2005- 2. část- Intermezzo

TP

Období od února, kdy byla v Boleslavanu publikována zmínka o přípravě Programu ke zlepšení kvality ovzduší (PZKO),  viz. předchozí příspěvek,  do prosince 2005, kdy byl schválen Programový dodatek k Programu snižování emisí a Integrovanému krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje představuje zajímavý mezičas dalších dějství hry na právo na příznivé (co možná nejméně znečištěné) životní prostředí.

1. října vstupuje v platnost novela Zákona o ochraně ovzduší, Zákon 385/2005 Sb., která přinesla nové definice (OZKO- oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, zóny, aglomerace) a zejména změny v oblasti povinností a kompetencí- jmenovitě povinnosti obcí vypracovávat PZKO a nově upravila vymezování OZKO. Hlavní úrovní pro řízení kvality ovzduší se stává kraj, nikoli obec (s výjimkou Prahy a Brna). Obce s méně, než 350 tisíci obyvateli již nemusí při překročení imisních limitů na svých územích zpracovávat PZKO. Tato povinnost byla přesunuta na krajské úřady. Text zákona připojujeme.

Novela a další změny transponovaly do českého prostředí podněty z evropské legislativy při zohlednění reálné možnosti jim dostát. Paragraf 7 Zákona 86/ 2002 Sb. (Zvláštní ochrana ovzduší) totiž zaváděl povinnost vypracovávat PZKO na úrovni obcí i krajů. Již v červenci 2004 MŽP vydal metodický pokyn k jejich zpracovávání na úrovni obce (v příloze). Nejen vzhledem k rozšíření rozsahu OZKO roku 2003 by to vedlo k paralelní přípravě velkého množství dokumentů a tříštění prostředků i sil. Navíc bez jasného určení a začlenění konkrétních opatření, která by dokázala situaci zlepšit. Více a přehledně tehdejší změny ukazuje prezentace Ing. Morávka z MŽP z konference „ Ovzduší ve státní správě- Teorie a praxe“ z 5. 11. 2005. Ta se od té doby koná vždy na podzim dodnes.

Povinnost vypracování PZKO tedy vznikla, ale v průběhu roku 2005 přestala být povinností obce/ ORP a tato aktivita se „vlila“ do přípravy programového dodatku krajského integrovaného PZKO, který připojíme samostatně v následujícím příspěvku. Podrobný popis geneze dokumentu je v jeho úvodu. Dovolujeme si část ocitovat předem.

„ První verze návrhu Programového dodatku byla připravena s využitím písemných podkladů, vypracovaných na základě výzvy Krajského úřadu Středočeského kraje městskými úřady všech ORP. Analýza předložených námětů je součástí Podpůrného materiálu 1. Předložené náměty byly upřesněny během osobních jednání se zástupci městských úřadů v prioritních ORP (Brandýs nad Labem-Stara Boleslav, Mělník, Mladá Boleslav, Kladno, Slaný) a telefonickými jednáními v ostatních ORP. Záznamy z jednání jsou součástí Podpůrného materiálu 2.

První verze návrhu Programového dodatku byla dne 15. 9. 2005 projednána se zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ochrany ovzduší MŽP ČR, Státního fondu životního prostředí a ORP s tím, že všechny zúčastněné strany dostaly možnost podat písemné připomínky. Připomínky podaly, kromě Krajského úřadu Středočeského kraje, ORP Mlada Boleslav, Beroun, Mělník, Kolín, Slaný, Příbram, Dobříš, Rakovník, Neratovice a Vlašim, město Kostelec nad Labem, obce Dolní Beřkovice, Horní Počáply a Cítov a Odbor ochrany ovzduší MŽP ČR. Většina předložených připomínek byla do druhé verze návrhu Programového dodatku zapracována.“

Programový dodatek krajského PZKO byl schválen 7. 12. a rozeslán 15. 12. 2005. Oba zmíněné podpůrné materiály jako interní dokumenty nebyly publikovány, ale je zřejmé, že na přípravě aktivně participovalo tehdejší magistrátní oddělení ŽP. Tato aktivita bohužel nezanechala žádnou stopu v tiskových výstupech města (mb-net, Boleslavan) a tak např. o rozsahu OZKO v MB a ORP MB, či navržených opatřeních ke zlepšení imisní situace se veřejnost od magistrátu nemohla z první ruky dozvědět.

Příspěvek Ing. Morávka ukazuje zřetelně na jednu do budoucna klíčovou skutečnost. Příprava PZKO již není pro obce (ORP) na jejímž území byly překročeny imisní limity pro ochranu lidského zdraví povinná.  Doslovně ze snímku 12-" pro OBEC:» z hlediska řízení kvality ovzduší nemusím nic, ale můžu si zpracovat jak PZKO, tak akční plán -pokud mám zájem a má to smysl…"

Tři tečky jsou doslovná citace a výklad této věty bude ovlivňovat zdraví desetitisíců lidí podle toho, v jakém městě, či obci mají tu čest žít. Obyvatelé Kladna, jedné z nejznečištěnějších lokalit v zemi (lépe řečeno jeho části) měli to štěstí, že odpovědní i aktivní již v září tohoto roku představí „ Souhrnný akční program ve vztahu ke kvalitě ovzduší pro Statutární město Kladno“. Připojujeme původní wordovou verzi. Obdobné plány připraví v desítkách a zdaleka ne tolik postižených měst a obcí.

Obyvatelé Statutárního města Mladá Boleslav za nic takového nikdy nestáli a štěstí obdobně neúčelným způsobem investovaných prostředků ze svých vlastních daní mít nebudou… V průběhu roku 2006 učiní aktivita Zdravé město alespoň pokus upřít větší pozornost k tématu a informovat veřejnost. Ukončí jej ale (nadlouho) již komunální volby na podzim stejného roku. Více v dalších příspěvcích.

David Hradiský, 7. 6. 2012
 

PřílohaVelikost
385_2005 změna 86_200256.23 KB
Věstník MŽP 7_2004348.57 KB
Morávek OSS 2005 600.6 KB
Souhrnný akční program Kladno 20051.12 MB