Okénko otrlého čtenáře 2

Okénko otrlého čtenáře 2

Minulý čtvrtek byla zveřejněna tisková zpráva oficiálně potvrzující podzimní rozjezd pro město klíčového projektu Centra průmyslového zpracování komunálního odpadu ve východní průmyslové zóně. Zmiňuje leták, který se měl objevit ve schránkách obyvatel Mladé Boleslavi. Jeho text budiž obsahem druhého pokračování naší nepravidelné rubriky. Kouzlem nechtěného ho doplnil víkendový (naštěstí už upravený) nadpis jednoho z článků přebírající zmíněnou tiskovku. „Nová skládka: bude moderní a bio, začne se už na podzim“.

Důvod zařazení letáku do této rubriky je ale poněkud odlišný než textu v prvním příspěvku stejného jména zde. V něm přitom šlo shodou okolností o stejné téma. Tentokrát nebudeme doslovně citovat celé pasáže. Připojujeme jen několik postřehů. Autoři letáku, ať jím je kdokoli o tématu něco ví. Chtějí upozornit na některé nejasnosti k technologii i samotnému projektu, ale činí tak způsobem, který je při bližším pohledu někdy výslovně nepravdivý, jindy „jen“ zavádějící nebo matoucí. Upřímně řečeno není příliš zřejmé, co "tím chtěl básník říci". Úsměvná je zejména první strana:

"Mýtus: Díky technologii mechanicko-biologické úpravy už nebude nutné skládkování odpadu.

Pravda: V ideálním případě minimálně 40 % odpadu, který zamíří do Centra, bude po potřebných úpravách beztak nutno uložit na skládku."

O tom, že by po postavení Centra nebylo nutné skládkování nepadlo nikdy nikde ani slovo. Naše vlastní a v mnoha ohledech zaujaté příspěvky jsou toho důkazem. Podrobnou strukturu vzorku průměrného odpadu („vsádky“) z regionu COMPAG MLADÁ BOLESLAV, s.r.o. zná. Technologie bude nastavena a dále přenastavována po spuštění provozu a přesná čísla, kolik zbytkového odpadu po úpravě půjde na skládku (dle sdělení jednatele výše zmíněného COMPAGu pana Lizce na červnovém MB Café pravděpodobně na tu patřící skupině do Ralska) budou známa až se zpožděním. Ze zahraničních zkušeností opravdu existují důvody domnívat se, že to bude víc než 15%. Komunální odpad se v SRN, AT i jinde vzhledem k zodpovědnějšímu přístupu k třídění a recyklaci významně od českého, resp. boleslavského liší. Očekávat že to bude 40% je ale smělé tvrzení, které se opírá pouze samo o sebe.

"Mýtus: Centrum bude ekologičtější než spalovna, spalování alternativního paliva nebude mít vlivna životni prostředí

Pravda: Alternativní palivo vyrobené Centrem ze zbytkového komunálního odpadu, obsahuje stejné či podobné škodliviny jako výchozí produkt tzn. komunální odpad. Je tedy třeba počítat se stejnými riziky jako u spalování odpadu. Pokud nebudou spaliny čištěny, emise budou naopak vyšší."

Spalování vhodného, tedy vytříděného a upraveného odpadu v teplárně nemá zásadně odlišný vliv na ŽP, než spalování netříděného odpadu ve spalovně. Úhel pohledu se liší pouze podle toho, jak daleko jste od nejbližší spalovny a ev. jaký ekonomický či jiný zájem máte využívat jejích služeb. Resp. v jakém měřítku řešíte problém kam s odpady (region, kraj, stát, EU). Stávající kapacity spaloven jsou přitom nevyužité (včetně zahraničních) a bývalý premiér a předseda ODS dělá všechno pro to, aby byly využity ještě více, resp. aby se dokonce stavěly nové. Problémem těchto zařízení  přitom není kvalita spalování, ale nutnost stavby související infrastruktury typu obřích překladišť, které nikdo na svém území nechce a asi ani v budoucnu chtít nebude.

Výhodou spolu spalování vytříděného a upraveného odpadu v místní teplárně je omezení vlivu (a nákladů) transportu odpadů na ŽP (a zbytkových složek po spálení) na dlouhé vzdálenosti. Samozřejmě i vyšší využití surovin, které by jinak byly spálením ztraceny. Na červnovém MB Café z úst ing. Macha, který byl spolu s ing. Sotonovou přítomen jako zástupce ŠKO-ENERGO s.r.o., kromě popisu co do jejich teplárny může a co už ne mimo jiné jasně zaznělo, že spolu spalování tzv. alternativního paliva by nemělo ovlivnit dokonce ani kvalitu zbytků po spálení. Ty jsou Š-E prodávány jako produkt k dalšímu využití konkrétními firmami v regionu například při terénních úpravách, stavbě komunikací apod.

Takovýchto podstatných detailů/ zádrhelů bychom mohli vyjmenovat mnoho. Druhá strana je jich doslova plná. Text však pracuje s tématy, kterým se „město“, resp. jeho konkrétní zástupci v komunikaci s veřejností dlouhodobě vyhýbali a nelze se proto vlastně ani příliš divit matení jazyků. Komerční operace investora a budoucího provozovatele Centra  COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o., kterým není jeho minoritní vlastník- Statutární město Mladá Boleslav, například nikterak nesouvisí s obsedantním populistickým slibem zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu na území našeho města. To by člověk očekával spíše z opačné části politického spektra.

Autorovi není jasný cíl akce ani nedisponuje informacemi o jejích autorech a distribuci letáku. Osobně ho fyzicky neviděl. Z jeho blízkých ho nikdo ve své schránce nenašel. I když ten, kdo mu sken poskytl, z toho nebude mít radost, považuje za důležité se o něj podělit. Spíše však jako ilustraci fungování města.

David Hradiský, 23. 7. 2013

PřílohaVelikost
Co nám o Centru nikdo neřekl 1.strana94.51 KB
Co nám o Centru nikdo neřekl 2.strana112.5 KB