Rozhodnutí o umístění stavby „Mladá Boleslav - park Štěpánka, městský krytý bazén“

Vizualizace záměru Městský krytý bazén MB v lokalitě Štěpánka. Příloha dokumentace záměru z úřední desky Statutárního města MB

Ve čtvrtek 22. 8. byla na mladoboleslavské úřední desce bez komentáře vystavena další Veřejná vyhláška „Mladá Boleslav - park Štěpánka, městský krytý bazén“. Tentokrát informující o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Třetí část tohoto materiálu stanovuje podmínky pro využití a ochranu území a pro další přípravu a realizaci stavby. Osvětluje mj. zavádějící zmínky o „čmeláčím“ i jiném zdržování v rámci procesu EIA, které se přednedávnem objevily v několika místních médiích.

Dokument najdete samostatně níže v příloze. Citujme pouze část textu ze str. 6- 7:

„ 8. V projektové dokumentaci připojené k žádosti o vydání stavebního povolení musí být dodrženy podmínky:

a) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko

k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 17. 4. 2013, č.j. 053471/2013/KUSK s podmínkami:

- Vzhledem k provedenému inženýrsko-geologickému průzkumu, který v hloubce 0,0 - 1,7 m zastihl navážku charakteru stavebního odpadu s příměsí nebezpečného odpadu, je třeba při realizaci výkopových prací postupovat takovým způsobem, aby nedošlo k vymývání s následkem dalšího šíření. V dalším stupni zpracování geologického průzkumu je nutno nebezpečnost geologického průzkumu ověřit.

- Mezideponie vzniklé skrývkou ornice zajistit proti prašnosti, co nejdříve realizovat zpětné využití a nezatravněné plochy co nejdříve rekultivovat.

- Při výstavbě omezovat emise poletavého prachu - tuhé znečišťující látky následujícími postupy: pravidelným čištěním vozovky a v případě sucha kropením, minimalizací zásob sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti, za nepříznivých povětrnostních podmínek zamezením šíření prašnosti do okolí (např. vhodnou manipulací se sypkými materiály, kropením, aj.), zabezpečením nákladu na automobilech proti úsypům a před výjezdem z areálu stavby řádnou očistou vozidel.

- Dočasné skladování odpadů kategorie N musí být realizováno v jasně vyznačených a oddělených prostorách s nepropustnou podlahou a musí být zajištěna jejich jednoznačná identifikace.

- Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a oddělené shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich využití či odstranění bude vedena odpovídající evidence. Při kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložen způsob jejich využití či odstranění.

- Minimalizace negativního ovlivnění čmeláků lze dosáhnout zajištěním vhodných potravních biotopů v rámci řešeného území po skončení vegetačních úprav. Plochy určené k založení trávníků je vhodné oset směsí osiva s větším podílem kvetoucích lučních rostlin a část jich udržovat mozaikovitým sečením maximálně 3x ročně. Tímto bude zajištěna potravní nabídka a úkryt i pro řadu dalších druhů bezobratlých živočichů (např. motýlů).

- Při výstavbě je nutné chránit jak nadzemní, tak podzemní části dřevin, které budou zachovány a zajistit odpovídající péči o tyto dřeviny. (Ochranu zeleně při stavebních činnostech řeší ČSN DIN 839061).

- Na okraji pozemku roste památný strom jilm habrolistý, jehož dostatečná ochrana při stavebních činnostech je nezbytná. Je vhodné kmen stromu ochránit proti přímému oděru, ale je třeba také zamezit negativnímu zásahu do jeho kořenového systému respektováním ochranného pásma, kde nesmí být prováděny činnosti, které mohou ohrozit zdravotní stav dřeviny.

 

b) Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí – vyjádření č.j. ŽP-336-

13900/2012 ze dne 24.9.2012.

 

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává závazné stanovisko podle § 104 odst. 9 vodního zákona s podmínkami:

řešení srážkových vod musí být přednostně vsakováním v souladu s ust. § 5 odst. 3 vodního zákona (soulad se stavebním zákonem), tzn., že až v případě, kdy není vsakování možné, mohou být srážkové vody zadržovány a regulovaně odváděny do oddílné kanalizace (pokud nelze vsakovat, musí to být v dalším řízení doloženo)

- musí být dodržena omezení vyplývající z ustanovení § 67 vodního zákona pro aktivní zónu záplavového území

- v přehledné situaci v dokumentaci pro další stupeň řízení požadujeme zakreslení hranice záplavového území Klenice Q100 a hranici aktivní zóny (záplavové území a jeho aktivní zónu stanovil Krajský úřad Středočeského kraje).

- Musí být splněny podmínky správce Povodí Labe, státní podnik, uvedené ve stanovisku zn. zn. PVZ/12/17773/Vg/0 ze dne 17.9.2012. Pro další stupeň řízení bude vydávat vodoprávní úřad na základě žádosti stavebníka souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, akceptuje záměr za předpokladu, že při jeho realizaci bude postupováno v souladu s ust. § 5 odst. 3 tj. tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky, tzn. zejména případné kácení a prořezávání porostů provádět pokud možno v době vegetačního klidu (od 1. listopadu do konce března) v každém případě však mimo hlavní hnízdní sezónu ptactva, tj. mimo období od 15. dubna do 15. července. Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke kácení dřevin.

Upozorňujeme, že na pozemku parc. č. 1144/1 dojde k zásahu do ochranného pásma památného stromu – jilmu habrolistého. Tutéž situaci nelze jednoznačně vyloučit i na parc.č. 244/13, kde se nachází památný buk červenolistý.“

Zvýraznění textu vneseno autorem. O tomto projektu, který je dle dokumentace lokálního významu a rozvíjí civilizační hodnoty daného území, Vás budeme i nadále informovat.

David Hradiský, 28. 8. 2013

PřílohaVelikost
Rozhodnutí o umístění stavby- Akvapark Štěpánka195.23 KB