Nezájem

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav

Další příspěvek z kategorie „zeptali jsme se za Vás“ se týká výkonu služby, které se mělo občanům statutárního města Mladá Boleslav dostat na základě výzvy Ministerstva životního prostředí ČR. Tato rešerše nám umožnila podrobněji popsat mechanismus vedoucí ke stavu, který nelze nazvat jinak, než systémový (a systematický) nezájem.

V srpnovém textu Aktualizace integrovaného programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje 2012 jsme Vás upozornili na rodící se dokumenty, které jsou strategickými podklady pro systematickou a cílevědomou ochranu ovzduší v rámci našeho kraje. Připojili jsme Vám jejich navrhovanou podobu spolu se zveřejněním Ministerstvem životního prostředí (MŽP) i příslušného oddělení krajského úřadu (KÚ).

Po ukončení a publikování závěrů zjišťovacího řízení z 26. 9. (MŽP), resp. 4.10 (KÚ), které najdete v první příloze, jsme oba zmíněné orgány státní správy zodpovědné za tvorbu těchto koncepcí kontaktovali, abychom se dozvěděli, jak reagovalo Statutární město Mladá Boleslav. Pro zjednodušení náš postup shrnujeme do tří provázaných bodů.

1. Zveřejnění koncepce
Nejprve citujme text výzvy MŽP z 3. 8. „ Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné do oznámení koncepce nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace.“  Zvýraznění textu je původní.

Reakcí bylo vystavení materiálu na úřední desce 13. 8. http://www.mb-net.cz/?page=id%2Curedni-deska&lang=cz&sf=1&oblast=&zobraz...

Žádné vyrozumění o dni vyvěšení informace z Mladé Boleslavi se na MŽP nepodařilo najít. Žádost o informování veřejnosti stran možnosti a způsobu, kdy a kde lze do ní nahlížet byla ignorována. Obdobné informace přitom magistrát selektivně zveřejňuje, naposledy například  http://www.mb-net.cz/?page=cz,17811.zaver-zjistovaciho-rizeni-u-prestavb... .

2. Adresát koncepce
Autorovi těchto řádek se několikrát dostalo poučení, že sice máme magistrátní odbor životního prostředí, ale výkon ochrany ovzduší na území katastru statutárního města MB má být v kompetenci samotného magistrátu, který ovšem za tímto účelem nikoho nezaměstnává. Ač tedy v MB žije 45 tisíc obyvatel, téměř polovina obyvatel celé ORP, za ochranu ovzduší tu nikdo neodpovídá.

Zodpovědného úředníka z MŽP jsme se zeptali, jakým způsobem byly osloveny dotčené územní samosprávné celky. Citujme „ Na našem odboru je praxe, že obesíláme standardně města, obce, a to se domnívám, že je samospráva. Státní správu již neobesíláme, to bychom museli dělat vše 2x a jsou to 2x takové náklady… někdy spis vyřídí státní správa, někdy samospráva, někdy dokonce státní správa i samospráva.“ Adresátem koncepce, při vší úctě k ostatním odborům by měl být z logiky věci ten, v jehož agendě je ochrana ovzduší. ( Abychom podrobně prověřili příběh s naší neexistující samosprávou/ nepříslušnou státní správou, oslovili jsme a požádali o stanovisko několik respektovaných institucí).

Z nějakého důvodu koncepci sice bez komentáře, ale přesto zveřejnil Odbor stavební a rozvoje města.  Na stránkách magistrátu města Kladna např. též 13. 8. přitom oznámení vystavil konkrétní úředník z odboru životního prostředí, http://www.mestokladno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6506&id=1426474&n=integrovany%2Dkrajsky%2Dprogram%2Dsnizovani%2Demisi%2Da%2Dzlepseni%2Dkvality%2Dovzdusi%2Dna&query=ovzdu%C5%A1%C3%AD  . Zveřejnění najdeme dodnes, když do vyhledávání kladenského městského webu zadáme heslo ovzduší. K boleslavskému se mohl (může) prokousat pouze návštěvník cíleně prohledávající úřední desku. Když ví, že to tam má hledat. Vyhledavač na úvodní straně mb-net s těmito texty totiž nepracuje.  

3. Vyjádření ke koncepci.
Závěr zjišťovacího zřízení (ZŘ) je srozumitelný a přehledný.  K materiálu se vyjádřilo město Mníšek pod Brdy, město Odolena Voda- komise pro životní prostředí, město Lysá nad Labem- odbor životního prostředí, město Dobrovice i další. Vyjádření- odpověď města Mladá Boleslav na MŽP nebyla nalezena- neexistuje. Patrně proto, že v Mladé Boleslavi žádné problémy s kvalitou ovzduší nemáme. Můžeme doložit, že to není v této souvislosti poprvé. Přitom jsou materiály, na které magistrát prostřednictvím relevantního odboru reagoval, např. na poslední aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. 

Průvodní dopis k závěru zjišťovacího řízení v druhé příloze opět obsahuje žádost o zveřejnění. Kladenští zareagovali 17.10. http://www.mestokladno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6506&id=1428131&n=zaver%2Dzjistovaciho%2Drizeni%2Dpodle%2D10d%2Dzakona%2Dc%2D100%2D2001%2Dsb%2Do%2Dposuzovani%2Dvlivu%2Dna%2Dzivotni%2Dprostredi%2Da%2Do%2Dzmene%2Dnekterych%2Dsouvisejicich%2Dzakonu%2Dzakon%2Do%2Dposuzovani%2Dvlivu%2Dna%2Dzivotni%2Dprostredi%2Dve%2Dzneni%2Dpozdejsich%2Dpredpisu&query=ovzdu%C5%A1%C3%AD . Náš magistrát už v tomto případě nezájem neskrývá a dokument nevystavil ani na úřední desce. Druhou žádost z přílohy prověřovat nebudeme- odpověď je snadné domyslet.

Autor těchto řádků by chtěl poděkovat všem, kteří koncepce v dobré víře připravují a komunikují, i přes popsaný frapantní nezájem města, jehož je občanem. 

David Hradiský, 5. 11. 2012

 

PřílohaVelikost
Závěr ZŘ akt StČ PSEI157.16 KB
Průvodní dopis k akt StČ PSEI79.02 KB