Servisní středisko a hotel Mladá Boleslav- Bezděčín

Umístění záměru z přílohy 3 dokumentace

Druhý včera avizovaný záměr se týká stavby „Servisního střediska a hotelu“ poblíž letiště v katastru obce Bezděčín. Záměrem investora Nisa Air s.r.o. je výstavba vlastního a samostatného areálu , který bude zahrnovat montovanou halu – hangár pro servis a parkování vrtulníků Robinson a parkování ultralehkých letadel, navazující zpevněné plochy před hangárem a hotel s parkovištěm pro osobní automobily.

Oznámení začátku zjišťovacího řízení v této věci spolu s dokumentací záměru označeného jako STC1614 najdete zde, nebo v příloze- poněkud neobvykle wordové. Náš redakční systém ji takto neumožňuje připojit, proto ji zamykáme do pdf. Citujme opět pro bližší představu:

„ … původně byla tato stavba zahrnující vybudování montované haly – hangáru,  navazujících zpevněných ploch a hotelu, vedena pod názvem  „Vrtulníkové letiště a hotel Mladá Boleslav“.  Pro stavbu „Vrtulníkové letiště a hotel Mladá Boleslav“  byla zpracována  dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a bylo zahájeno projednávání této stavby s úřady a dotčenými organizacemi. KÚ Středočeského kraje OŽPaZ vydal dne 17.8.2012 stanovisko ke vlivu záměru „Vrtulníkové letiště a hotel Mladá Boleslav“ na soustavu NATURA 2000, ve kterém sdělil, že nelze vyloučit významný vliv záměru na evropsky významnou lokalitu  Bezděčín, jejímž předmětem ochrany je sysel obecný. Záměr tak spadá dle § 4 odst.1) písm. e) zák.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP v platném znění  pod působnost tohoto zákona a musí být provedeno pro něj zjišťovací řízení dle § 7 zák.100/2001 Sb. v platném znění.  Při zpracování oznámení EIA bylo jeho zpracovatelem konstatováno, že záměr spočívá ve vybudování montované haly – hangáru, navazujících zpevněných ploch před hangárem a hotelu, ale název záměru „Vrtulníkové letiště a hotel Mladá Boleslav“ je zavádějící a mohl by vyvolávat dojem, že zde u letiště Mladá Boleslav vznikne ještě jiné – vrtulníkové letiště. Proto po dohodě s investorem byl původní název stavby „Vrtulníkové letiště a hotel Mladá Boleslav“ změněn na „Servisní středisko a hotel“.  Z hlediska obsahu vlastního záměru nedošlo k žádné změně (ani sebemenší), záměr „Servisní středisko a hotel“ zahrnuje vybudování montované haly - hangáru (pro servis vrtulníků a parkování vrtulníků a ULL), navazujících zpevněných ploch a hotelu a to ve stejném rozsahu, velikosti i umístění.

Kapacitní údaje:

SO 01 – Servisní středisko – hangár

  • Zastavěná plocha celkem 1 398 m2
  • Obestavěný prostor 7 841 m3

SO 02 – Hotel

  • Zastavěná plocha celkem 590 m2
  • Obestavěný prostor 7 967 m3

Navrhované chodníky a zpevněné plochy: 440 m2

Navrhované komunikace-parkovací plochy: 3 612 m2

Navrhovaná zeleň: 660 m2

Parkoviště :        29 parkovacích stání pro osobní automobily

 

Počet  zaměstnanců, směnnost:

SO 01 – Servisní středisko

  • administrativa max. 5 zaměstnanců, 1 směnný provoz
  • hangár max. 6 mechaniků, 1 směnný provoz

SO 02 - Hotel

  • 27 pokojů (54 lůžek) pro hosty
  • 2 pokoje (4 lůžka) pro personál
  • Personál – max. 5 zaměstnanců
  • PS 02 – stravování – příprava cca 60 snídaní (dle obsazení hotelových pokojů)“

Zvýraznění v textu jsou původní

Investorem záměru je společnost Nisa Air s.r.o.. Oznámení zpracoval  ing. K. Vurm z Prahy. Projektovou dokumentaci pak SATER- PROJEKT s.r.o.  Když budeme mít štěstí, oznámení se objeví na úřední desce Statutátárního města MB, které avizuje krajský dokument.

David Hradiský, 4. 1. 2013

PřílohaVelikost
Zahájení ZŘ KÚ Středisko a hotel Bezděčín143.17 KB
EIA Ozn Servisní stredisko a hotel946.3 KB
Vizualizace servisního střediska z přílohy 8b dokumentace
Vizualizace podoby hotelu z přílohy 9b dokumentace