Odkazy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)   
je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.
Auto*Mat   
je pražské občanské sdružení, vedoucí nerovný boj o zrovnoprávnění cyklistů a dalších druhů dopravy s automobily
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)   
ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti ochrany přírody a krajiny dele zákona 114/1992.
Česká ornitologická společnost (ČSO)   
Dobrovolné sdružení profesionálních i amatérských ornitologů zaměřené na výzkum a pozorování ptáků.
Co může ředitel školy udělat pro EVVO   
Několik srozumitelných a praktických kroků, které povedou k naplňování smyslu ekologické výchovy na škole, jak je formulovala Květoslava Burešová.
Divizna Liberec   
ekocentrum při ZOO Liberec, výukové programy pro školy, projekty,..
Ekocentrum Klenice - Mladá Boleslav   
Praktická ochrana přírody a péče o chráněná území (Radouč, Chlum), programy pro mateřské školy, akce pro veřejnost.
Ekocentrum Podhoubí – Praha   
Ekovýchovné programy pro školy
Ekocentrum Zahrada – Mladá Boleslav   
MiniZOO, stanice pro handicapované živočichy, programy a projekty pro MŠ, ZŠ a SŠ, kluby pro rodiče s dětmi, pobytové programy a prázdninové tábory, akce pro veřejnost.

Jaselská 1119, Mladá Boleslav
Tel. 326 329 113

Ekodomov   
Občanské sdružení, zabývající se problematikou kompostování a likvidace organického odpadu. Stránky s mnoha praktickými náměty...
Ekofarma Sluníčko Dolní Bousov   
čerstvá BIO zelenina a koření, vlastní BIO sadba jahodníku a bylinek.
Ekologický právní servis (EPS)   
<p>Od roku 2013 viz odkaz Frank Bold</p>
Frank Bold (do roku 2013 s názvem Ekologický právní servis (EPS))   
<p>Poradna poskytující bezplatně základní právní pomoc jednotlivcům, občanským sdružením a obcím v případech, kdy je dotčen veřejný zájem. Řeší případy znečištění ovzduší, nadměrného hluku z dopravy, investic dopravních staveb a další.</p>
GÁJA   
Prodejna a makrobiotická nekuřácká jídelna.

Staroměstské náměstí 28, MB
tel: +420 326 321 554, +420 602 102 683

Hlukové mapy   
CENIA vypracovala strategické hlukové mapy silniční dopravy, které zobrazují i území Mladé Boleslavi a okolí.
Jídelna ILUZE (dříve Vege Vitálka)   
(nejen) vegetariánská jídelna s prodejnou a rozvozem jídla, náměstí Míru 27 (za bývalým kinem OKO), MB.
Kavárna Ekocentra Zahrada   
Káva, čaj, čokoládové výrobky a cukrovinky s mezinárodním certifikátem Fair-Trade.

Jaseská 1119, MB, tel. 326 329 113

Lesní mateřská školka Šárynka   
Dětský klub pro předškolní výchovu v přírodě provozuje o.s. Ekodomov v Praze.
M.R.K.E.V. - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy   
M.R.K.E.V. je dlouhodobý projekt, který pomáhá základním a středním školám a pedagogům se začleněním EV do ŠVP a do výuky, podporuje komunikaci a organizuje setkání ke vzájemné výměně námětů. Celostátně zajišťuje organizaci projektu SSEV Pavučina, ve Středočeském kraji pak Podblanické Ekocentrum ČSOP Vlašim. Pro mateřské školy a předškolní environmentální výchovu je určen projekt Mrkvička (viz odkaz).
Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO   
Metodický pokyn poskytuje názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat environmentální vzdělávání ve škole a jak tuto realizaci zakotvit v dokumentaci školy. Aktualizovaná verze z roku 2008.
Moštovna Lažany u Turnova   
výrobce přírodních moštů ve skleněných lahvích (některé i v BIO kvalitě), cenově srovnatelných s dovozovými krabicáky. Jedinou pihou na kráse jsou nevratné skleněné lahve. V MB koupíte v některých běžných obchodech nebo v kavárně Ekocentra Zahrada .
Mrkvička   
Středočeská mrkvička je síť MŠ se zájmem o ekologickou výchovu. Přípravu a rozesílání metodického a informačního bulletinu a organizaci setkání k výměně zkušeností zajišťuje ve StČ kraji Podblanické ekocnetrum ČSOP Vlašim.
Muzeum přírody Český ráj – Prachov   
Stálá expozice Příroda Prachovských skal, Českého ráje a Jičínska, ekocentrum zaměřené především na obojživelníky, ekologická poradna.
Nadace Partnerství   
zabývá se na celostátní úrovni problematikou udržitelné dopravy, snižování emisí CO2 a bezpečného a hodnotného života ve městech
Ornitolog Pavel Kverek   
Kněžmostský ornitolog zabývající se především výzkumem slavíků.
Planta naturalis Markvartice   
Vlastní produkce bylinek, semen a osiva květnatých luk. Vždy koncem jara pořádají Českou květnici (prodejní výstavu s prohlídkou rozkvetlých voňavých pěstebních ploch), která rozhodně stojí za návštěvu, protože má ducha, stejně jako všechno tady. Třeba jejich krásná nová roubenka..
Povodňová služba ČHMÚ   
Aktuální výstrahy a stavy na českých tocích.
Pravidelné zeleninové trhy v MB   
Čerstvé domácí produkty většinou (ale ne vždy!) z nedalekého okolí (ovoce, zelenina, květiny, sadba a další). Každý pátek od 7:00 hod. na náměstí Míru a v úterý na ústředním stadionu (když nemrzne).
Přehled zákonů a vyhlášek k EVVO   
Odkaz směřuje na stánky CENIA poskytující přehledný soupis platných norem dotýkajících se EVVO nejen na školách.
Rámcový vzdělávací program (RVP)   
RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy: pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří aktivně každá škola zvlášť podle zásad stanovených v příslušném RVP. Součástí všech rámcových programů je důraz na environmentální výchovu a vzdělávání jakožto jednoho z průřezových témat a tzv. klíčových kompetencí.
Sdružení Tereza – Praha   
Pražské i celostátní projekty a programy pro školy a pedagogy.
Šetrné osvětlení   
ekologické a energeticky vyvážené osvětlení pro města a obce
Simulátor světelného znečištění   
Jednoduchý ale velmi přesvědčivý simulátor světelného znečištění, produkovaného různými tpy svítidel.
Středisko ekologické výchovy Český ráj - Sedmihorky   
dětská lesní naučná stezka, ekovýchovné programy nejen pro školy, farma s domácími zvířaty,..
Světelné znečištění   
Mapa světelného znečištění v ČR, informační brožura a další informace.
Toulcův dvůr – Praha   
Farma s domácími zvířaty, programy pro školy a rodiče s dětmi, mateřský klub, mateřská škola, naučná stezka, ekoporadenství,…
Záchranná stanice pro handicapované živočichy - Pátek u Poděbrad   
péče o handicapované živočichy, osvětové přednášky a ukázky,..

tel. 603864822

Zdravá výživa   
Obchůdek zdravé výživy a přírodních léků paní Jandákové

Jaselská 607, MB
tel: +420 326 737 146

Znečištění ovzduší   
aktuální výsledky měření automatické stanice SMBOA na městském stadionu v MB
ZOO Liberec   
Zoologická zahrada, prohlídky s průvodcem, výukové programy pro školy.
ZOO Praha   
Největší ZOO v ČR, programy pro školy, pracovní listy, semináře pro učitele.