Novinky ČHMÚ

ČHMÚ- příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v relativně krátké době již poněkolikáté zkvalitnil poskytování informací široké veřejnosti. Úpravy doznala prezentace dat v Informačním systému kvality ovzduší (ISKO). Skvělé je rozšíření v sekci Smogový varovný a regulační systém. Současně dochází k změnám v imisní síti, které se dotkly i měření škodlivin v ovzduší Mladé Boleslavi.

1. V souvislosti se snižováním nákladů na měření znečištění ovzduší a plánovanou inovací Státní imisní sítě (SIS), kterou provozuje ČHMÚ z pověření Ministerstva životního prostředí, byla dnem 31. 12. 2012 ukončena měření vybraných škodlivin na vybraných stanicích na území celé České republiky.

Omezení se v Mladé Boleslavi (SMBOA) týká sledování koncentrací oxidu siřičitého (SO2) a oxidu uhelnatého (CO).  Hodnoty jejich koncentrací byly dlouhodobě pod hodnotami platných imisních limitů. 

Redukce měření vychází mj. z posouzení úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší.

2. V prezentaci Informací o kvalitě ovzduší v ČR byla kromě „žešedivění“ dalších vypnutých měřených i přesunuta hodnota hodinových koncentrací přízemního ozonu doprava, vedle denních klouzavých koncentrací PM10. V prezentaci dat z jednotlivých měřících stanice se tak dostávají 2 škodliviny sledované hodinově i klouzavě v delších intervalech vedle sebe.

Která měření budou po instalování nového kontejneru- monitorovací stanice v průběhu roku 2013 zprovozněna, např. přibydou-li nová, Vás budeme informovat.

3. V sekci titulní stránkek ČHMÚ v oddílu Ovzduší obsahuje nově zpracovanou sekci  Smogová situace a regulace . Původní část Trendy vývoje aktuálních koncentrací byla doplněna o 31 oficiálních odpovědí ČHMÚ na "Nejčastější otázky od veřejnosti, rodičů s dětmi, školek, médií v oblasti čistoty ovzduší."

Dvě z nich máme kromě stanoviska Ekologického právního servisu (EPS) doplněny i o stanovisko příslušného oddělení MŽP a můžeme tedy pokračovat dál v jednom z našich snažení. V dalším příspěvku přiblížíme, které to jsou.

David Hradiský, 10. 1. 2013