Mladá Boleslav a oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 2010

OZKO_Překročení IL

 V srpnu 2011 byla v tištěné i elektronické podobě zveřejněna rozsáhlá publikace Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) „Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2010“. Autor článku obě verze publikace získal díky laskavosti vedoucí Oddělení ochrany čistoty ovzduší pobočky ČHMÚ v Hradci Králové, paní ing. Martiny Černé.

Materiál obsahuje řadu zjištění a závěrů, kterými budeme aktualizovat příslušnou část sekce Naše problémy- Kvalita ovzduší v Mladé Boleslavi a dále se jim budeme věnovat i v sekci Aktuality. Poprvé bychom při této příležitosti chtěli upozornit na závažnost a rozsah tzv. OZKO v našem regionu, resp. ORP Mladá Boleslav. Po letech 2008 a 2009, kdy se snížení počtu denních PM10 nadlimitů projevilo v zásadní redukci těchto oblastí, rok 2010 představuje negativní změnu srovnatelnou pouze s roky 2003 a 2005. 

Pro vymezení zón a aglomerací se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší se provádí pro jednotlivé stanice vyhodnocení četnosti překračování limitů koncentrací řady znečišťujících látek s prokazatelně negativním vlivem na lidské zdraví. Hodnotí se například míra překračování ročního a denních limitů pro PM10 . Dále je vyhodnocováno i překračování tzv. cílových imisních limitů pro roční průměrné koncentrace Benzo (a) Pyrenu B(a)P, kadmia, arsenu a niklu a četnosti překračování 8hodinových limitů troposférického- přízemního ozonu. Výše popsanými postupy jsou připraveny mapy územního rozložení příslušných charakteristik kvality ovzduší jak pro překročení imisních limitů, tak i pro překročení cílových imisních limitů. Oblasti s hodnotami imisních charakteristik většími než příslušné (cílové) imisní limity (červeně) tak vymezují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Obr. 1 ukazuje OZKO- překračování imisních limitů (zejména PM10). Obr. 2- OZKO-překračování cílových imisních limitů (zejména B (a) P a přízemní ozon). Územní členění ČR je dle Obcí s rozšířenou působností (ORP).

69 % (!) celkového území ORP Mladá Boleslav je pro rok 2010 vyhodnoceno jako OZKO z důvodu překračování denních limitů pro PM10. Významný je bohužel i rozsah území ORP MB - 13,9 % - s překročením cílového imisního limitu pro B(a)P, jehož původ je v zimním období roku je zejména z lokálních topenišť. Jedná se o jednu z nejnebezpečnějších látek ze skupiny karcinogenních a genotoxických polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Blíže o nich viz samostatná prezentace v sekci Kvalita ovzduší v MB.

O podrobnější kvantifikaci počtu obyvatel a jejich lokalizaci na území města i regionu (ORP), kteří v OZKO žijí a zřejmě o tom nemají tušení se autor tohoto článku pokusil na základě publikovaných krajských Integrovaných programů ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje. Tato zjištění mimo jiné ukazují zásadní důležitost fungování cílených informačních aktivit směrem k nejvíce citlivým populacím, tedy dětem a seniorům zejména v průběhu topné sezóny, kdy je situace nejhorší. Tomuto tématu a jeho souvislosti se strategickými dokumety Středočeského kraje a města MB se budeme věnovat v následujících 3 týdnech v této sekci.  

Podrobnější informace k OZKO najdete v příloze, kterou je celá příslušná kapitola citované publikace.

Autor: David Hradiský, 26. 10. 2011

Ke stažení: 
OZKO_2010_Překročení CIL