2005- 1. část- Míjení (Heterotopie )

Toto není dýmka

Roku 2005 se zhoršené kvalitě ovzduší v Mladé Boleslavi naštěstí poprvé dostane větší pozornosti v krajských dokumentech. Přesvědčíme se, že varovné signály vysílané ČHMÚ byly přes Krajský úřad StČ kraje magistrátním oddělením ŽP přijaty, a že v okolí projektu Zdravé město vzniká návrh, jak aktivně zareagovat na „vzniklou“ situaci. Tehdy jsme se mohli i poprvé dozvědět, kolik obyvatel se ocitlo/ bylo postiženo v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) ve městě i celé ORP.

Začíná velmi zajímavý, i když zpětně někdy obtížně vyhodnotitelný kvas, ze kterého můžeme vytěžit řadu stále aktuálních postřehů a podnětů. 

Lednový Boleslavan nás na str. 2 informuje „ FORUM ZDRAVÉHO MĚSTA konané 9. prosince se vydařilo. Přítomná veřejnost při něm pracovala v několika pracovních skupinách, takže výsledkem je, že současný strategický plán rozvoje města je polidštěn náměty z řad veřejnosti. A o to právě šlo.“ http://www.mb-net.cz/?page=cz,2045.boleslavan-leden-2005 .

Polidštění strategického se plánu se bohužel nekoná. Jeho aktualizace z ledna roku 2005,  vypracovaná Komisí pro strategický rozvoj a společností Berman Group, neobsahuje ani jeden výskyt slovního spojení „životní prostředí“, ani slova „ovzduší“, či jakékoli kombinace s těmito slovy. Mezi globální cíl C. Kvalita života se nevejde žádná zmínka o kvalitním životním prostředí jako podmínky sine qua non pro kvalitní život. Toto je poslední strategický dokument města, kdy je ještě možné posoudit zmíněné opomenutí jako neznalost, nebo specifický druh humoru. Dokument připojujeme v příloze. Předchozí verzi pro srovnání textů najdete v předchozím příspěvku 2003- 2. část- Líčení.
 

Únorový Boleslavan přináší na str. 7 historicky první a zároveň poslední zmínku, že s ovzduším v MB není něco v pořádku. http://www.mb-net.cz/?page=cz,2046.boleslavan-unor-2005 . Jedná se o příspěvek „Program ke zlepšení kvality ovzduší“, který zmiňuje upozornění krajského úřadu o rozsahu OZKO na základě dat z roku 2003. Odcitujeme pouze perlu dokazující tehdejší všímavost - „vzhledem k tomu, že na území města není žádný zdroj prachu- stavba silnice I/38 se v roce 2003 ještě nerealizovala- lze usuzovat jen na některé příčiny stavu“.  O programu, jeho vypracovávání a chlubení se krajským peřím více v  následujícím příspěvku.
 

Naštěstí již 1. 4. přichází z mb-net slibná zpráva. http://www.mb-net.cz/?page=cz,1707.o-cem-jednali-30-brezna-radni    " Rada města schválila Dohodu o přistoupení k partnerství v Týmové iniciativě pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR). Mladá Boleslav se tak připojila k sdružení nestátních neziskových organizací a jednotlivců. Jeho posláním je podporovat udržitelný rozvoj měst, obcí a jejich sdružení v ČR zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje. Tento projekt byl reakcí na iniciativu Evropské unie, která se v současné době takřka výhradně soustřeďuje na členské země EU. Snahou tohoto projektu je nastartovat aktivity související s místními indikátory také v českých městech a obcích. Hlavním cílem projektu bylo zahájit sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni, to znamená na úrovni obcí, měst, případně mikroregionů. Za indikátory vývoje udržitelného rozvoje lze označit ukazatele určitého vybraného jevu získané průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně stanovených údajů. (městská zeleň, ovzduší …).Aby bylo sledování indikátorů možné vyhodnotit bylo dohodnuto, že z deseti společných evropských indikátorů budou sledovány v Mladé Boleslavi tyto indikátory:

1. Spokojenost občanů s místním společenstvím 2. Mobilita a místní přeprava cestujících 3. Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb 4. Kvalita místního ovzduší 5. Cesta dětí do školy a zpět ".

Město MB- municipalita- si tedy přes projekt Zdravé město samo zvolilo kvalitu místního ovzduší jako  indikátor udržitelného rozvoje. Jmenuje se ECI A. 5.

Ze stejného dne pochází úvaha o genezi projektu přeložky I/38 http://www.mb-net.cz/?page=cz,1713.nekolik-poznamek-k-prelozce-silnice-i-38 . Samotná stavba rychle pokračuje  http://www.mb-net.cz/?page=cz,1728.stavba-prelozky-i-38-pokracuje-mezi-kinem-forum-a-debri .

I když je publikován později, 20. květnem je datována pracovní verze dokumentu, avizovaného v předchozím příspěvku. „Plán zdraví a kvality života“, oficiální součást strategického plánování a podkladem pro Strategický plán. Dokument připojujeme v příloze a rozhodně stojí za přečtení. Odcitujme přímo alespoň část str. 12-13, která se výslovně týká informovanosti obyvatel a kvality ovzduší. Tučné části i podtržení kopírují původní text v příloze.

" Zdravé město by mělo vybudovat EKOCENTRUM.
Zatím je nahrazuje DDM – v malém rozsahu.
Životní prostředí = výkon státní správy !
Chybí zástupce pro tuto problematiku v samosprávě města Mladá Boleslav !
Je nutné zřídit samostatného pracovníka pro „městské prostředí“ :  ekologie  voda, ovzduší, čistota, přírodě blízká a ekologicky šetrná řešení / existuje pouze pracovník pro zeleň a odpady /.
Získat kvalifikovaného pracovníka pro zbývající oblast životního prostředí.

Ovzduší
Stávající stav :
Krajská úřad Středočeského kraje – 17. 12. 2004 informoval a zveřejnil oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Město Mladá Boleslav je do této tabulky zakomponováno.
Ovzduší velký problém Mladé Boleslavi
Ovzduší – Informace z KÚ – došlo k  překročení  emisních limitů – zvýšené množství polétavého prachu !
Nyní je již dáno zákonem řešení a úprava!
Město musí zpracovat program na zlepšení ovzduší ve městě.
Celý text sdělení MŽP včetně závazného vymezení OZKO podle § 7 odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb.,                     o ochraně ovzduší v platném znění je k dispozici na webových stránkách MŽP /www.env.cz/ v archivu aktualit.
INDIKÁTORY  pro měření kvality ovzduší ! /Doporučení – další téma na společný Kulatý stůl/
Polétavý prach – snížit vliv – řešení :
- protiprachové zelené bariéry, vodní plochy, kropení, vodní prvky, retenční nádrže zadržující dešťovou vodu

Kroky, které se budou v rámci projektů Magistrátu města realizovat mohou být chybné !
Je nutné stanovit program, jak dál  a koordinovat !
- Odpojování malých zdrojů – kotelen – nutně zamezit  / např.  moratorium na kterém se usnese   zastupitelstvo by bylo závazná pro stavební  úřad a obor ŽP.
- Snížit cenu energetických zdrojů popularizovat ekologicky šetrné energetické zdroje /vodní         
      a větrné  / a sluneční kolektory.

Zdravé město je takové město, kde čistý vzduch se stane součástí zdravého života ".

Povolený počet překročení denních imisních limitů pro PM10- 35, bude "nasbírán" již v dubnu. Za celý rok jich bude o 7 víc, než roku 2004, tedy 70.  Jeden zakouřený  týden navíc v čím dál nezdravějším městě. Rozsah OZKO kvůli překračování denních imisních limitů pro PM10 roste roku 2005 na doposud nepřekonaných a obludných 99,6 % plochy magistrátního území a 99,9 % plochy celé ORP. Dobré úmysly se sebereflexivními prvky již nemohou stačit. Koncem roku se rozsvítí další 2 typy kontrolek a obnaží trapnost naší situace. Více v dalším příspěvku.
 

David Hradiský, 31. 5. 2012
 

PřílohaVelikost
Strategický plán MB 20051021.56 KB
Komunitní plán MB květen 2005435.44 KB