Jak pracuje smogový varovný a regulační systém?

71,8 % polochy území ORP MB jsou dle dat z roku 2011 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodů překračování imisního limitu pro denní koncentrace PM10

Od 1. 9. 2012 platí nový Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. Asi jste již zaregistrovali nové pojmy jako smogová situace, prahová informativní hodnota i další. Změny v systému varování a regulací v souvislosti se smogem jsou poměrně zásadní. Stručně si je proto představme.  

Smogový varovný a regulační systém (SVRS) provozuje na základě pověření Ministerstvem životního prostředí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Informace, které systém poskytuje, slouží jednak k informaci o výskytu situace se zvýšenými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší a jednak k regulaci (omezení) vypouštění znečišťujících látek ze zdrojů, které významně ovlivňují kvalitu ovzduší daného území. Mezi sledované látky patří zejména suspendované částice PM10, oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2) a troposférický ozon (O3). O troposférickém ozonu v některém z dalších příspěvků, netýká se zimního období a dále ho nezmiňujeme. Následující text je výtahem obsáhlejšího textu ČHMÚ v druhé příloze.

1. Za vydávání informace, varování a regulace ve všech oblastech zodpovídá ČHMÚ, tj.

provoz krajských a místních regulačních řádů (ve smyslu dřívější legislativy) byl sjednocen s ústředním (celorepublikovým) regulačním řádem.

2. Území České republiky bylo pro účely SVRS rozděleno do 15 oblastí pro částice PM10

(resp. 14 oblastí pro oxid siřičitý a oxid dusičitý), které převážně kopírují území jednotlivých krajů. Ve dvou případech vymezená oblast zahrnuje území dvou krajů (zóna Severovýchod a zóna Střední Morava). S ohledem na místní podmínky je samostatně vyčleněna aglomerace Brno a Moravskoslezský kraj byl rozdělen na Třinecko, aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez Třinecka a zónu Moravskoslezsko.

Seznam reprezentativních stanic, podle jejichž měření jsou informace a regulace vydávány, je zveřejněn ve Věstníku MŽP 9/2012, který najdete v příloze. Mezi reprezentativní stanice byly vybrány automatizované stanice klasifikované téměř výhradně jako pozaďové, v některých případech byly zvoleny i dopravní stanice a to pouze tehdy, lze-li u nich v případě smogových situací lokální vliv dopravy zanedbat.

Pro zónu Středočeský kraj jsou nově reprezentativní tyto stanice:

pro PM10 - Kladno-Švermov, Mladá Boleslav, Praha 4- Libuš a Příbram.

pro SO2  -  Kladno-Švermov a Praha 4- Libuš

pro NO2 -  Tobolka-Čertovy schody, Mladá Boleslav, Kladno- Švermov, Praha 4- Libuš

3. Stanovena je tzv. informativní prahová hodnota (podle dřívější legislativy tzv. zvláštní imisní limit pro vyhlášení signálu upozornění), při jejímž překročení je vyhlašována smogová situace a dále tzv. regulační prahová hodnota (podle dřívější legislativy tzv. zvláštní imisní limit pro vyhlášení signálu regulace), po jejímž překročení se přistupuje k regulaci vybraných zdrojů znečišťování.

4. Smogová situace je nově definována jako stav mimořádně znečištěného ovzduší jednou ze sledovaných látek, ke kterému dochází již při překročení informativní prahové hodnoty (úplná citace zákona v druhé příloze), zatímco podle dřívější legislativy byla smogová situace vyhlašována až při vyhlášení signálu regulace.

5. Upraveny byly zejména podmínky pro vyhlašování a odvolávání signálů pro suspendované částice PM10 (úplná citace zákona níže v druhé příloze).

Smogová situace se při splnění dalších podmínek stanovených v zákoně pro dané území vyhlašuje v případě, že 24hodinová průměrná koncentrace suspendovaných částic PM10 překročila hodnotu 100 μg.m-3 ve dvou po sobě následujících dnech, tj. klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace PM10 byla překročena ve 25 po sobě následujících hodinách.

Regulace se při splnění dalších podmínek stanovených v zákoně pro dané území vyhlašuje v případě, že 24hodinová průměrná koncentrace suspendovaných částic PM10 překročila hodnotu 150 μg.m-3 ve třech po sobě následujících dnech, tj. klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace PM10 byla překročena ve 49 po sobě následujících hodinách.

Některé další podobnosti stran provozu SVRS najdete v přiloženém Věstníku MŽP. K dalším novinkám v souvislosti s novelou Zákona o ochraně ovzduší se vrátíme v následujících příspěvcích.

David Hradiský, 14. 1. 2013  

PřílohaVelikost
Věstník MŽP 9_2012536.02 KB
SVRS ČHMÚ114.7 KB