MB a Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 2011 (OZKO č. 9 )

ČHMÚ

Čerstvá publikace ČHMÚ „Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2011“ bohužel mluví jasně. Bezmála tři čtvrtiny obyvatel celé Obce s rozšířenou působností (ORP MB) a všechny obyvatele města Mladá Boleslav na zdraví významně ohrožuje to, co dýchají. Nejvíce alarmující je rozsah znečištění karcinogenním Benzo(a)pyrenem, reprezentujícím polycyklické aromatické uhlovodíky- 57 % území celé ORP. Nemá srovnání a je nejvyšší v historii sledování.

Téma jsme v souvislosti s loňskými daty podrobněji komentovali v příspěvku Mladá Boleslav a oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší- OZKO 2010. Zopakujme, že při vymezení zón a aglomerací se zhoršenou kvalitou ovzduší se provádí pro jednotlivé stanice vyhodnocení četnosti překračování limitů koncentrací řady znečišťujících látek s prokazatelně negativním vlivem na lidské zdraví. Bylo tak vyhodnoceno překračování imisních limitů (IL) pro roční průměrné koncentrace PM10, NO2, olova, benzenu, překračování 8hodinového limitu CO, překračování denních limitů pro PM10 a SO2 a překračování hodinových imisních limitů pro SO2 a NO2. Dále i překračování cílových imisních limitů (CIL) pro roční průměrné koncentrace Benzo(a)pyrenu, kadmia, arsenu a niklu a pro nejvyšší max. denní 8hod. koncentraci přízemního ozonu.

Následně byly připraveny mapy územního rozložení příslušných charakteristik kvality ovzduší jak pro překročení IL, tak i pro CIL. Oblasti s hodnotami vyššími než příslušné (cílové) imisní limity jsou označeny červeně. Obr. 1 ukazuje OZKO- překračování imisních limitů ( zejména PM10). Obr. 2- OZKO-překračování cílových imisních limitů (zejména B(a)P ). Územní členění ČR je dle Obcí s rozšířenou působností.

71,8 % (!) celkového území ORP Mladá Boleslav je pro rok 2011 vyhodnoceno jako OZKO z důvodu překračování denních limitů koncentrací PM10. Historicky rekordní je rozsah území ORP MB – 57,1% - s překročením cílového imisního limitu pro B(a)P.  Jedná se o jednu z nejnebezpečnějších sledovaných látek reprezentující  skupinu karcinogenních a genotoxických polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Blíže o nich viz samostatná prezentace v naší sekci Kvalita ovzduší v MB.

Rozsáhlá publikace Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byla zveřejněna před třemi týdny ve formě skript a na CD. Elektronickou i tištěnou verzi jsme získali díky laskavosti vedoucí Oddělení ochrany čistoty ovzduší pobočky ČHMÚ v Hradci Králové, paní ing. Martiny Černé. Kapitolu OZKO připojujeme v příloze. Další jsou k nahlédnutí u autora.

V následujícím příspěvku přineseme víc k závěrům publikace o původu znečištění a ukážeme rozsah OZKO v měřítku pouze našeho kraje- na příkladu loňských příznivějších dat. Pak už zapřaháme.

David Hradiský, 29. 10. 2012
 

PřílohaVelikost
OZKO_ČHMÚ 2011524.25 KB
Obr. 1 Překročení IL ČR 2011
Obr. 2 Překročení CIL ČR 2011