CENATOX v Mladé Boleslavi- úvodní informace

Magritte

Když autor těchto řádků loni v únoru zval MUDr. R. Šráma a posléze MUDr. M. Dostála z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. na debatu o ovzduší v rámci festivalu Jeden svět 2012, netušil, jak neopakovatelná šance se otevírá „ naší věci“. Jsme rádi, že díky ochotě a aktivitě náměstka města Ing. Jiřího Boušky bude využita a je nám potěšením uvést první informaci k tomuto projektu.

Jeden z účastníků loňské debaty na Karmeli, viz. náš příspěvek Představujeme Vám panelisty veřejné diskuse o stavu ovzduší v MB 22. 3. , Ing. Jan Topinka, DrSc. je vedoucím Laboratoře genetické ekotoxikologie Oddělení genetické ekotoxikologie ÚEM AV ČR, v. v. i. v Praze. Tento tým má mj. za cíl studovat poškození dědičné informace způsobená toxickými a karcinogenními látkami jako jsou například polycyklické aromatické uhlovodíky a jejich deriváty v ovzduší. Spolu s dalšími se i v mezinárodním měřítku etablovali unikátními a respektovanými výzkumy a výstupy v „Projektu Ostrava“.

V rámci nového projektu základního výzkumu CENATOX, tzv. Centra kompetence v nanotoxikologii, který Vám přiblížíme v samostatném příspěvku, jako jeden z řešitelů ing. Topinka projevil zájem o možnost využít Mladou Boleslav jako srovnávací lokalitu pro loňská podzimní měření v Ostravě. Účast v projektu neznamená, že MB je tak zatíženou lokalitou jako Ostrava, nýbrž že znečistění (zejména PM a PAU) je tu majoritně a prokazatelně jiného původu (z domácích topenišť a dopravy), než z metalurgických a energetických provozů.

Důležitou podmínkou pro instalaci velmi sofistikovaných měřících zařízení několika institucí, byla součinnost a pomoc náměstka pro životní prostředí ing. Boušky. Bez nich by nebylo možné tento záměr realizovat. Lokalita měření byla určena ve spolupráci s Úsekem ochrany čistoty ovzduší pobočky ČHMÚ v Hradci Králové. Data takto získaná budou zdarma městu k dispozici.

Kromě výstupů z měřící stanice (automatizovaného imisního monitoringu) provozované ČHMÚ na Severním sídlišti tak máme poprvé v Mladé Boleslavi možnost dozvědět se více:

  1. O reálné toxicitě zimního ovzduší v MB. Ideální by bylo, kdyby výjimečně citlivé analyzátory zaznamenaly zároveň inverzi, resp. smogovou epizodu a taktéž „čisté“ podlimitní dny ke srovnání.  (To je poprvé, kdy by si autor smogovou situaci v MB opravdu přál)
  2. O původu těchto emisí. Z variability velikosti, prvkového složení, denních chodů a vertikální distribuce aerosolových (prachových) částic lze blíže určit jejich původ. Sledována bude jemnější frakce, která nebyla v MB doposud stanovována.
  3. A to vše způsobem, že v rámci špičkového projektu s účastí Ústavu chemických procesů AV ČR, Ústavu analytické chemie AV ČR, Přírodovědecké fakulty UK i dalších institucí. Odebrané vzorky budou podrobeny podrobnějšímu testování jejich toxicity a část odeslána k dalším analýzám do kalifornských Lawrence Livermore National Labs v Berkeley.

Projekt bude v Mladé Boleslavi realizován v termínu 12. - 28. 2. Blíže k autorům, CENATOXu i možnému „verneovskému“ doprovodu v dalším příspěvku.  

David Hradiský, 23. 1. 2013