Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice

Evoluce

V úterý 20. 11. bylo v Informačním systému EIA a pak v pátek 23. 11. i na úřední desce krajského úřadu oznámeno zveřejnění další dokumentace k záměru „ Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice“. Tato podrobněji specifikuje vliv záměru na životní prostředí a konkretizují dvě varianty jeho možné podoby. Byla zpracována na základě připomínek některých dotčených úřadů, sdružení i aktivního občana obce Plazy.

Připomeňme, že stavbu přeložky iniciovalo Ředitelství silnic a dálnic, které je i investorem stavby. Důvod rozpracování dokumentace k záměru výstavby najdete na konci závěru zjišťovacího řízení k záměru, které proběhlo již koncem ledna 2011- v příloze.

Posuzující oddělení krajského úřadu Středočeského kraje shledalo, že „ Příslušný úřad ve lhůtě dané zákonem obdržel k oznámení několik relevantních odůvodněných připomínek a požadavků na další posouzení záměru a zpracovaní dokumentace, od obce Sukorady, České inspekce životního prostředí, od mysliveckého sdružení Plazy – Klenice a od Pana Milana Jechumtála. Požadavky se týkaly zejména vyhodnocení vlivu hluku na stávající okolní zástavbu, zvláště pak pro části Plazy, Sukorady, Sukorady – Martinovice, vyřešení problematiky srážkových vod, upřesnění rozsahu jednotlivých záborů ZPF a PUPFL, vyhodnocení vlivu na dotčené prvky ÚSES, významné krajinné prvky a další biotopy, s důrazem na zmiňovaného zajíce polního a ostatní druhy.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí požaduje příslušný úřad projednat záměr ve smyslu cit. zákona. Oznamovatel předloží k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 cit. zákona, zpracovanou dle přílohy č. 4 cit. zákona, kde je nutno především podrobně vyhodnotit problémové okruhy, které byly předmětem připomínek k oznámení uvedených výše. V dokumentaci dále požaduje navrhnout a vyhodnotit variantní provedení záměru sjezdu v úseku Martinovic, z  hlediska vlivů hluku, popsaném ve vyjádření Obce Sukorady.“

Výsledek je spolu s kompletní dokumentací k historii projektu ke stažení na výše zmíněném odkazu. V Informačním systému EIA , projekt STC 1352. Nebo do 23. 12. k osobnímu nahlédnutí  na KÚ. Do tohoto data je zároveň možné ji připomínkovat.

Dokumentace je velmi podrobná, ale zároveň velmi přehledná. Na rozdíl od oznámení záměru výstavby CPZKO – záměru STC 1342 jde vytisknout. Připojujeme ji v sekci ke stažení. Též mapy předpokládaných problémových míst a přehledné hodnocení rizik obou variant záměru. Dokumentaci zpracovala společnost Evernia, s.r.o. s řadou dalších konktraktorů. Zajímavé jsou například analýzy faktoru pohody v jednotlivých dotčených obcích, i celkové zhodnocení obou variant na konci.

kóm 24/11/12
 

Ke stažení: 
Ke stažení: 
PřílohaVelikost
Zveřejnění dokumentace KÚ169.28 KB
Rozhodovací strom k vlivům záměru98.59 KB