Dokumenty k EVVO

Co může ředitel školy udělat pro EVVO   
Několik srozumitelných a praktických kroků, které povedou k naplňování smyslu ekologické výchovy na škole, jak je formulovala Květoslava Burešová.
Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO   
Metodický pokyn poskytuje názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat environmentální vzdělávání ve škole a jak tuto realizaci zakotvit v dokumentaci školy. Aktualizovaná verze z roku 2008.
Přehled zákonů a vyhlášek k EVVO   
Odkaz směřuje na stánky CENIA poskytující přehledný soupis platných norem dotýkajících se EVVO nejen na školách.
Rámcový vzdělávací program (RVP)   
RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy: pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří aktivně každá škola zvlášť podle zásad stanovených v příslušném RVP. Součástí všech rámcových programů je důraz na environmentální výchovu a vzdělávání jakožto jednoho z průřezových témat a tzv. klíčových kompetencí.