2005- 3. část- Míjení (Heteronyma )

TP2

K roku 2005 ještě další dva příspěvky. Byl to rok plný změn, zajímavostí a novinek. Některé následující pak „odbudeme“ mnohem stručněji.  V návaznosti na příspěvek 2004-2. část- Elektronická nástupní cesta shrneme a dále už nebudeme znovu opakovat, které periodicky publikované informace byly v té které části roku vždy k dispozici. 

Příští rok přibudou v pololetí ještě podrobné Krajské zprávy Cenia, ale zpomalí se publikování podrobnějších vymezení OZKO. Rozsah nevídané vícenásobné pasti tohoto roku je ale znám již od srpna 2006.

V červnu 2005 vyšla Grafická ročenka ČHMÚ 2004 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2004_enh/cze/i... , z které bylo zřejmé, že rok 2003 neznamenal náhodný exces. Imisní situace se v MB sice zlepšila, ale zůstala stále téměř 2x nadlimitní.  V srpnu vyšla Grafická ročenka http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr04cz/ob... , která vymezuje rozsah OZKO pro ORP Mladá Boleslav v 3x menším rozsahu, než předešlého roku http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr04cz/tab/t2221.html . Věstník Ministerstva životního prostředí (MŽP) 12/2005 (v příloze) pak dává i geografickou představu, kde se tato překročení imisních limitů pro PM10 (roční -40 µg/m3 a denní- 50 µg/m3, resp. povolený počet jejich překročení)- v ORP i samotném magistrátním území budou překročeny oba.

Jak vypadal samotný rok 2005, co se týče denních koncentrací PM10, najdete na  http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2005_enh/cze/pollution_overview/overview_PM10_SMBOA_41030.html . Jeho specifikem je chybění řady dat- měření. Červnu tak nebylo možné stanovit měsíční průměr. Je docela dobře možné, že by se opětovný nárůst nadlimitů nezastavil na čísle 70. Denní imisní limity pro PM10 byly přitom s výjimkou právě části června překročeny ve všech měsících roku. Opět se tedy zřejmě jednalo o „sycení“ několika kontinuálními (i dalšími) zdroji ať už primární, nebo sekundární prašnosti.

Pokles měsíčních koncentrací i maxim PM10 mimo topnou sezonu po roce 2006 popíšeme v dalších příspěvcích. I to, že roční imisní limity již po roce 2006 ve městě ani ORP nebudou překročeny.
Prašnost roku 2003 zcela zřejmě souvisela s budováním zahloubené železniční trati na Slovance. V jednom z příspěvků na webu města http://www.mb-net.cz/?page=cz,635.zeleznice-jiz-nerozdeluje-mladou-boleslav  se nám na konci příspěvku přeci jen podařilo najít „Celkový objem zemních prací je dle PD 110 000 mł. Část byla použita (11 000 m³) zpět na obsyp některých stavebních objektů a terénních úprav. Přebytečný výkopek byl odvážen a ukládán na skládku Čejetičky, Bradlec a Dalovice“. Kromě Bradlce jako OZKO kupodivu „rozsvítili“ i Dalovice, ale až roku 2004.

Roku 2004 začala stavba 2. etapy přeložky I/38. Byla dokončena 31. 10. 2005 a údajně stála 345,2 milionu Kč http://www.mb-net.cz/?page=cz,2065.prelozka-silnice-i-38-otevrena  . Výstavba 3. etapy již byla zajištěna a podpořena i s odkazem na ohrožení zásobování automobilky, viz. například http://www.mb-net.cz/?page=cz,1993.jednani-k-vystavbe-i-38-uspesne  a začala slavnostně až 16. 5. 2006 http://www.mb-net.cz/?page=cz,2814.treti-etapa-vystavby-komunikace-1-38-byla-slavnostne-zahajena .

Významným kontinuálním zdrojem PM10 se stala rostoucí intenzita dopravní zátěže blížící se Severnímu sídlišti. Všechna velká nákupní centra, která stála v MB již roku 2003 (Areál Olympia centra, Interspar Jičínská, Baumax i další) byla situována na druhém konci města. Výjezd na R10 ze Severního sídliště neměl tehdy zdaleka takovou kapacitu jako dnes. Zahloubení trati- zkapacitnění průjezdu městem vedlo k násobnému zvýšení dopravních výkonů emitující čím dál větší zátěž v čím dál větší blízkosti sídliště/ místa měření. Budování a rozšiřování průmyslových zón a dalších okrajových částí MB přitahovalo rostoucí počet zákazníků i zaměstnanců, většinou na bázi individuální automobilové dopravy. Samozřejmě i obsluhu center i zaměstnavatelů nákladní automobilovou dopravou. To by např. vysvětlovalo ono „rozsvícení“ OZKO zrovna v katastru Plaz. Zmínku o omezení prašnosti na hranicích průmyslových areálů v MB najdeme v Programovém dodatku Programu pro zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, který připojíme v dalším příspěvku.

K tzv. vymístění dopravy, tj. např. přeložce I/38 asi musely být upínány velké naděje směrem ke zlepšení imisní situace ve městě.  Ač byla 2. etapa zprovozněna od 1. 11. 2005 rok 2006 opět přinese 70 PM10 nadlimitů a přitom chybělo hned 24 měření z ledna. Rok 2006 také přinese historicky nejvyšší a dosud nepřekonaná denní PM10 maxima. O tom v dalších příspěvcích. 

18.4. web města upozorňuje na soutěž – Vytvořte logo Zdravého města, http://www.mb-net.cz/?page=cz,1712.vytvorte-logo-zdraveho-mesta-mlada-boleslav . 23.9. paní Bubnová, tehdejší koordinátorka projektu  podrobně představuje Zdravé město http://www.mb-net.cz/?page=cz,1957.zdrave-mesto . 1.11. začíná anketa týkající se jednoho ze zvolených indikátorů projektu http://www.mb-net.cz/?page=cz,2067.anketa-zdraveho-mesta . Součástí ankety v příloze příspěvku je podotázka č.11- hodnocení  kvality ovzduší.  Druhé fórum Zdravého města proběhne 21. 11. opět ve Světě http://www.mb-net.cz/?page=cz,2123.forum-zdraveho-mesta-mlada-boleslav a projednáván je v minulém příspěvku přiložený komunitní plán Zdraví a kvality života.
 

Roku 2005 dojde k zpřesnění metodiky mapování a v MB i ORP jsou poprvé a hned v obrovském rozsahu (85 % území) překročeny cílové imisní limity pro Benzo(a)Pyren. Poprvé bude též nejen modelováním, ale i měřením zachyceno překročení povoleného počtu 8 hodinových klouzavých nadlimitů pro troposférický ozon. Tato informace bude oficiálně známa až v srpnu 2006 a elementárně poučeným muselo být v tu chvíli jasné, že už dávno nemáme co dočinění s jakýmsi neškodným „polétavým prachem“ z hromad v areálu stadionu, či větrem rozfoukaných zbytků odvážených z okolí rodících se dopravních staveb.

David Hradiský, 15. 6. 2012
 

PřílohaVelikost
Věstník MŽP1220051.29 MB