespoň 10 z následujících podmínek, první tři uvedené povinně a nejméně po jedné z ostatních skupin.
 • Umí se bezpečně orientovat s mapou a buzolou: profil trasy podle vrstevnic, orientace mapy podle skutečnosti i buzoly, určení azimutu a vzdálenosti cílového místa.
 • Absolvoval alespoň pětidenní společné putování po horách. Veškeré nezbytné vybavení pro táboření a vaření v přírodě (stan, osobní výbavu, kotlík, jídlo,…) přitom nesl na svých zádech. Po celou dobu nocoval a vařil v přírodě nebo na tábořištích mimo pevnou budovu.
 • Zná základní pravidla zajištění tepelného komfortu, ví jak se vhodně obléknout do každého počasí, jak zajistit tepelný komfort za každého počasí a tyto znalosti prakticky využívá na každé výpravě do přírody.

A. Sám, nejvýše se dvěma kamarády vyrobí vor či jiné nouzové plavidlo pouze z přírodního materiálu, které bezpečně převeze alespoň 1 člověka s bagáží přes mírně proudící řeku či rybník (širokou aspoň 20m), což úspěšně vyzkouší.

A. Vyrobí některou součást zálesácké výbavy: sněžnice / dřevěná krosna / celta na přístřešek. Výrobek musí bezchybně sloužit nejméně na 2 výpravách. Ke zhotovení může použít jakékoliv nástroje, ale pracovat musí sám.

B. Podrobně zmapuje sám členité přírodní území o rozloze aspoň 500x500m, tak aby jeho plánek dobře
posloužil např. jako podklad pro orientační hru apod.

B. Prokázal, že umí odhadovat dosažitelné vzdálenosti (1cm – 1km) jen s pomocí svého těla a obvyklé výbavy s menší nepřesností než 15% a nedosažitelné (pohledové) vzdálenosti s menší nepřesností než 25%.

B. Naučí se určovat čas s pomocí Slunce a buzoly a odhadovat čas pomocí fáze Měsíce a hvězd

B. Vysvětlí princip fungování slunečních hodin a sám (nejvýše se dvěma kamarády) zkonstruuje aspoň jedny dobře fungující sluneční hodiny

B. Prokáže, že prakticky ovládá nejméně 1 způsob optické signalizace na vzdálenost nejméně 1 km

B. Naučí někoho orientovat se podle mapy a busoly

C. Bezpečně pozná aspoň 10 jedlých a 10 jedovatých rostlin či hub (= maximálně polovina) volně rostoucích v naší přírodě. Aspoň 3 druhy přírodních jedlých rostlin (mimo hub) nasbíral a vyzkoušel jako svůj výhradní pokrm po jeden (táborový) den

C. Zná aspoň 2 způsoby získávání pitné vody v přírodě, aspoň 1 vyzkoušel.

C. Zná základní požadavky zdravé a bohaté výživy (cukry, tuky, bílkoviny, vitaminy – a v čem jsou hlavně obsaženy), s pomocí tabulek dokáže spočítat energetickou hodnotu pokrmů a přiměřenou denní dávku, sám připravil energeticky bohatý, lehký a trvanlivý pokrm na cesty pro sebe aspoň na 3 dny a vyzkoušel ho jako svou výhradní stravu (lze i doma).

D. Zná a ovládá základní pravidla bezpečnosti, základní techniky jištění, jistící a upevňovací uzle, správný
postup nebezpečným terénem, posílání batohů a jiných věcí pomocí lana. Zvládnul horolezeckou cestu obtížnosti 2. stupně.

D.  Prokáže, že rozumí pojmům tlaková výše a níže, studená, teplá a okluzní fronta, inverze, kupovitá a vrstevnatá oblačnost, a ví, jaké meteorologické jevy je doprovázejí a jaká rizika představují.

D.  Po 1 rok sledoval denně meteorologické zpravodajství a zaznamenával vlastní meteorologická pozorování: nejvyšší a nejnižší denní teplotu, srážky, oblačnost, sněhovou pokrývku a další meteorologické jevy.

1. Nezbytná podmínka pro získávání odbornosti Vodák je složená zkouška z plavání.
2. O průběhu získávání odbornosti si vede záznamy o datu a místu splnění jednotlivých podmínek (ve své Zálesácké knize či samostatném sešitu), jejich splnění si nechá bezprostředně potvrdit náčelníkem.
3. K získání odbornosti VODÁK je nutno splnit alespoň 10 z následujících podmínek, prvních 6 uvedených povinně a alespoň jednu z každé následující skupiny.

 • Naučí se bezpečně ovládat aspoň 2 různé typy plavidel (kanoe, kajak, raft, pramice). Vícemístná jako háček i zadák (kapitán, kotrčník). Na každém z těchto plavidel jel alespoň 2 celé dny (i v rámci putovního tábora) na některé řece (do WW II), z toho vždy aspoň 1 den jako kapitán.
 • Zná a bezpečně ovládá základy vodáckého jazyka: typy lodí (C, K, single, double), části lodí (bort, kýl, límec,…….), vybavení (pádlo, veslo, špricdeka, ……….), označení obtížnosti toků a nutného vybavení a dovedností k jejich sjíždění (ZW A – WW V), názvy konstrukčních prvků a vlastností proudění na řekách ( šlajsna, retardér, vývařiště, vracák, peřej, jazyk, ……..) a povelů při ovládání lodi (přitahuj, odlamuj, kontra, ….).
 • Absolvoval aspoň pětidenní společné tábornické putování po řece (do WW II). Vezl si přitom veškeré nezbytné vybavení pro táboření a vaření v přírodě (stan, karimatku, kotlíky, jídlo, vodu…). Po celou dobu nocoval a vařil v přírodě nebo na tábořištích mimo pevnou budovu.
 • Praktickou zkouškou dokázal, že ovládá záchranu tonoucího (i na hluboké vodě), umělé dýchání a základy 1.pomoci.
 • Prakticky prokázal znalost chování při převržení lodě, při jejím vyprošťování z proudící vody a vylévání. Ví, jakým způsobem uniknout z proudnice či vývařiště.
 • Zná „právní minimum“ vodáka: kdo, kdy a na čem se může u nás pohybovat po vodních tocích a plochách. Zná značky, používané v říční dopravě.

A Zvládl bezpečně eskymácký obrat.

A Naučí někoho základy ovládání 1 plavidla a základy vodácké terminologie.

A Zúčastnil se vodáckých závodů (alespoň mezi 3 oddíly).

B Sám, nejvýše se dvěma kamarády, vyčistil, obnovil či vybudoval studánku a pravidelně (aspoň 2x ročně) o ni pečuje (už nejméně rok).

B Pomohl důkladně vyčistit část vodního toku v blízkosti svého bydliště od odpadků, nebo se zapojil do nátlaku na znečišťovatele (továrnu, obec apod.), který pak skutečně omezil znečištění.

B Ovládá nouzovou i definitivní opravu laminátových i gumových lodí, oba typy alespoň 1x sám (nejvýš s 1 kamarádem) opravoval, nebo fungoval alespoň 1 rok jako oddílový správce lodí (Loďař).

B Sám nebo nejvýše se dvěma kamarády vyrobil (převážně z přírodních materiálů a s pomocí běžných tábornických nástrojů) plavidlo (vor, pramici, kanoi / kmeny - dlabání, vypalování; rákos; březová kůra; kůže …), které dobře unese aspoň 2 lidi a dá se ovládat, což sám vyzkoušel (alespoň na klidné vodě).

C Vyjmenuje a ukáže na mapě všechny vodácky významné české a moravské řeky, ví kudy protékají a do kterých řek a moří se vlévají.

C Stanul vlastními silami u pramene aspoň 3 vodácky významných řek, ví kudy tečou (města, kraje, státy) a kde a do jakého moře se vlévají. Dokáže popsat koloběh vody v přírodě.

C Vystopoval aspoň 1 pramen nějakého potoku či říčky v blízkosti svého bydliště, stanul i u jejího ústí. Ví kudy tečou dále její vody (řeky, města, kraje, státy) a kde a do jakého moře se vlévají. Dokáže popsat koloběh vody v přírodě.

C Plavil se alespoň na 3 různých řekách, na každé alespoň 2 dny.

C Vedl zápisky a sbíral pohlednice či fotografie z míst táboření, navštívených měst či památek apod. do společného „Cancáku“ alespoň při jednom nejméně pětidenním společném vodáckém putování.

 1. O průběhu získávání odbornosti si vede záznamy o datu a místu splnění jednotlivých podmínek (ve své Zálesácké knize či samostatném sešitu), jejich splnění si nechá bezprostředně potvrdit náčelníkem.
 2. K získání odbornosti INDIÁN je nutno splnit alespoň 7 z následujících podmínek, první dvě uvedené povinně, z následujících skupin označených písmeny vždy aspoň jednu.
 • Dokaž, že znáš indiánské zvyklosti spojené s životem v tee-pee, ovládáš správný postup při stavbě tee-pee, a táboř (včetně vaření) aspoň 12 dní v tee-pee, které jsi sám pomáhal stavět a bourat.
 • Zhotov si kožené pouzdro na nůž, váček na krk nebo čelenku, ozdobené symbolickými ornamenty z korálků.

A Zhotov si pohodlnou napodobeninu indiánského oděvu z kůže či vhodné látky (halena + leginy + bederní rouška), nebo pár pohodlných kožených mokasínů nebo sandálů a používá je po dobu táboření v tee-pee.

A Utkej na rámu či na jednoduchém stavu látku, kterou použiješ k výrobě brašny, váčku či jiného užitečného předmětu.

A Nauč se některou indiánskou techniku korálkových ozdob (plochých ornamentů ze skleněných perliček) (líný steh, navlékání v rámečku aj.). Touto technikou vyrob aspoň 1 ornament či symbol (nejméně 5x5cm velký),kterým ozdobíš nějaký rituální předmět vašeho kmene či družiny.

B Nauč se střílet z luku tak, že z 5 ran zasáhneš aspoň dvěma pytel sena na 25m.

B Dokaž, že znáš správný postup rozdělávání ohně třením dřev, aspoň jednou (nejvýše ve dvou) takto rozdělej oheň.

B Vyrob funkční luk a aspoň 3 opeřené šípy, nebo dvojici dobře vyvážených ozdobených oštěpů.

B Vyčiň přírodními prostředky kožešinu zvířete velkého aspoň jako králík tak, aby z ní nepustily chlupy.

B Vyrob znějící buben z kůže, kterou jsi sám upravil a ozdob ho.

C Bezpečně poznej aspoň 10 jedlých volně rostoucích rostlin v naší přírodě. Aspoň 3 druhy přírodních jedlých rostlin (mimo hub) nasbírej a vyzkoušej jako svůj výhradní pokrm po jeden (táborový) den.

C Stopuj aspoň 1 km v terénu divoké zvíře (lze i na sněhu), urči, o jaký druh zvěře se jedná.

C Nauč se rozpoznávat Polárku a aspoň 12 různých souhvězdí tak, aby ses orientoval na obloze v každou roční dobu.

D Aspoň jednou absolvvuj očistný rituál indiánské sauny, kterou jsi sám pomáhal stavět.

D Nauč se pískat na flétnu či zpívat s originálním textem některou indiánskou rituální píseň a nauč ji některého kamaráda.

D Přečti aspoň 1 autentickou knihu o Indiánech v minulosti či v současnosti (nikoliv smyšlené příběhy od Kala Maye apod.).

 • Spi deset nocí za sebou venku v přírodě pod širákem či pod otevřeným přístřeškem (celtou).
 • Dokaž, že víš jak správně zhotovit sluneční hodiny a sám, nejvýše se 3 kamarády, postav funkční sluneční hodiny.
 • Nauč někoho některou z dovedností v úkolech B, kromě lukostřelby.
 1. O průběhu získávání odbornosti si vede záznamy o datu a místu splnění jednotlivých podmínek (ve své Zálesácké knize či samostatném sešitu), jejich splnění si nechá bezprostředně potvrdit náčelníkem.
 2. K získání odbornosti KUCHAŘ je nutno splnit alespoň 9 z následujících podmínek, první 3 uvedené povinně, z ostatních skupin označených písmeny vždy aspoň jednu.
 • Nasbíral a sám vyzkoušel aspoň 20 receptů různých vařených jídel, která se dají využít na táborech či při vaření v přírodě.
 • Bezpečně pozná aspoň 10 jedlých a 10 jedovatých rostlin či hub (= maximálně polovina) volně rostoucích v naší přírodě. Aspoň 3 druhy přírodních jedlých rostlin (mimo hub) nasbíral a vyzkoušel jako svůj výhradní pokrm po jeden (táborový) den.
 • Umí topit v kamnech (sporáku na dřevo), zná způsob regulace hoření, sám aspoň 5x úspěšně roztápěl sporák na dřevo (lze splnit současně s vařením na táboře).

A Sám (nejvýš s jedním kamarádem) zajistil naplánování jídelníčku, nákup potravin a vaření na víkendové akci (2 dny s noclehem) aspoň pro 5 lidí.

A Aspoň 5 dní vařil na stálém táboře (aspoň pro 20 lidí) jako hlavní kuchař nebo jako pomocník kuchaře.

B Zná způsoby vaření bez nádob (setonův hrnec, pečení na kamenech, vaření pomocí kamenů, rožnění, pečení pod kotlíkem, ….), alespoň 2 z nich sám (nejvýš se dvěma kamarády) vyzkoušel.

B Zná alespoň 3 způsoby rozdělávání ohně bez sirek či zapalovače, aspoň 1 způsob úspěšně vyzkoušel.

B Vyrobil vlastnoručně z přírodního materiálu aspoň 1 nádobu na vaření aspoň 1 litru tekutého obsahu (měch, kůže, keramika, …) a úspěšně v ní připravil pokrm.

B Nejvýše se dvěma kamarády vyrobil z přírodního materiálu jednoduchý táborový sporák, či pec na chleba a placky, nebo pícku na pražení zrní a úspěšně ji vyzkoušel.

B Vlastnoručně vyrobil z přírodních surovin aspoň 2 funkční pomůcky pro táborovou kuchyni (kvedlačka, vařečka, naběračka, trychtýř, kleště , …)

C Zná a umí vhodně používat (vyzkoušel) aspoň 10 druhů koření. Pozná rostliny, z kterých se připravují a ví v kterých částech světa rostou.

C Bezpečně pozná aspoň 5 různých volně rostoucích rostlin vhodných pro přípravu kvalitního čaje, navíc sám vypěstoval aspoň 3 různé bylinky a připravil z nich chutný čaj.

C Sám vypěstoval a připravil jako pokrm aspoň 2 různé druhy obilí (včetně kukuřice)

C Vyrobil aspoň 10 dkg dobrého sýra z mléka nebo utloukl stejné množství másla.

 • Vlastnoručně připravil aspoň 1 čerstvě zabité zvíře (králíka, kuře, rybu apod.) jako chutný pokrm (včetně stažení, oškubání, očištění, vykuchání apod.).
 • Zná základní požadavky zdravé a bohaté výživy (cukry, tuky, bílkoviny, vitaminy – a v čem jsou hlavně obsaženy), s pomocí tabulek dokáže spočítat energetickou hodnotu pokrmů a přiměřenou denní dávku, sám připravil energeticky bohatý, lehký a trvanlivý pokrm na cesty pro sebe aspoň na 3 dny a vyzkoušel ho jako svou výhradní stravu (lze i doma).
 • Aspoň 1 rok plnil zodpovědně funkci Spížisty na Salaši.
 1. O průběhu získávání odbornosti si vede záznamy o datu a místu splnění jednotlivých podmínek (ve své Zálesácké knize či samostatném sešitu), jejich splnění si nechá bezprostředně potvrdit náčelníkem.
 2. K získání odbornosti HRNČÍŘ je nutno splnit alespoň 7 z následujících podmínek, první dvě uvedené povinně, z následujících skupin označených písmeny vždy aspoň jednu.
 • Vyrob z vlastnoručně vytěžené a připravené hlíny alespoň 4 užitečné nádoby (lovcova lampička, hrnek, miska, slánka, džbán apod.), aspoň 1 s ouškem a 1 s poklicí. Pracuj bez hrnčířského kruhu a vyzkoušej přitom aspoň 2 různé techniky (plát, šňůrková,…). Spolupracuj přitom na jejich vypálení primitivním způsobem. Nejméně 3 z těchto nádob musí bezchybně sloužit účelu, pro který byly vyrobeny.
 • Vyrob aspoň 1 keramickou nádobu o objemu nejméně 2 litry, uzpůsobenou k vaření na otevřeném ohni (k zavěšení) a uvař v ní pokrm aspoň pro 5 lidí.

A Zhotov aspoň 2 různé napodobeniny historických nádob či kultovních předmětů včetně autentické výzdoby. Alespoň 1 musí být nádoba o obsahu minimálně 1 litr a alespoň 1 musí být ornamentálně zdobená.

A Zhotov alespoň 4 nádoby na hrnčířském kruhu, alespoň 1 musí mít stěnu vyšší než 10 cm.

A Vyrob z vlastnoručně vytěžené a připravené hlíny aspoň 1 dobře uzavíratelnou nádobu (zásobnici) o objemu aspoň 3 litry, nebo sadu aspoň 4 stejných dobře uzavíratelných nádob, každou o objemu aspoň 1 litr. Nádoby ozdob vlastním motivem, případně opatři symboly či popisky, pro co jsou určeny a vypal, případně naglazuj.

B Dokaž, že znáš alespoň 3 různé konstrukce primitivních keramických pecí či výpalů, sám (nejvýše se dvěma kamarády) postav primitivní keramickou pec a úspěšně v ní vypal keramiku (spolu s ostatními).

B Zhotov nejvýše se dvěma kamarády jednoduchý, ale funkční hrnčířský kruh.

B Nejvýše se dvěma kamarády vyrob z přírodního materiálu jednoduchý táborový sporák, či pec na chleba a placky, nebo pícku na pražení zrní a úspěšně ji vyzkoušej.

C Vyrob sadu nejméně 5 detailně propracovaných a dobře srozumitelných figur (Betlém, šachy, hudebníci, zvířata apod.) a vyzdob je glazurou.

C Zhotov z keramické hlíny aspoň 1 šperk (korálky, přívěšek apod.) a alespoň 1 výrobek, vydávající melodický zvuk nebo použitelný jako hudební nástroj (rumbakoule, píšťalu, okarinu, závěsné cinkátko do větru apod.)

C Vyrob nějaký rituální keramický předmět, který bude používán určitou skupinou lidí pouze při slavnostní příležitosti (svícen pro aspoň 4 svíčky, prořezávanou aromalampu, nádobu atp.), nebo nějaký uznávaný symbol (znak), který bude umístěn na viditelném místě.

 • Aspoň jeden svůj velmi zdařilý a oblíbený keramický výrobek daruj někomu, koho to potěší.
 • Nauč někoho aspoň 2 keramické techniky (plát, šňůrky, šlikr, vydlabávání apod.), nebo točit na kruhu. Dotyčný musí pod Tvým vedením sám vytvořit aspoň 1 zdařilý výrobek každou technikou.
 1. O průběhu získávání odbornosti si vede záznamy o datu a místu splnění jednotlivých podmínek (ve své Zálesácké knize či samostatném sešitu), jejich splnění si nechá bezprostředně potvrdit náčelníkem.
 2. K získání odbornosti HUDEBNÍK je nutno splnit alespoň 4 z následujících podmínek, první uvedenou povinně.

Ovládá hru nejméně na 2 hudební nástroje (na každý je schopen zahrát bezchybně aspoň 10 skladeb) , alespoň s jedním je schopen vystoupit před kamarády (zahrát ke společnému zpěvu u táboráku nebo hrát společně s jinými hudebníky).

 • Vyrobí sám alespoň 1 funkční hudební nástroj (buben, rumbakoule, tamburínu, panovu flétnu apod.) z přírodních materiálů (s požitím běžných nástrojů).
 • Složí sám alespoň 2 písně (text + hudbu, nebo vlastní text na známý nápěv).
 • Naučí někoho základům hry na hudební nástroj, který sám dobře ovládá (tak, aby dotyčný byl schopen sám zahrát nebo doprovázet aspoň 3 písně).
 • Umí zahrát část díla aspoň 5 význačných světových či českých skladatelů, z toho aspoň 1 zpaměti.
 • Aspoň týden během jednoho tábora funguje jako „signalizátor“: se svým nástrojem vyhlašuje aspoň 3 různé smluvené hudební signály (vyjma nerytmického bubnování či chřestění).
 • Secvičí a zúčastní se aspoň 1 skupinového vystoupení (minimálně pro 2 hudebníky s různým partem) v rámci významné slavnosti našeho sdružení (výroční sněm apod.) či pro veřejnost.