Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010

Ministerstvo životního prostředí

V lednu tohoto roku zůstala poněkud stranou pozornosti médií zpráva, kterou představil ministr Tomáš Chalupa na jednání vlády. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010 je informačním materiálem, který shrnuje aktuální poznatky o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí. Je připravována ve spolupráci s řadou resortních i mimoresortních institucí.
 

Zpráva konstatuje, že kvalita ovzduší se na území ČR v roce 2010 meziročně zhoršila. Kromě nárůstu průmyslového znečištění se na tom ve značné míře podílely meteorologické a klimatické podmínky v roce 2010, které byly charakteristické chladnější topnou sezónou a častým výskytem nepříznivých rozptylových podmínek pro znečišťující látky v ovzduší. Nejhorší situace zůstává v Moravskoslezském kraji, kde je zejména způsobena průmyslovou zátěží celé Ostravsko-katovické pánve, tedy včetně přeshraničních vlivů z Polska.

Ministerstvo životního prostředí i na základě dat z této Zprávy představilo nový zákon o ochraně ovzduší, který se důrazněji zaměřuje na znečišťovatele včetně malých zdrojů. Nová právní norma zahrnuje i možnost vymezování nízkoemisních zón.
 

Dále ze Zprávy vyplývá, že domácnosti ve větší míře využívají ekologicky šetrnější způsoby vytápění (např. zemní plyn, biomasu nebo centrální zdroj tepla). Také stoupá počet domů vytápěných solárními kolektory. I přes to ale stále patří vytápění domácností mezi nejvýznamnější zdroje znečišťování ovzduší.

Zpráva také konstatuje, že v Praze, Brně a Ostravě žije v lokalitách, kde jsou přesahovány hygienické limity pro hluk, přibližně 10 % všech obyvatel. V některých obcích je nadměrným hlukem, který pochází hlavně ze silniční dopravy, zatížena i víc než čtvrtina lidí, což ovlivňuje kvalitu života v těchto obcích a komplikuje jejich další rozvoj. V okolí hlavních silnic, kde je nadměrný hluk, žije v ČR v průměru cca 600 lidí na 1 km komunikace, což je zhruba dvojnásobná hodnota, než je průměr zemí Evropské unie.

Ministerstvo životního prostředí proto ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a s dalšími resorty připravuje protihlukový zákon. Hluk představuje závažný problém jak z hlediska životního prostředí, tak z hlediska lidského zdraví. Ministerstvo životního prostředí se proto také vyjadřuje v rámci procesu EIA k protihlukovým opatřením a doporučuje výstavbu protihlukových stěn kolem silnic a železnic.

Více, včetně možnosti stažení Zprávy (8 Mb) najdte na http://www.mzp.cz/cz/news_120111_zprava_o_ZP

David Hradiský, 25. 3. 2012