2004- 1. část- I/ 38

Zajetí

Předchozího roku se město Mladá Boleslav, mezi lety 2000-2002 jedna z nejméně zatížených lokalit v celé ČR, dostalo do „klubu“ který je odborně nazýván jako Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) a ve kterém se bohužel dle posledních dostupných dat nalézá 85 % magistrátního území. Všech důvodů, proč se tak stalo, se již dnes nelze beze zbytku dopátrat. Ve strategických dokumentech města se nám nepodařilo nalézt žádný odkaz, který by naznačil, že si tuto otázku někdy někdo položil, resp. že se na ni pokusil seriózně (např. cílenou studií, či posudkem) a s jakým výsledkem odpovědět.

Snaha o zkapacitnění průjezdu městem pro tranzitní i osobní dopravu obsluhující Škoda Auto a.s. (ŠA), deklarovaná i v tehdejší verzi strategického plánu města, vedla nejprve k realizaci zahloubení železniční trati Na Slovance. Proces její realizace a souvislosti s dalšími stavebními aktivitami ve městě jsme blíže popsali v příspěvku 2002- Krajina elementální a 2003- 2. část- Líčení kde jsou ke stažení  zmíněný plán i jeho doprovodné analytické podklady. Časové párování procesu výstavby s vývojem imisní situace v obou letech ukazuje, že tehdy muselo přispět několik faktorů - nadprůměrně suchý rok, konkrétní chladné měsíce v topné sezoně apod. (což lze velmi dobře dokumentovat například z ročenek ČHMÚ). Dále vliv hned několika staveb, např. i rekonstrukcí v areálu městského stadionu. A návratu k topení pevnými palivy v lokálních topeništích zdokumentovaný řadou dat a prací v „čistých lokalitách“, jako jsou Prachatice, Košetice a jiné- v okrajových částech města a okolních obcích.

Na zahloubení železnice za půlmiliardy korun navazují další akce, které se stejným cílem a ještě vyššími náklady dále rekonfigurují dopravní infrastrukturu města. Snaha odstranit kolony stojící u přejezdu a odklonění kamionů z „centra“ i řada dalších více či méně deklarovaných důvodů (dlouhodobé záměry nejrůznější úrovně, rostoucí náročnost dopravní obsluhy nadregionálního zaměstnavatele, rozvoj okrajových částí města a okolních obcí a další) povedou v následujících letech k exponenciálnímu nárůstu dopravní zátěže území, zejména té části, které sice představuje pouhé 4 % území města, ale žije tu polovina jeho obyvatel . Jedná se samozřejmě o Severní sídliště s jeho významnou občanskou vybaveností. Naštěstí právě zde se již delší dobu nacházelo měřící zařízení, které poskytuje údaje o imisní zátěži obyvatel v jeho širším okolí . Časem se dostaneme k posudkům vlivu na životní prostředí těchto staveb a bude zajímavé ověřit, jaké důsledky této rekonfigurace pro obyvatele MB byly predikovány.

Aktualizace strategické plánu města MB z října 2003 obsahuje v kapitole Kvalita života jako cíl C. I. 2 a na straně 31 podrobněji rozebírá projekt přeložky silnice I/38 (Nymburk-MB-Česká Lípa). Realizaci zamýšlel investor stavby- Ministerstvo dopravy prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) původně vcelku. Z několika důvodů byla realizace rozdělena do 3 etap.

První etapou byl sjezd z R10 na Průmyslovou ulice a sjezd k nejbližší, tj. 13. bráně ŠA. Měla stát 34 milionů Kč a byla realizována roku 2002. Více např. na http://www.mb-net.cz/?page=cz,4.pristi-rok-se-bude-konecne-stavet-komunikace-i-38 . Další stavbu komplikoval nedostatek financí http://www.mb-net.cz/?page=cz,147.stavbu-i-38-komplikuje-nedostatek-financi . Město MB pomohlo Kosmonosům skoupit pozemky nutné pro realizaci 2. etapy. http://www.mb-net.cz/?page=cz,338.vykup-pozemku-pro-komunikaci-i-38-je-skoncen . Město bilancuje v  http://www.mb-net.cz/?page=cz,779.jak-dal-po-zahajeni-slovanky  a již roku 2003 je zmíněna výstavba Severovýchodní tangenty a náklady na její výstavbu odhadnuty na minimálně 140 milionů Kč.
 

Začátkem ledna 2004 začala výstavba 2. etapy  http://www.mb-net.cz/?page=cz,881.zacala-priprava-stavby-komunikace-i-38 . Koncem ledna bylo předáno staveniště http://www.mb-net.cz/?page=cz,913.bylo-predano-staveniste-komunikace-i-38 . V březnu Boleslavan přináší zprávy o odstřelu skály u Debře, které se ukázala být pevnější, než napovídal geologický průzkum  http://www.mb-net.cz/?page=cz,1014.pripravuje-se-zkusebni-odstrel-na-komunikaci-i-38 . V dubnu Boleslavan připojuje podrobný popis etapy i některé záměry http://www.mb-net.cz/?page=cz,1063.co-vime-o-stavbe-i-38-mezi-debri-a-kosmonosy . Město MB opět pomáhá Kosmonosům i s odkupem pozemků pro realizaci 3. etapy http://www.mb-net.cz/?page=cz,1140.prispevek-mestu-kosmonosy . Druhá etapa bude dokončena roku 2005 a ještě se k ní vrátíme.
 

Během roku 2004 probíhají další rekonstrukce v areálu Městského stadionu. 8. 4. Hraje MB s Prachaticemi poprvé na novém fotbalovém stadionu pod umělým osvětlením. 28. 4. dubna je otevřen Atletický stadion Jana Železného. http://www.mb-net.cz/?page=cz,2036.boleslavan-kveten-2004 . Zajímavý je v květnovém Boleslavanu příspěvek k poklepání na základní kámen Bondy centra. Vzpomínka na tehdejší „provizorní“ autobusové nádraží je opravdu nesmazatelná, neboť s tak nedůstojnými podmínkami je těžké se ještě někdy někde setkat. 1. 5. naše země vstupuje do Evropské Unie.

K 1. 1. 2004 začínají v AIM SMBOA pracovat stejnou metodou nová zařízení pro stanovování koncentrací NO2, NOX, SO2 a O3 i PM10  a ČHMÚ rozšiřuje doprovodná meteorologická měření. Imisní situaci PM10 roku 2004 shrnuje grafický přehled na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2004_enh/cze/pollution_overview/overview_PM10_SMBOA_41030.html   První denní PM10nadlimit roku přichází 9. 1. 24. 1. je to již velmi vysokých 208,7 µg/m3 . Lednová bilance skončí na číslu devět.  Dle Vyhodnocení smogových regulačních řádů v příslušné grafické ročence ČHMÚ http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr04cz/kap23.html  se dozvídáme, že leden byl teplotně významně podnormální, únor byl naopak nadprůměrně teplý.  V únoru jsou zaznamenány pouze 4 nadlimity a to mnohem nižší. Leden i únor byly přitom srážkově nadnormální. V březnu je zaznamenáno dalších 10 nadlimitů, v dubnu již pouze tři. Oba tyto měsíce byly teplotně i srážkově normální.

 Za celý rok 2004 klesne oproti roku 2003 počet překročení denního imisního limitu PM10 z 93 na 63. Ještě více se oproti předešlému roku zvýrazní jejich v budoucnu typický roční chod. Většina překročení denních imisních limitů se odehraje v intervalu říjen-duben. Tohoto roku jich konkrétně bude 59. Do konce dubna jich pak bude stejně jako letos, tj. 27.

V červnu vychází Tabelární ročenka ČHMÚ. Najdete ji na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2003_enh/cze/index.html . Nejdéle od tohoto okamžiku je černé na bílém potvrzeno, že máme v MB problém. Další a podrobnější informace přijdou z ČHMÚ v srpnu. Souborné Ročenky ČHMÚ posílá každý rok v písemné i datové podobě na odbor ŽP každé ORP od jejich vzniku v roce 2003.

Tok lidí a materiálu je od „středu“ města, tj. po třídě V. Klementa od listopadu 2003 odzátkován. Začíná stavba přeložky I/38 v úseku třída Debř- Kosmonosy. U Debře pak ražba skály. Vytěžený materiál, kterého bude více než ze zahloubení Slovanky, údajně cca 140 tisíc kubických metrů zeminy, je umísťován do deponie v záplavovém území Debře nad Jizerou. K tomu připočítejme vliv lokálních topenišť v okrajových částech MB a okolních obcích v zimním období. V dubnu se zakládá stavba Bondy Centra. V areálu městského stadionu se dále staví a upravuje. Na okraji Radouče se staví provizorní komunikace, které se v budoucnu stanou nutnou součástí dopravní infrastruktury sídliště. Rozvíjí se průmyslová zóna a okraje města MB. Mnohem více dopravních výkonů je realizováno v čím dál větší blízkosti Severního sídliště. Obchvat bude dokonán v říjnu 2005.

Nebezpečný koktejl je roku 2004 umíchán jiným způsobem, i když s obdobnými účinky. O dalších ingrediencích a dalších varovných zprávách tohoto roku více v dalším příspěvku.
 

David Hradiský, 14. 5. 2012