Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu v MB - 2011

ODS MB- 2010

V průběhu druhého pololetí roku 2011 se v ústraní rodí „matka“ všech veřejných zakázek na Mladoboleslavsku. 11. 11. 2011 byla prostřednictvím 15. výzvy Operačního programu životní prostředí schválena dotace uznatelných nákladů projektu „Centrum průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav (CPZKO MB)“ ve výši 449 780 600 Kč bez DPH. Celkové náklady byly tehdy vyčísleny na 591 845 838 Kč. Cesta k realizaci byla pro žadatele, společnost COMPAG Mladá Boleslav s. r. o.,  z pohledu financování volná.

Projekt není izolovanou aktivitou, která by se děla bez ohledu na další dění v našem kraji. Velmi zajímavý pohled nabízí dokument „Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady (ISNKO) v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů “. Najdete jej v příloze.

Z něho se mimo jiné dozvídáme, že okres Mladá Boleslav patří spolu s Benešovem a Kolínem v rámci kraje mezi 3 nejhorší co se týče výkonnosti sběru odděleného/ tříděného sběru (papír, plast, sklo, nápojové kartony). Na straně 30 a dále na stranách 38-42 najdete stručný popis záměru a technologie, který se na rozdíl od ohlášení záměru CPZKO MB v Informačním systému EIA na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1342 dá i vytisknout.

Za nejzajímavější lze považovat popis slabých stránek a hrozeb – ze SWOT analýzy metody MBÚ na str. 41- 42

Slabé stránky
• Vyšší provozní náklady
• Nutnost ekonomicky udržitelného odbytu kalorické frakce
• Nutnost skládkování 40-60% KO (podsítná frakce)
• Environmentálně méně výhodná metoda než přímé energetické využívání

Hrozby
• Ekonomika celého cyklu metody MBÚ
• Možné zpřísnění legislativy na skládkování BRKO
• Závislost na odběru kalorické frakce od externího odběratele

Nikde se nám nepodařilo najít jedinou zmínku (kromě jedné drobné v dříve připojeném volebním letáku ODS z roku 2010) o ekonomice a zejména rentabilitě zamýšleného provozu CPZKO MB. Ať už střednědobé, či dlouhodobé. Dokonce i opakovaně citované záměry využít produkci alternativního hnojiva/ paliva/ certifikovaného odpadu k výrobě tepla ve ŠKO-ENERGO nezmiňují žádný konkrétní kontrakt k odběru tohoto produktu. Pouze jeho ochotu. Jak už jsme zmínili v předešlém příspěvku, výrobu produktu nelze certifikovat před spuštěním jeho výroby. Nikde nelze dohledat, jak dlouho to bude trvat a jak bude vypadat po tuto dobu výroba „na sklad“.

V poslední dostupné výroční zprávě společnosti COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. - v příloze- lze o celém projektu najít pouze jedinou větu na str. 8. „ Je zapotřebí dále pokračovat v procesech získávání dotací, kdy základním úkolem je výstavba kompostárny a rozšíření sběru bio-odpadu a také příprava projektu výstavby CZPKO- MBÚ, jako alternativu odstraňování odpadů na skládce“. Text byl publikován v červnu 2011 a je datován k 31. 12. 2010.

Zmiňované schválení podpory projektu z 15. Výzvy OPŽP Prioritní osa 4- 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, ze dne 11. 11. 2011, najdete v excelové příloze. Žádost byla, dle jiné připojené tabulky, podána 13. 5. 2011. 25. 11. COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o., zastoupený projektantem IPOLT CZ, s.r.o. požádal o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Magistrát města 23. 1. 2012 připojeným vyrozuměním zbavuje obec Řepov účasti na územním řízení a vyjmenovává jeho jednotlivé předměty.  

První zápis do registru veřejných zakázek bude proveden pod evidenčním listem formuláře 7202011015280 28.4. 2012 a najdete jej na http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/332790  „Předmět veřejné zakázky zahrnuje: Vybudování zařízení s technologii na úpravu směsného komunálního odpadu, objemného a jemu podobného odpadu (MBÚ) s výrobou paliva z odpadů a technologií bioplynové stanice (BPS) ke zpracování organické frakce vystupující z technologie MBÚ na bioplyn (el. energii) se zpracováním digestátu z BPS na palivo z odpadů.“ Její zahájení se koncem dubna předpokládalo k 1. 7. 2012. Více v dalším příspěvku.

David Hradiský, 4. 9. 2012
 

PřílohaVelikost
ISNKO Regiony StČ kraje3.13 MB
Výroční zpráva COMPAG MB 20102.54 MB
OPZP_PO4_schv 111111703.5 KB
Projekty_25_50_mil_eur_stav_k_03111162 KB
MB 1499-23.1.201276.75 KB