IPRM-ROP MB

Katastrální území Statutárního města Mladá Boleslav

Jsme rádi, že se s Vámi můžeme začít dělit o první výstupy z mladoboleslavské mise projektu CENATOX. Nejen o ty, které byly dnes prezentovány v posterové sekci European Aerosol Conference 2013 . Jeho řešitelé přijali naše pozvání do druhého říjnového MB Café Na Karmeli 30. 10., kde se pak na další bude možné doptat osobně přímo jich. Připomeňme ale ještě krátce s tématem související klenoty, které skrývají dva důležité rozvojové dokumenty města.

Strategické dokumenty tohoto typu formují vývoj měst i regionů na dlouhá léta dopředu. V druhé půli roku 2008 vznikají na mladoboleslavském magistrátu dva komplexní materiály, tzv. Integrované plány rozvoje města (IPRM). K tomu věnovanému zóně Severní sídliště se vrátíme samostatně. Nejdéle v červnu roku 2008 bylo v prvním, tzv. Integrovaném plánu rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav, který najdete v příloze, týmem uvedeným v závěru dokumentu „konstatováno“- v Kapitole 2. 6. Technická infrastruktura a životní prostředí-  v odstavci - Zatížení životního prostředí- na str. 24 následující:

„ Na zatížení životního prostředí se v Mladé Boleslavi podílí především doprava, sekundárně pak průmysl. Jednotlivé složky životního prostředí v Mladé Boleslavi jsou však narušené jen mírně a pouze v některých částech města. Platí to především o hlukové zátěži, zčásti pak o kvalitě ovzduší. Naopak kvalita vody je (pitné vody z podzemních zdrojů, ale i povrchových vod). V posledních letech výrazně roste produkce odpadu.

Míra lokálního zatížení životního prostředí domácnostmi se odvíjí především od napojení na veřejnou kanalizaci a od způsobu vytápění. V Mladé Boleslavi je v tomto směru výrazný rozdíl mezi hustě zalidněnými sídlišti, vilovými čtvrťmi a Novým městem, kde je zátěž minimální (s výjimkami to platí i pro Staré město a oblasti podél řek Jizera i Klenice), a mezi okrajovými částmi, kde provoz domácností představuje lokální zátěž životního prostředí.“

Výsledkem této bezcenné dojmologie, v textu jediné zmínky související přímo s životním prostředím (!), je soubor opatření shrnutý pod nadějně znějící Cíl prioritní oblasti 1 na str. 43. – Zvýšit kvalitu prostředí zóny vč. zlepšení stavu životního prostředí. Jako hlavní podcíl (prostředek k jeho dosažení) je však stanoven Cíl 1.1.- Zvýšit atraktivitu veřejných prostor a zajistit jeho efektivnější využití.

Napsat něco takového a myslet to v půli roku 2008 vážně s ohledem na tehdy dostupné penzum informací z mnoha zdrojů, zejména krajských koncepcí a to nejen stran kvality ovzduší, muselo vyžadovat mimořádnou dávku přehlížení environmentálních problémů MB. S výjimkou nepřeslechnutelné vysoké hlukové zátěže v dopravně exponovaných lokalitách, kterou dokument konstatuje ve SWOT analýze na str. 35 (spolu s významným nárůstem produkce komunálního odpadu) jako Slabou stránku města.

V prosinci téhož roku vznikne obdobný rozvojový plán pro zónu Severní sídliště. Ten posune zaměňování kvality životního prostředí v MB za atraktivitu veřejných prostor ještě dále. Zaslouží si proto samostatný příspěvek. 

Více k IPRM-ROP najdete na stránkách města zde  .

David Hradiský, 2. 9. 2013

PřílohaVelikost
IPRM MB ROP 20082.83 MB