Žít Nwoleslav- Město odpadů

Mapa předpokládané svozové oblasti CPZKO- Oznámení EIA str. 9- dle původního rozsahu záměru, tj. zpracování 45 000 tun odpadů ročně

Zanedlouho oslavíme dvouleté výročí poslední zmínky webu města o projektu „ Centra průmyslového zpracování komunálního odpadu Mladá Boleslav “ (CPZKO) ve východní průmyslové zóně. Padesátistránkové rozhodnutí o vydání integrovaného povolení v této věci, jehož zveřejnění bylo včera publikováno Krajským úřadem, vzbuzuje řadu obav a otázek. Stojí hned za několik příspěvků.

Začněme doslovnou citací námitek oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z 30. 8. 2012 k dokumentaci projektu CPZKO. Text najdete na stranách č. 17 a 18 níže přiloženého textu rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Obsahuje velmi stručný, ale přehledný popis fungování celého procesu tzv. Mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) a zejména podrobným rozvedením i námi zmíněných obav z využití produktu, který je označován jako tuhé alternativní palivo. Proto cituje i úvod.

„ Předmětem předložené žádosti o vydání integrovaného povolení (dále jen „žádosti o IP“) a přiložených dokumentů je provozování zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadu (MBÚ) s bioplynovou stanicí (BPS) společností COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o. (dále jen „žadatel“). Návrh technologie zařízení sestává z následujících procesů: separace vlhké a suché frakce na lisu (Protlačovací lis VM 2000); separace suché frakce (vytřídění kovu pomocí magnetického separátoru a dále roztřídění na těžkou, střední a lehkou frakci pneumatickými třídiči – vytřídění různých materiálových toků [skla, kameniva, folií, dřeva, apod.]); granulace (drcení) připravovaného tuhého alternativního paliva (TAP) na příslušnou frakci a peletizace výsledného TAP. TAP bude zařazeno buďto jako odpad kat. č. 19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) nebo bude podrobeno certifikaci k získání statusu „certifikovaného výrobku“. Z dokladu předložených žadatelem k žádosti o ŽP (únor/květen 2011) bude, dle předpokladu žadatele, odbyt TAP ze 100 % zajištěn energetickým využitím v teplárně provozované společností ŠKO-ENERGO, s.r.o. v Mladé Boleslavi, a to buďto v režimu certifikovaného výrobku nebo upraveného odpadu. Součástí zařízení má být dále zpracování vlhké či „mokré“ frakce v bioplynové stanici, kde se suchou anaerobní fermentací bude vyrábět bioplyn, který bude spalován v kogeneračních jednotkách za vzniku tepelné a elektrické energie. Vedlejším produktem provozu bioplynové stanice bude fermentační zbytek (digestát), ze kterého bude pomocí separátoru oddělen pevný podíl (separát) a tekutý podíl (fugát). Nakládání s fugátem bude probíhat v režimu odpadních vod a separát bude buďto zařazen jako odpad kat. č. 19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 nebo „materiál“ (další nakládání s ním by mělo dle sdělení žadatele v rámci žádosti o vydání stanoviska ČIŽP pro SFŽP (únor/květen 2011) probíhat mimo režim zákona o odpadech) a bude dále využíván jako součást TAP, jako hnojivo či přísada do kompostu nebo jako technologický materiál při rekultivaci skládek (příliš mnoho otevřených možností „využití“ - pozn. ČIŽP).

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že pro řádné provozování zařízení, má-li přinést očekávaný pozitivní ekologický efekt (snížení množství využitelných a biologicky rozložitelných odpadu ukládaných na skládky), je nezbytné pro odpady či materiály primárně produkované v zařízení zajistit trvalý odbyt k jejich využití. Dle žádosti o IP a jejích příloh je toto zajištění pouze ve fázi předpokladu a navržených variant (nejsou stanoveny konkrétní receptury či požadavky na složení TAP za strany případných odběratelů; nejsou stanoveny ani přibližné požadavky na dodávky separátu od případných odběratelů) a prozatím nebylo dostatečně doloženo a zaručeno. Z těchto důvodů je tedy jednoznačný požadavek CIŽP, aby jakékoliv provozování zařízení bylo podmíněno zajištěním využití toku odpadu (kat. č. 19 12 10) čili „ materiálu “ vystupujících ze zařízení jako primární produkt technologie výroby TAP a rovněž maximální využití odpadu (kat. č. 19 03 05) či „ materiálu “ vystupujících ze zařízení technologie BPS.

Technologie MBÚ je v souladu s BAT a navíc je dotačně podporována Státním fondem životního prostředí. Krajský úřad nemá žádný důvod předjímat otázku odbytu vystupujících materiálů z MBÚ. Krajský úřad dále konstatuje, že podmínky provozu budou ještě upřesněny po zkušebním provozu zařízení, kdy se ověří celý proces technologie...“

Zvýrazněný text je pro přehlednost takto označen autorem. Poslední odstavec je vypořádáním se zodpovědného úředníka s námitkami ČIŽP.  Předesíláme, že jedno z možných a rozumných využití tohoto produktu, který „ se uvidí “ je rekultivace skládky v Michalovicích. 4. změna integrovaného povolení této skládky totiž umožňuje využívat při uzavírání a rekultivaci skládky pouze a) Vytěženou hlušinu, b) Kompost nevyhovující jakosti, c) Zeminu a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.

Ač bylo a stále je Středočeským krajem upřednostňováno přímé energetické využití odpadu ve spalovnách, magistrát, resp. mladoboleslavská ODS se jako svým bodem č. 1 komunální kampaně v roce 2010 rozhodli jít po vzoru města Kaiserlautern touto cestou, viz. náš předchozí příspěvek MB- plány odpadového hospodářství a související koncepce .

Nepodařilo se nám najít jedinou zmínku o elementárních parametrech ekonomiky budoucího provozu zařízení . Za jakékoli budoucí ztráty CPZKO totiž vzhledem k podílu ve společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s.r.o. ručí z 49% Statutární město Mladá Boleslav. Málokdo by též očekával, že je možné utratit stamiliony korun od evropských daňových poplatníků s vizí- postavíme to a „pak se uvidí“. Není tajemstvím, že ŠKO-ENERGO s.r.o. má dodavatele pro spoluspalování biomasy s ještě minimálně desetiletou smlouvou, více například zde

K termínu uvedení CPZKO do „stálého zkušebního provozu“, dotacím všeho druhu a jiných souvisejících odpadových aktivitách města i COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. v následujících příspěvcích.

kóm, 30/01/13

 

 

PřílohaVelikost
Rozhodnutí o vydání IP CPZKO MB355.46 KB