Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2011

Zpráva o stavu ŽP v ČR 2011

Vláda České republiky schválila minulý týden „Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2011“. Předkládá ji každoročně Ministerstvo životního prostředí a zpracovává ji CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s ostatními resortními i mimoresortními organizacemi.

O loňské jsme Vás informovali v příspěvku Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010.  Citujme některá důležitá zjištění z té letošní, aktuální samozřejmě i pro Mladou Boleslav:

„ V ochraně životního prostředí je významná pozornost věnována eliminaci znečištění ovzduší, neboť kvalita ovzduší má přímý vliv na zdravotní stav obyvatelstva. Se znečištěným ovzduším úzce souvisí stále vysoký podíl fosilních zdrojů na výrobě energie v ČR, který meziročně jen mírně klesá. Emise do ovzduší produkované velkými zdroji znečištění byly ve větší míře zredukovány, další pokles lze předpokládat v souvislosti s novými předpisy přijatými na úrovni EU i ČR. Na znečištění ovzduší mají nezanedbatelný vliv emise z lokálních topenišť, a to především v malých sídlech, kde jsou tyto emise problémem zejména při nepříznivých rozptylových podmínkách a v inverzních polohách. V domácnostech nadále dochází k využívání nekvalitních paliv, nebo dokonce materiálů, které nejsou ke spalování přímo určeny. Tento zdroj produkující zhruba třetinu emisí tuhých znečišťujících látek se nedaří regulovat.

Na celkové zátěži ovzduší tuhými znečišťujícími látkami se podílí i doprava, a to např. průtahy tranzitní dopravy ve větších městech a dalších exponovaných obcích, zvyšující se podíl silniční nákladní dopravy a vysoké stáří vozového parku. I přes výrazný pokles objemu tuhých znečišťujících látek emitovaných dopravou v roce 2009 se zatím nepodařilo tento druh emisí snížit pod úroveň roku 2000.

Dopravní infrastruktura spolu se zábory zemědělské půdy zástavbou jsou významným faktorem narušujícím strukturu a funkci krajiny. Důsledkem je pak zvyšující se fragmentace krajiny, nárůst hlukové zátěže či narušení srážkoodtokového režimu. Podíl nefragmentovaného území v ČR klesá, a dochází tak ke stále zvyšujícímu se tlaku na přírodní stanoviště a v nich žijící druhy živočichů a rostlin.

Aktuální zatížení ekosystémů v důsledku působení přízemního ozonu a nevhodná druhová skladba lesních porostů s převahou monokultur je důvodem špatného zdravotního stavu lesů, které pak nejsou schopny odolávat negativním abiotickým a biotickým vlivům. I přes zvyšující se podíl listnatých stromů používaných při obnově lesa a klesající podíl okyselujících látek v ovzduší je zdravotní stav lesních porostů v ČR, vyjádřený stupněm defoliace, nejhorší v rámci EU27.“

Celou zprávu najdete v sekci „Ke stažení“, nebo na Publikace CENIA .

David Hradiský, 20. 12. 2012