Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí- 2010

Státní zdravotní ústav

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí (dále Systém monitorování) představuje ucelený systém sběru údajů o stavu složek životního prostředí, které představují přímé cesty expozice člověka škodlivinám, a hodnocení jejich možného vlivu na zdravotní stav české populace. Jde o systém otevřený, který se průběžně vyvíjí jak z hlediska spektra sledovaných chemických látek a faktorů, tak i způsobu zpracování výsledků a jejich prezentace. Je v pravidelném provozu od roku 1994.

Cílem Systému monitorování je vytvořit kvalitní informace pro rozhodování státní správy a samosprávy v oblasti politiky veřejného zdraví, v rámci řízení a kontroly zdravotních rizik. Výstupy slouží také jako podklad k legislativním opatřením, pro stanovování a účelnou úpravu limitů znečišťujících látek, jakož i pro informování odborné a širší veřejnosti. Hlavním záměrem systému je sledovat a hodnotit časové řady vybraných ukazatelů kvality složek životního prostředí a zdravotního stavu populace, hodnotit velikost expozice obyvatel škodlivinám z prostředí a odhadovat vyplývající
zdravotní dopady a rizika. Výsledky tak představují informační zdroj o zdravotních rizicích ze znečištění životního prostředí a o zdravotním stavu obyvatel ČR .

Systém monitorování byl v roce 2010 realizován v sedmi subsystémech:

• zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší (subsystém I),
• zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody (subsystém II),
• zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku (subsystém III),
• zdravotní důsledky zátěže lidského organismu cizorodými látkami z potravinových řetězců,
dietární expozice (subsystém IV),
• zdravotní důsledky expozice lidského organismu toxickým látkám ze zevního prostředí, biologický
monitoring (subsystém V),
• zdravotní stav obyvatel a vybrané ukazatele zdravotní statistiky (subsystém VI),
• zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky (subsystém VII).

Podrobné výsledky monitorování z jednotlivých subsystémů jsou uvedeny v Odborných zprávách, které jsou spolu se Souhrnnou zprávou a dalšími informacemi o Systému monitorování na internetové adrese Státního zdravotního ústavu www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi Souhrnnou zprávu za rok 2010 připojujeme samostatně v příloze.

David Hradiský, 2. 4. 2012
 

PřílohaVelikost
SZÚ- Souhrnná zpráva za rok 20101.67 MB