Aktuální legislativa ochrany ovzduší v ČR

Legislativa OO

V pdf. přílohách v sekci Ke stažení najdete aktuální platnou legislativu ochrany ovzduší v České republice dle aktuální verze soupisu resortních předpisů ve Věstníku MŽP 2/2013 na str. 4-5. Jmenovitě se jedná o:

 

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů č. 383/2012 Sb.

Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů č. 257/2012 Sb.

Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší č. 415/2012 Sb.

Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích č. 330/2012 Sb.

Vyhláška o kritériích udržitelnosti biopaliv č. 351/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší č. 312/2012 Sb.

Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech č. 73/2012 Sb.

Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů č. 279/2009 Sb.

 

K předchozí legislativě a dalším dokumentům, souvisejícím s provozem ústředního i krajských regulačních řádů, najdete více v příspěvcích Regulační řády a Mladá Boleslav a Krajský regulační řád Středočeského kraje