Povodně a sucha – kdo za to může?

Velká voda

V posledním desetiletí jsme zažili v ČR několik stoletých či dokonce tisíciletých povodní, které napáchaly velké škody. Novinkou – dříve prakticky neznámou – jsou tzv. bleskové povodně, kdy voda rychle vyskočí ze svých břehů již po několikahodinovém vydatném dešti (jako v srpnu 2010 na Liberecku). Uvedené jevy se poslední dobou vyskytují stále častěji (nejedná se jen o umělou bublinu vyvolanou větší pozorností médií) a jasně nám dávají najevo, že dochází ke změně vodního režimu v naší krajině, že prastaré pranostiky i význam označení „stoletá voda“ ztrácejí svou platnost, a že s podobně dramatickými meteorologickými a hydrologickými jevy musíme do budoucna počítat, ať už se jedná o volbu míst ke stavbě budov a komunikací, nebo o zatížení rozpočtu rodin, obcí i státu nápravami povodňových škod.

V čem je problém?

Představme si přírodní krajinu, která funguje zcela bez zásahu člověka: třeba Mladoboleslavsko před několika tisíci lety. Jizera i Klenice plynou svými koryty na stejných místech jako dnes a všude okolo se rozprostírají hluboké lesy. Všimněme si změn, které přinesli lidé, a jejich vlivu na vodní režim krajiny:

1. Odlesnění a nahrazení vegetačního krytu umělými povrchy.
Že les je přirozeným akumulátorem vláhy v krajině se učí děti již v obecné škole. Pokud na 1 km2 lesa spadne během vydatnější letní přeháňky nijak mimořádných 20mm srážek, projeví se to obvykle jen pomalým a mírným zvednutím hladiny nejbližšího potoka. Většinu z oněch 20 000 m3 vody (to je asi 2 000 plných hasičských cisteren) vrstva hrabanky a mechu zadrží a pak pomalu uvolňuje – les nepotřebuje dešťovou kanalizaci. V odlesněné krajině schopnost zadržet srážky postupně klesá v tomto pořadí: louky a pastviny, hustě osetá pole obdělaná po vrstevnici, řídce osetá pole obdělaná po spádnici, zatravňovací dlažba, běžná a zámková dlažba, beton a asfalt. Václav Cílek uvádí ve své knize Dýchat s ptáky (1), jak stejná 20mm přeháňka, která v roce 2005 spadla na Pardubicku na těžkou mechanizací udusané pole kukuřice s řádky po spádnici, vytvořila z místního potůčku řeku o průtoku Berounky, poškodila domy a potrhala komunikace. A když si představíme obrovské plochy budov, komunikací a parkovišť, které s každým rokem nahrazují vegetaci, je zřejmě, že jejich příspěvek k prudkému vzestupu hladin nebude zcela zanedbatelný (obr.2).
Rubem rychlého odtoku vody z krajiny jsou sucha: když voda po dešti rychle odteče, chybí pak rostlinám i lidem (ve studních, potocích i ve vzduchu – v betonovém a asfaltovém městě je o několik stupňů tepleji, než v místech s dostatkem vegetace).

2. Změna přirozeného říčního koryta a zavážení rozlivného území
Původní Jizera meandrovala v mělkém údolí, jehož dno zarovnala povodňovými nánosy do rovné a úrodné nivy – na ní nám dnes rostou louky třeba v okolí Bakova nebo v MB na Krásné louce. Přirozeně meandrující tok měl i několikanásobně větší délku, než později uměle napřímené koryto (jako má např. Klenice téměř v celé délce), takže dokázal pobrat mnohem víc vody, než se vylil z břehů (obr.3). A když už se to stalo, poskytovaly ploché říční nivy dostatek prostoru pro rozlití vody do šířky, které zpomalilo proud vody a oslabilo povodňovou vlnu v hlavním korytě. Jedním z největších zásahů člověka do přirozeného režimu řeky je navyšování říční nivy (pro parkoviště, zástavbu, melioraci..) nebo umisťování barier jako jsou ploty, živé ploty, apod. Pokud totiž řece vezmeme nivu a zabráníme jí vystoupit z břehů, neoslabí svou sílu a celý příval udeří s o to horšími důsledky na nejslabším místě (jako při povodni na Klenici v r.1789 http://www.mb-net.cz/?page=cz,zaplavy-a-povodne). Velký význam pro oslabení přívalové vlny měly a mají rybníky, které díky své velké ploše mohou zadržet značnou část nadbytečné vody. Na Mladoboleslavsku bývalo mnoho rybníků (jen na Klenici jich bylo 32!), do dnešní doby se jich bohužel dochoval jen zlomek z původního počtu.
Pro nenahraditelný význam rozlivné plochy je říční niva Zákonem o ochraně přírody a krajiny (114/1992) vždy významným krajinným prvkem. To znamená, že veškeré změny musejí být předem schváleny orgánem ochrany přírody, a neměly by vést k narušení její funkce prvku ekologické stability (§4/2). Pokud se ale rozhlédneme po okolí MB, najdeme mnoho případů, kde byla niva uměle navýšena, přehrazena či dokonce zastavěna, v novější době například:

 • zavezení nivy pro areál Laureta Jelínek, benzínovou pumpu a další objekty v Čejetičkách (na levém břehu před mostem k hlavnímu nádraží), 
 • zahrádky na Podlázkách (nelegální ploty, chaty a živé ploty jako překážky v proudění rozlité Jizery, zahrádkáři postupně zavezené slepé rameno Jizery (!!), které za vysokého stavu odvádělo část vody pod jez) - obr. 10-16, 
 • výstavba psího závodiště na Krásné louce za tratí (oplocení jako povodňová bariera - obr. 19-20)
 • navýšení nivy Klenice pod tenisovými kurty (obr.4), na louce u dětského hřiště „Pyramida“ (obr.5) a především nově v místě výstavby O.C. Olympia (obr.7-8)!
 • zavezení náhonu u Česany (zmenšení průtočného koryta při povodni - obr.23)

Některé zásahy byly asi „historicky spontánní“ (tenisové kurty na Štěpánce), jiné nelegální (oplocení chat a zavezení slepého ramena na Podlázkách), ostatní ale musel schválit Odbor životního prostředí – zejména v případě nedávné výstavby O.C. Olympia, kdy došlo k zastavění celé pravobřežní nivy Klenice o ploše několika hektarů, se jedná o selhání orgánu ochrany přírody, který tuto stavbu posvětil!

3. Globální změny klimatu
I když je z perspektivy lidského života těžko postřehnutelná, prožíváme pravděpodobně dnes jednu z nejrychlejších klimatických změn v historii Země a její důsledky se projevují i u nás. Vyšší teploty přinášejí pravděpodobně více vláhy (srovnej s (2) !), vydatnější srážky a delší období sucha – jevy, se kterými se pravděpodobně budeme muset naučit žít, podobně jako třeba s dopravními zácpami.

Sečteme-li všechny zpevněné plochy (střechy budov, komunikace, parkoviště atd.), které přívalové srážky nezadrží, ale ihned pošlou do potoků a řek, jež jsme napřímili a připravili o značnou část jejich rozlivného území, vychází nám vodní režim značně odlišný od původní, člověkem nedotčené krajiny.
 

Co s tím?

Našim hlavním cílem k prevenci povodní i stále častějšího sucha by mělo být udržení vody v krajině. Toho dosáhneme spíše než budování velkých přehrad znovuobjevováním spousty drobností, na kterých se může podílet každý z nás:
 

 1. Zdravá půda: dostatek orgranického humusu (nikoliv minerálního hnojiva) a zdravá půdní mikroflóra (dostatek žížal a ostatních půdních breberek) pomohou kypré, neutužené půdě (!) zadržet většinu srážek. Účinek je dvojí: více vláhy zůstane v půdě a méně jí uteče do řek. Použitelné od nejmenších zahrádek a truhlíků až po širé lány.. (více viz. 3)
 2. Zelené střechy: není až tak nákladné vrátit zem, kterou jsme zabrali při stavbě domu, zpátky na stejné místo – na střechu. Zelené střechy jsou hezké, zadržují a pak pomalu odpařují vláhu a výrazně zlepšují mikroklima (teplotu i vlhkost) a ponechávají životní prostor pro drobnohledné živáčky, ale třeba i ptáky.. (obr.25)
 3. Zadržení dešťové vody: ještě před půlstoletím stál pod každým okapem barel na dešťovou vodu. Dnes máme ovzduší mnohem čistší (!), ale cennou děšťovku necháme odtéci do kanálu a pro zalévání používáme drahocennou pitnou vodu, nebo vrtané studně. Dříve se také věřilo, že plýtvání je hřích..
 4. Zachování zásakových ploch a zeleně: všechna nová parkoviště by měla být alespoň ze zatravňovací dlažby, střechy velkých budov by měly být svedeny do přiměřeně velkých zásakových jímek. 
 5. Rybníky a mokřiny: zachování a obnova rybníků a mokřadů a vyčištění zabahněných rybníků pomůže zlepšit klima a zadržet velké množství vody. O možném rekreačním a sportovním využití ani nemluvě..
 6. Čisté strouhy a suché hráze (poldery): zkušenosti z přechozích povodní dokazují, že i drobné příkopy a stružky nejen kolem silnic a cest mají pro usměrnění přívalových srážek velký význam. Otázkou je, zdali je Správa povodí Labe dostatečně důsledná (a financovaná) v jejich údržbě. 
 7. Poldery jsou suché hráze k zachycení přívalových vod. Jeden se bude v dohledné době budovat v MB na strouze mezi Podchlumím a bývalým letním kinem, na budování dalších by se daly jiště využít dotace MŽP a MZ, k tomu by ale bylo vhodné vytvořit regionální koncepci pro udržení vody v krajině a předcházení živelným škodám.
 8. Zabránění erozi: důsledné odstraňování i malých erozních rýh. Eroze nás připravuje o drahocennou (a vododržnou) půdu a urychluje odvod vody z krajiny (obr.24)
 9. Zabránění zastavování či zavážení říčních niv a důsledná kontrola zachování průtočnosti údolí. To je úkol pro zodpovědné zahrádkáře (ploty, vyvážení zahradního odpadu), stavebníky a především pro zodpovědné úředníky státní správy, schvalující veškeré zásahy do významných krajinných prvků, případně i pro Českou inspekci životního prostředí v případě pochybení.

Odkazy:
Stoletá voda – co to znamená: http://www.chmi.cz/hydro/pov02/100_voda.htm
Hydrologické vyhodnocení katastrofických povodní v ČR: http://www.chmi.cz/hydro/hyd_main.html
Povodňová služba – aktuální výstrahy ČHMÚ (včetně aktuálních průtoků): http://hydro.chmi.cz/hpps/
Povodňové plány a mapy záplavových území Stč. kraje: http://mapy.kr-stredocesky.cz/pov_plan/plan/html/index.html

Použitá literatura:
1 – Cílek, V.: Dýchat s ptáky (článek Malá velká voda – str 147). Dokořán Praha, 2009.
2 – Cílek, V.: Dýchat s ptáky (článek Děsivé sucho – str 141). Dokořán Praha, 2009.
3 – Cílek, V.: Dýchat s ptáky (článek Děsivé sucho – str 139). Dokořán Praha, 2009.
 

Kolik plochy v MB má ještě schopnost zadržet děšťovou vodu?
Přirozeně meandrující potok v ploché nivě - voda se tu zdrží mnohem déle, než v napřímeném korytě, takže má mnohem menší rychlost a sílu ničit.
Hladina stoupá a Klenice by chtěla vystoupit z břehů.
Louka u hřiště Pyramida: i tady se dříve voda přirozeně vylévala ze břehů,
Tady má Klenice prostor.
Kdo tohle povolil?!
Nejvzdálenější část nákupních komplexů na Jičínské výpadovce ale není zcela mimo nebezpečí.
Pravděpodobně tady jednou voda ukáže svoji sílu
Bariery pro velkou vodu.
To není ledabyle opravená cesta.
Stejné místo jako na předchozím obrázku, ale za II.povodňového stupně.
Tolik vody odtéká přelivem již za II. povodňového stupně.
Jenže voda nemá kam! Slepé rameno už mnoho vody neodvede, zahrádkaři ho krátkozrace zavezli zahradním odpadem.
Většina vody teď musí dál hlavním korytem Jizery přes jez a do náhonu, nebo si hledá cestu přes jejich vymazlené zahrádky..
Zavážení dosud průtočné části slepého ramene stále pokračuje.
Přírodní hospůdka nad jezem na Podlázkách stojí v záplavovém území.
K restauraci patří tenhle plot - kolmo na směr toku tvoří povodňovou barieru.
Na co je tenhle zvláštní železniční most na Krásné louce?
Ale rozlévající se vodě stojí v cestě drátěný plot psího závodiště, který se při povodni rychle zanese a vytvoří překážku.
Technologické centrum Nová Česana stojí v údolní nivě.
Ale nic není dokonalé.
Napadlo Vás někdy, proč je před mostem u Česany tohle podivné zábradlí?
Eroze nás připravuje o drahocennou půdu a zrychluje odtok vody.
Zelené střechy
Kopie mapy záplavového území z webu Stč. kraje: