Energetické využití odpadů

Hierarchie nakládání s odpady Zdroj: Mgr. Radovan Šejvl, Energie z odpadů I., www.biom.cz

Dle posledních informací které máme k dispozici, byla životnost skládky v Michalovicích stanovena na III. čtvrtletí roku 2014. Ještě než se další sérií příspěvků budeme věnovat budoucímu mladoboleslavskému Centru průmyslového zpracování komunálního odpadu, a kterou zakončíme červnovým MB-Café právě k tomuto tématu, zastavme se ještě na chvíli u energetického využití odpadu. Je to něco, čemu veřejné mínění není příliš nakloněno, ale přitom se bez něho neobejdeme. Proč vlastně?

V příspěvku Na cestě-kam s odpady z města i regionu? jsme Vám připomněli velmi sporadicky zmiňovanou klíčovou úlohu ŠKO-ENERGO v likvidaci komunálního odpadu z Mladé Boleslavi a okolí. Svozová oblast, ze které odpady končí na michalovické skládce se přitom vzhledem ke konkurenčnímu zařízení v Benátkách nad Jizerou kryje pouze s částí ORP MB a zasahuje spíše do Severních Čech. Viz. mapka v citovaném příspěvku.

S ukončením a rekultivací michalovické skládky, která je v majetku i katastru Statutárního města Mladá Boleslav, zároveň skončí jeho rozpočtový příjem cca 9,5 milionu Kč ročně z výběru poplatků za uložení odpadů. Ten činí 500 Kč za tunu.

Připomeňme text z října 2009, na který jsme již dříve odkazovali jinde, tedy Rozvoj výstavby linek mechanicko-biologické úpravy komunalních odpadů v ČR. Konkrétně pasáž „ Kromě cíle snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky, který je dán směrnicí 1999/31 (ES) o skládkách odpadů, je záměrem Ministerstva životního prostředí (MŽP), v souladu se směrnicí č. 98/2008 (ES) a Plánem odpadového hospodářství České republiky, zabezpečit snížení množství komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby bylo zajištěno využití 50 % hmotnosti papíru, plastů, kovů a skla jako složky komunálního odpadu. Cílovou hodnotou pro MŽP je pak odklonění 1 mil. t SKO (směsného komunálního odpadu) v roce 2020 od skládek. Jako potenciální technologie zpracování komunálních odpadů připadají v úvahu především technologie MBÚ (mechanicko-biologické úpravy) se spoluspalováním produkovaného tuhého alternativního paliva (TAP) a přímé energetické využití KO při zabezpečení energetické účinnosti zdroje dle směrnice 98/2008 (ES)."

V tomto článku citovanou studii společnosti Bioprofit Vám v plné verzi připojíme v dalším příspěvku. V češtině neexistuje podrobnější a obsažnější materiál k tématu MBÚ. Nejprve Vás ale chceme upozornit na přehledový čerstvý článek Mgr. Radovana Šejvla na Biom.cz , Energie z odpadů I.

David Hradiský, 8. 5. 2013