Mladá Boleslav – ŠKODA AUTO a.s., Zvýšení flexibility výroby vozů – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k doplnění

Logo MŽP ČR

Toto pondělí se v informačním systému EIA a následně i na úřední desce magistrátu města Mladá Boleslav objevila důležitá zpráva.  Záměr "Mladá Boleslav - ŠKODA AUTO a.s., Zvýšení flexibility výroby vozů" Ministerstvo životního prostředí vrací oznamovateli k doplnění. Dokumentaci záměru označeného jako MZP442 najdete zde. Důvody vrácení k doplnění najdete tamtéž i v příloze. Citujme nejdůležitější část:

Doplnění dokumentace bude zahrnovat zejména následující informace a aspekty:

1. Do rozptylové studie doplnit výpočet, po kolik dní v roce bude dosažen příspěvek 4 μg.m-3 a dále 7 μg.m-3 tak, aby bylo možné posoudit, že realizací záměru nedojde k významnému negativnímu vlivu na kvalitu ovzduší.

2. Navrhnout opatření ke kompenzaci imisních koncentrací penzo(a)pyrenu, které jsou již v současnosti v předmětné lokalitě překračovány, a dle předložené rozptylové studie dojde ještě k navýšení těchto koncentrací.

3. V kapitole „Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)“ v dokumentaci doplnit konkrétní BAT a BREF (Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách). Ke konkrétním informacím z BREF uvést název a číselné označení kapitoly, popř. podkapitoly, a stranu dokumentu, na které se informace nachází. K porovnání je třeba doplnit také úrovně emisí spojených s BAT.

4. Do kapitoly B.III.1 dokumentace doplnit podkapitolu „Emisní limity“, ve které bude provedeno porovnání emisí s relevantními hodnotami z BREF. Do této kapitoly dále doplnit měrné emise těkavých organických látek (VOC).

5. Vypořádat připomínky a doplnit veškeré další relevantní informace požadované v doručených vyjádřeních k dokumentaci.

Investorem záměru je společnost ŠKODA AUTO, a.s. Rozptylovou studii zpracovali Ing. Josef Gresl a Ing. Josef Šilhák ze společnosti EKOME, s.r.o. ze Zlína. V následujícím příspěvku se budeme věnovat tomu, kterak se nikde nepublikované a neautorizované výstupy projektu základního výzkumu CENATOX ocitnou v komerčně využitém materiálu, bez vědomí autorů a navíc zavádějícími způsoby…

Autor textu je rád, že v roce 2014 už není možné to, co by ještě před nedávnem mohlo projít bez povšimnutí. Tj, že znečištěné ovzduší města limituje i rozvoj aktivit největšího zaměstnavatele v regionu.

Vítejte ve městě automobilů.

 

David Hradiský, 6. 11. 2014

PřílohaVelikost
Vraceni_dokumentace_-_zvyseni_flexibility_ŠA133.06 KB