Úniky látek poškozujících ozonovou vrstvu z provozů Škoda Auto a.s.

Vizualizace úbytku stratosférického ozonu nad Antarktidou

Předchozím příspěvkem jsme Vás upozornili na nový žebříček největších znečišťovatelů dle dat za rok 2012 nahlášených do Integrovaného registru znečišťování. Je málo známou skutečností, že Škoda Auto a.s. patří mezi největší české emitenty látek poškozující ozonovou vrstvu, tzv. „měkkých freonů“ ze skupiny Hydrochlorofluorouhlovodíků (HCFC). Odkud vlastně pocházejí?

Odpověď na tuto otázku autor získal již koncem loňského roku, ale teprve nyní se dostal k publikování. Nejprve citujme spolupořadatelku inspirativní veřejné akce „Ozonové odpoledne“ pořádané loni 29. 10. Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Přírodovědeckou fakultou UK (více o programu najdete zde ), která ochotně písemně odpověděla na několik souvisejících dotazů.

„ Výroba, uvádění na trh a použití regulovaných látek je v ČR a EU je zakázáno. To je základní ustanovení nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, které platí od 1. ledna 2010 a nahradilo původní nařízení (ES) č. 2037/2000. Nařízení je k dispozici zde: http://www.mzp.cz/cz/narodni_mezin%C3%A1rodni_legislativa

Samozřejmě existuje řada výjimek, protože pro některá použití doposud neexistují alternativy, nebo jsou ekonomicky nedostupné (to je příklad použití halonů v hasicích přístrojích na palubách letadel. Nevím o konkrétním případu, kdy by takové přístroje byly použity, emise jsou tedy minimální. A protože jiné látky se stejným efektem mají jinou hasební koncentraci a musely by být ve větších nádobách, je problém, kam taková zařízení do současných letadel uložit. Prostě se tam konstrukčně nevejdou. Je tedy pro ně stanovena v EU výjimka až do roku 2040 s ohledem na životnost celého letadla).

Zpátky k HCFC látkám.
Této skupiny se týká omezování jako poslední v rámci EU a ČR. Od 1. ledna 2010 se vztahuje zákaz na jejich výrobu a používání, jsou-li nové. Do konce roku 2014 je však možné používat pro servis a údržbu stávajících zařízení (tedy zařízení, které byly uvedeny do provozu před r. 2010) HCFC látky recyklované či regenerované (čl. 11, odst. 3 a 4 nařízení). Ještě před rokem 2010 se však začala uplatňovat zařízení, která mají v náplni jiné látky. Po r. 2000 především fluorované skleníkové plyny (HFC látky), nyní se vyvíjejí jiné látky, které mají nízký potenciál globálního oteplování.

Stran emisí, které ohlásila Škoda Auto. Mohlo k nim pravděpodobně dojít únikem z klimatizačních zařízení ve výrobních halách, kancelářích apod. Určitě se nejedná o látky, které se používají v rámci samotné výroby (náplně klimatizací automobilů, spreje, laky apod.). Již dlouhá léta se v auto-klimatizacích nepoužívá regulovaná látka označovaná R12 (k ukončení došlo již v 90. letech minulého století). Nahrazena byla fluorovaným skleníkovým plynem R-134a, který má však vysoký potenciál globálního oteplování, a proto se hledají alternativy také k této látce. Zatím se jeví jako vhodná alternativa látka s označením HFO - 1234yf a k tomu přibývá řada dalších. Nejsem technik ani vývojář, takže Vám nejsem schopná říct, co vše již existuje. Ne každá látka se dá použít pro všechny účely.

Nicméně na tomto odkazu: http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-task-force-XXIII-9-report-may2012.pdf je k dispozici publikace z května 2012 o doplnění dalších informací o dostupných alternativách látek poškozujících ozonovou vrstvu. Tato publikace byla připravena podpůrným orgánem pro technické a ekonomické vyhodnocování Montrealského protokolu.

V ČR je tedy používání regulovaných látek ve velkém útlumu, jedná se o dožití stávajících zařízení a velkou výzvou je jejich bezpečná likvidace a to ve smyslu odsátí regulovaných látek a jejich zneškodnění.“

Vývoj emisí HCFC a HFC (které je postupně nahrazují) nahlášených do IRZ Škoda Auto najdete v příloze.

Doplňujeme i loňskou odpověď p. Davida Šikuly ze Škoda Auto a.s. po původu emisí HCFC nahlášených za rok 2011.

„V roce 2011 bylo emitováno 150 kg chladiva R22 (CHClF2). Jedná se úniky z chladících zařízení. Veškerá zařízení s obsahem regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů s obsahem vyšším než 3 kg jsou ročně kontrolována pomocí revizních techniků.  Dlouhodobě probíhá náhrada těchto látek za méně škodlivé. Od 1. 1. 2015 je již zákaz doplňování těchto látek. Veškerá zařízení používající tyto látky musí být vyřazena z provozu do roku 2030.“

Hlášené úniky HCFC za rok 2012 (41 kg) byly nejnižší za dobu ohlašování.

 

Text věnujeme Mgr. Janě Borské, někdejší zaměstnankyni Odboru ochrany ovzduší MŽP, které byla k 1. 1. 2013 „optimalizována“ tehdejším modrým, nikoli zeleným vedením ministerstva.

David Hradiský, 10. 10. 2013

PřílohaVelikost
Úniky HCFC a HFC z provozů ŠA 2009-2012181.83 KB