Mýcení

Nejde se s ním domluvit

K posledním informacím o rozsahu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), ve kterých uvízla roku 2011 ještě větší většina obyvatel našeho města i celé ORP MB je zapotřebí přidat časový rozměr. Problém máme více než dvě volební období. Nikdy se s ním nešlo a nikdy ani nepůjde, domluvit.

V přiložené tabulce najdete vývoj rozsahu OZKO pro ORP MB i pro samotné město Mladou Boleslav. V prezentaci najdete přehledně po jednotlivých letech jejich celostátní, krajský i regionální rozměr. Včetně oficiálních vyčíslení, jak velké plochy katastrů jednotlivých postižených obcí a jakých znečišťujících látek se to týká.

V poslední příloze najdete nejpodrobnější dostupnou vizualizaci rozsahu překračování imisních limitů pro ochranu lidského zdraví v rámci Středočeského kraje a týká se roku 2010. Je to sken mapy ve vysokém rozlišení, kterou nám laskavě poskytla paní ing. Doležalová, vedoucí Oddělení ochrany ovzduší krajského úřadu Středočeského kraje. Originál je k nahlédnutí u autora.

Rozsah OZKO v roce 2011 je ještě větší. Pro ORP i MB je velmi nebezpečný trend zvětšování OZKO z důvodu překračování cílových imisních limitů pro benzo(a)pyren.  Dle poslední ročenky „Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2011“ je příčinou jeho vnosu do ovzduší, stejně jako ostatních polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU/PAH), jejichž je hlavním představitelem, jednak nedokonalé spalování fosilních paliv jak ve stacionárních, tak i mobilních zdrojích, ale také některé technologie jako výroba koksu a železa. Ze stacionárních zdrojů jsou to především domácí topeniště (spalování uhlí a dřeva), která produkují více než 60 % z celkových emisí benzo(a)pyrenu. Z mobilních zdrojů jsou to zejména vznětové motory spalující naftu. Mobilní zdroje jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem emisí B(a)P - jejich podíl je více než 20 %. V Mladé Boleslavi se koncentrace tohoto polutantu neměří. Jeho koncentrace jsou dopočítávány z modelů, které jsou průběžně zpřesňovány.

V jakém rozsahu a jak často byli, či jsou informováni občané v postižených městech a obcích, které jsou součástí bývalého okresu, dnešní ORP Mladá Boleslav, nechť se pokusí laskavý čtenář odpovědět sám. Podrobnější informace o situaci Vám jistě rádi poskytnou příslušné obecní úřady, nebo magistrátní odbor ŽP v MB.

David Hradiský, 31. 10. 2012
 

PřílohaVelikost
OZKO ORP a MB 2003-2011181.37 KB
OZKO 2003-20114.46 MB
OZKO StřČ. kraj 20104.61 MB