CENATOX v MB- Znečištění PM10 v areálu města 1

Umístění přístrojů DustTrak v MB a jejím okolí, Autor: Martina Píšová, PřF UK pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013

Následujícími dvěma příspěvky Vám chceme přiblížit další části výzkumu mladoboleslavské mise projektu CENATOX. Konkrétně první závěry z monitoringu znečištění PM10 na devíti místech v MB a jejím okolí. Přesné umístění měření, včetně jejich fotodokumentace, jsme podrobně popsali zde . Ukazuje ho i titulní obrázek. Díky nim máme poprvé možnost zhodnotit míru znečištění PM10 v jednotlivých částech města.

Citovaný příspěvek doplňujeme drobnou opravou od řešitelky této části výzkumu, Martiny Píšové z Přírodovědecké fakulty UK. DustTrak v Plazích byl umístěn ve výšce 16 m. A připomeňme si též, že důvodem měření tak vysoko nad dýchací zónou člověka, bylo eliminovat vliv přízemního znečištění emitovaného dopravními prostředky.

Některé přístroje- konkrétně všechny na školských zařízeních a na radnici, byly na svá místa instalovány dva týdny před spuštěním hlavní měřící stanice CENATOXu u atletického stadionu Jana Železného. Většina z nich pak fungovala ještě více než dva týdny po ukončení jejího provozu a máme tak k dispozici data za téměř celý únor a polovinu března 2013.

Cílem této části projektu, poskytující každých pět minut informace o znečištění PM10, bylo primárně určení míry reprezentativnosti dat z hlavní stanice i pro jednotlivé hodnocené části areálu města. Jinými slovy určit, jestli mají dostatečnou výpovědní hodnotu pro širší areál města. Dosavadní výsledky nám ukazují následující:

  1. Výstupy z přístroje umístěného na věži kostela v Plazích vykazují denní chody i hodnoty odlišné od ostatních lokalit. Původ znečištění tu bude patrně jiný.
  2. Všechny ostatní lokality, včetně Kosmonos, poskytují s určitým časovým posunem velmi podobné denní průběhy i hodnoty koncentrací PM10 .
  3. Přístroj, který stál po dobu měření na hlavní stanici projektu, stanovoval kromě PM10 i PM2,5 a PM1,0. Tento přístroj ukazuje obrázek č. 2 poskytnutý Janem Bendlem z PřF UK.
  4. Podle řešitelky výzkumu nyní můžeme říci, že měření z hlavní stanice jsou reprezentativní minimálně pro oblast, která vznikne spojením všech bodů na Obrázku 1- vyjma Plaz. Ještě podrobnější a rozsáhlejší určení by vyžadovalo více instalovaných DustTraků.
  5. Taktéž lze říci, že hodnoty znečištění ovzduší PM10, které měří od dubna 1998 automatizovaný imisní monitoring ČHMÚ, jsou reprezentativní minimálně ve stejném rozsahu. CENATOX tak zároveň potvrdil vhodnost umístění stanice ČHMÚ.

Hodnoty znečištění stanovené jednotlivými přístroji ukazuje Obr. č. 3. Jedná se „surová data“, ještě nepřepočítaná na ug/m3. Ta Vám- ze střech sledovaných základních škol- ukážeme v následujícím příspěvku. Data budou následně korelována s meteorologickými veličinami měřenými samostatně v hlavní stanici a poskytnou tak další indicii k původu znečištění ve městě.

Druhé části výzkumu Martiny Píšové, která se týká mobilních měření realizovaných stejnými přístroji, se kterými řešitelka chodila po vybraných částech města, včetně blízkosti frekventovaných komunikací, věnujeme samostatný text.

David Hradiský, 20. 9. 2013

Obr. 2, DustTrak DRX na hlavní měřící stanici projektu CENATOX, Jan Bendl, PřF UK pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013
Obr.3, Surová data ze stacionárních DustTraků v MB a okolí, Autor: Martina Píšová, PřF UK pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013