Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2012

Logo CENIA

Vláda České republiky schválila 24. 10. „Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2012.“ Každoročně ji předkládá Ministerstvo životního prostředí a zpracovává ji CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s ostatními resortními i mimoresortními organizacemi. O loňské jsme Vás informovali v příspěvku Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2011. Citujme nejdůležitější zjištění z té letošní, aktuální samozřejmě i pro Mladou Boleslav:

„ Stav životního prostředí v ČR se zlepšuje, byť v roce 2012 k tomu přispěl pokles ekonomiky. Meziročně se snížila průmyslová produkce i výdaje domácností na konečnou spotřebu, pozitivní vliv na HDP měl pouze zahraniční obchod. Postupně dochází, v důsledku technologického rozvoje a růstu materiálové a energetické efektivnosti hospodářství, k poklesu měrných zátěží životního prostředí na jednotku HDP. Míra vlivu ekonomiky na životní prostředí tak dlouhodobě klesá, i když je nadále v kontextu zemí EU27 nadprůměrná. Tato skutečnost je způsobena značným podílem průmyslu na tvorbě HDP, vysokou těžbou i spotřebou fosilních paliv i nadprodukcí elektrické energie. S poklesem negativních vlivů na životní prostředí z velkých zdrojů znečišťování roste význam spotřeby domácností, zejména lokálního vytápění, spotřeby energie a vody a produkce odpadů, které ovlivňují celkový stav a vývoj životního prostředí v ČR.

…Nadále zůstává vysoký tlak na krajinu související s územním rozvojem, zejména v městských aglomeracích, a s výstavbou dopravní infrastruktury, které jsou spojeny se záborem zemědělského půdního fondu. V důsledku zvyšujícího se rozsahu zastavěných a ostatních ploch, kam patří i dopravní infrastruktura, se zvyšuje fragmentace krajiny. Zvyšuje se tím tlak na stanoviště rostlin a živočichů, mění se migrační vzorce živočichů a dochází k celkovému poklesu biodiverzity. Doprava negativně ovlivňuje obyvatelstvo a další organismy v přilehlých oblastech hlukem a zvýšenou prašností. Silniční doprava se také významně podílí na produkci emisí NOx...“

Původní tiskovou zprávu CENIA najdete zde . Celý text Zprávy najdete v sekci Ke stažení, nebo zde

Ke stažení: