MB, Plány odpadového hospodářství a související koncepce

Kaiserslautern- nefotbalová inspirace

Ještě, než se budeme podrobněji zabývat posledním projektem, který má do budoucna zajistit likvidaci komunálního odpadu v MB jinak, než skládkováním v Michalovicích, tzv. Centrem pro zpracování komunálního odpadu ve východní průmyslové zóně v Řepově, pokusíme se ohlédnout se za jeho zrodem. 

V předcházejících příspěvcích Konsortium Oeconomicus a Plazmové zplyňování komunalního odpadu v Mladé Boleslavi jsme připomněli dva neúspěšné pokusy postavit v Mladé Boleslavi (MB), či jejím okolí spalovnu, které by kromě jiného dlouhodobě vyřešila problém, kam s komunálním odpadem, při předem známém omezení kapacity skládky v Michalovicích.

Iniciativa s plazmovým spalováním/ zplyňováním vzešla ze Středočeského kraje a tento záměr si zaslouží ještě trochu více přiblížit, protože krajská optika je logicky poněkud jiná, než naše regionální/ lokální, viz.  http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/co-pisi-jini/stredocesky-kraj-zvazuje... . Mladoboleslavské příspěvky k tématu z roku 2004 citují dále neupřesněnou koncepci, na kterou má tehdy v MB a na Kladně projednávaný způsob likvidace komunálního odpadu odkazovat. V žádném tehdejším strategickém dokumentu kraje však nenajdeme výslovný záměr postavit dvě spalovny, či dvě spalovny využívající tuto konkrétní technologii.

Ve skutečnosti se mělo jednat o jednu z cest, jak dostát závazkům, které si Středočeský kraj stanovil splnit do roku 2010 jako cíle v Plánu odpadového hospodářství (POH), jehož tehdejší platnou verzi, včetně rozsáhlého analytického aparátu, lze dodnes najít a stáhnou ze stránek našeho krajského úřadu http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-prostredi-a-zemedelst.... Stejně jako i Integrované plány pro snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší vycházely a dodnes vycházejí ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje. Tento konkrétní pak najdete v příloze. Další a novější evidence a texty POH v sekci „ Koncepce v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí“ jsou přehledně a vyčerpávajícím způsobem přístupné na stránkách kraje.

První zmínku, že by město Mladá Boleslav zpracovalo, či mělo zpracovat Plán odpadového hospodářství, jsme našli v jednom z nejinspirativnějších dokumentů, který kdy v MB vznikl. V Plánu zdraví a života v MB (Komunitním plánu), resp. v jeho pracovní verzi z května 2005. Plán jsme připojovali k jednomu z předchozích příspěvků, nyní pouze tuto jednu kapitolu z něj. Popisuje tehdejší agendu i potřebu dlouhodobější koncepce nakládání s odpady. Můžeme zde například najít i kvantifikaci objemu svezeného a v Michalovicích skládkovaného odpadu z MB a dalších 80 obcí (28 tisíc tun) za rok 2003. Do finální verze z března 2006 se však již zmínka o POH, ani koncepci nakládání s odpady, nedostala.  

Po zadání řetězce slov Plán odpadové hospodářství mb-net.cz vygeneruje 10 odkazů. Druhým relevantním a pátým z nich celkem je z dubna 2006- příspěvek tehdejšího náměstka pro ŽP, R. Povšíka „ Město Mladá Boleslav připravuje plán odpadového hospodářství, což je povinnost vyplývající ze zákona. Podle náměstka primátora Robina Povšíka je cílem zvýšit počet sběrných lokalit a zvětšit počet kontejnerů pro tříděný odpad. Jde také o to, jak bude město energeticky využívat odpad – k tomu existuje více variant. „Jedna z nich je spalovna, ta se mi líbí nejméně,“ komentoval přípravu plánu.“ http://www.mb-net.cz/?page=cz,2688.namestek-povsik-k-vystavbe-parkovacih... .  Následuje tentýž text v Boleslavanu 5/2006 http://www.mb-net.cz/?page=cz,2724.boleslavan-kveten-2006 .
Další odkaz je z ledna 2009, http://www.mb-net.cz/?page=cz,8950.mesto-se-zabyva-petici-proti-michalov... , kde následující náměstek pro ŽP „ Náměstek Smutný uvedl, že signatáři petice požadují, aby se dále neprodlužovala životnost skládky proti původním záměrům. Skládka měla skončit provoz zhruba v roce 2011 či 2012 i v závislosti na množství a způsobu ukládání odpadů. Smutný upozornil, že nezávisle na této petici již od podzimu loňského roku začala pracovat pracovní skupina, která má do konce března 2009 předložit vedení města návrh koncepce dalšího nakládání s odpady v Mladé Boleslavi. Ta by měla mimo jiné navrhnout i způsoby, jak případně zlepšit provoz michalovické skládky i jak zajistit likvidaci odpadů na území města po jejím uzavření.“ 

Po zadání slov Koncepce nakládání s odpady mb-net.cz vygeneruje 6 odkazů. Relevantní pouze 1- výše zmíněný příspěvek.

Pomineme fakt, že tyto materiály jsou běžně vystavovány, viz. předchozí příklady z Brandýsa a Dobrovic. Samozřejmě pakliže existují, nebo existovaly.

Další osudy záměru, aby se magistrát zabýval systematičtěji a dlouhodoběji likvidací komunálního odpadu, ukazují tzv. Desatera z fór Zdravého města. V roce 2008 ještě odpady nikoho moc nezajímají, resp. pouze hrazení kontejnerů a kontejnery na biodpad, http://www.mb-net.cz/?page=cz,8713.obcane-definovali-10-nejvetsich-probl.... Roku 2009 významnost organického odpadu trochu poklesla, ale již se mluví o jeho „řešení a likvidaci“ http://www.mb-net.cz/?page=cz,10540.lide-urcili-nove-desatero-problemu-m.... Roku 2010 je naopak téma nejvyšší prioritou s nejvyšším počtem hlasů, konkrétně „ Koncepce odpadového hospodářství (zahrnout do investic)“, http://www.mb-net.cz/?page=cz,11866.forum-zdraveho-mesta-urcilo-nove-des... . Roku 2011 je vítěz obdobný, v podobě „Odpady, systém odpadového hospodářství, nedostatek sběrných dvorů, podpora třídění, osvěta, motivace“. Autor těchto řádek byl účastníkem obou těchto fór a dal tématu jeden svůj hlas. Za výsměch motivovaným, kteří se téma snažili zviditelnit, lze považovat 1008 zaznamenaných IP adres, které v anketě k stanovenému Desateru problémů MB 2010 posvětí toto téma jako marginální. Rok 2010 byl opět bazénově/ koupací a i holubi se tehdy ukázali být jako 2,5 x větší problém. Anketa je dodnes vystavena na http://www.mb-net.cz/?page=cz,desatero-problemu-mesta-mlada-boleslav-uz-... .

Zárodek budoucího řešení se objevil v textu již 6 let starém a stojí za pečlivé přečtení. http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=212:mf-d... . Poprvé se totiž dozvídáme o konkrétním možném energetickém využití odpadu (spalování „certifikovaného odpadu“) konkrétním subjektem i když tu nesedí některá čísla, resp. jednotky. Rodí se idea, která je na webu města pravděpodobně poprvé avizována tiskovou zprávou z dubna 2010 http://www.mb-net.cz/?page=cz,11457.obcane-z-michalovic-a-podlazek-s-ota... . „ Celá série dotazů i kritických podnětů se týkala michalovické skládky. Primátor Nwelati je mimo jiné informoval, že životnost skládky je již jen dva až tři roky a že město nepočítá s jejím rozšiřováním do budoucna, ale naopak s její následnou rekultivací. Město podle jeho slov připravuje nové řešení likvidace odpadů, které se nebude odehrávat v Michalovicích a nebude to ani formou skládkování ani formou klasické spalovny, ale průmyslovým využíváním odpadů“.

Zrodil se projekt Centra průmyslového zpracování komunálního odpadu, nejprve s plánovanou kapacitou 45 tisíc tun odpadu ročně svezeného ze širokého okolí MB. Z příspěvku ze září 2010 Radnice chystá unikátní systém zpracování komunálního odpadu se dozvídáme „ A jaká je stručná podstata tohoto projektu? Firmou Compag vyvezený komunální odpad se vsype do speciálního lisu, který jej roztřídí na suchou a mokrou část. Mokrá část se zpracuje ve speciální fermentační nádobě na bioplyn, který se dále využije k výrobě elektrické energie. Ze suché části se vyrobí peletky, které využije teplárna Ško-energo. Ze všeho odpadu zůstane asi jen 15 procent, z čehož se navíc část využije na kompostování. Skutečně malá zbývající část bude určena k odvozu na některou skládku. Tato nová technologie se využívá úspěšně například v německém Kaiserslauternu, v ČR bude ale Mladá Boleslav průkopníkem.“

Více o záměru, jeho proměnách i některých možných úskalích v samostatných příspěvcích.

David Hradiský, 20. 8. 2012
 

PřílohaVelikost
POH StČ kraj 2004124.58 KB
Komunitní plán 5/2005-odpady145.75 KB