Zveřejněn závěr zjišťovacího řízení k záměru "Sportovní akademie při 9. ZŠ v Mladé Boleslavi"

Situování záměru Sportovní akademie při 9. ZŠ v MB, Oznámení záměru v informační systému EIA,  kapitola H. Přílohy, str. 82

Minulý týden se v informačním systému EIA objevil závěr zjišťovacího řízení k záměru situovanému naproti parkovišti hobbymarketu OBI na okraji Mladé Boleslavi. Nebude dále posuzován a má tak zelenou. Smyčka kolem Radouče se tímto dále utahuje. Oficiální název projektu zní „Sportovní akademie při 9. ZŠ v Mladé Boleslavi, II. etapa výstavby“. Jeho oznamovatelem je FK Mladá Boleslav o.s. a investorem společnost REALSTAV MB, spol. s.r.o.

Oznámení začátku zjišťovacího řízení v této věci spolu s dokumentací záměru označeného jako STC1665 najdete zde. Připomeňme krátce o co jde:

… Podstatou předkládaného záměru je výstavba dvou fotbalových hřišť, parkovacích ploch, objekt šaten a technického zázemí (jednopodlažní, případně dvoupodlažní objekt). Sportovní areál má být určen mládeži a má přímou vazbu na již existující sportoviště v přilehlé 9. základní škole, vybudované v rámci I. etapy výstavby.

… Areál Sportovní akademie uvažuje s maximální návštěvností 250 diváků, kteří se mohou dostavovat na pořádané sportovní akce typu turnajů mládežnických kategorií. Pro ně je v území areálu navrženo 25 parkovacích kolmých stání (poměr 1 : 10, ČSN 73 6110), dále je jako rezerva a parkovací místa pro rozhodčí (max. 6 os.), trenéry (max. 6 os.), funkcionáře (max. 6 osoby), lékař (1 os.), údržba (2 os.) navrženo dalších 25 kolmých parkovacích míst s dostatečnou rezervou, z celkové kapacity 50 parkovacích stání jsou 2 stání určena pro pohybově handicapové osoby. Dále jsou v areálu navržena 4 stání pro autobusy, jedná se o parkování hostujících mládežnických družstev, přijíždějících na turnaje, uvažuje se s pořádáním 1 turnaje týdně v době soutěžní sezóny: jaro a podzim. …

Předpokládaný termín zahájení stavby:    2013

Předpokládaný termín dokončení stavby: 2014“

Další informace najdete v našem předchozím příspěvku Sportovní akademie při 9.ZŠ v Mladé Boleslavi II. etapa výstavby.

K záměru se kromě orgánů státní správy i samosprávy vyjádřila Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Klenice (ZO ČSOP Klenice), Mladoboleslavská astronomická společnost, o.s. (MBAS), pan Jan Ryšavý – předseda Společenství vlastníků domu 1452 Atrium Radouč a paní Kateřina Klainová – místopředseda SVJ, v zastoupení vlastníků bytových jednotek domů Na Radouči 1463-1466 (60 bytových jednotek). Závěr zjišťovacího řízení rozhodně stojí za přečtení. Konstatuje, že záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá tedy dalšímu posuzování podle Zákona č.100/ 2001 Sb. Zároveň stanovuje závazné podmínky pro realizaci záměru.

Závěrem je třeba zdůraznit dle autora těchto řádek prorockou část stanoviska Magistrátního oddělení ŽP MB. I přes adjektivum magistrátní se jedná o orgán státní správy.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - dle platného územního plánu měla dotčená plocha plnit funkci Regionálního biocentra (RBC) Radouč. V předloženém oznámení není zohledněno, že v okolí Severního sídliště došlo k zastavění většiny volných ploch, které byly obyvateli využívány ke každodenní rekreaci a nyní se zvýšil tlak na jedinou volnou plochu Radouče. Aby se předešlo k negativnímu vlivu, bylo navrženo rozšíření RBC o dotčené pozemky. Jejich oplocením dojde k znemožnění jejich využití ke každodenní rekreaci obyvatel Severního sídliště. Záměr by byl přijatelný, kdyby jeho součástí byla i realizace rozšíření RBC o zbývající část pozemku, který je v současnosti využíván a zůstane záměrem nedotčený (vynětí ze ZPF je možné bez odvodů).“

O tomto rozšíření už se ale závěr dokumentu nezmiňuje. Obklíčení venčící a údajně bezmotorové zóny tak bude dále sevřeno.

Text zakončujeme stejným způsobem jako ten minulý k tématu- závěrem oznámení závěru.

Statutární město Mladá Boleslav a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do závěru nahlížet vyvěšením na úřední desce a zveřejněním informace nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. místní tisk a rozhlas). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň příslušný úřad žádá Statutární město Mladá Boleslav o písemné vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce (informaci můžete také zaslat na adresu e-mail: tuckoval [at] kr-s [dot] cz  nebo faxem)."

Zvýraznění je původní. Text Oznámení i závěru zjišťovacího řízení najdete v příloze níže.

David Hradiský, 6. 8. 2013

PřílohaVelikost
STC1665_Info ZZŘ262.22 KB
STC1665_Závěr ZŘ376.1 KB