2003- 1. část- ORP

Obec s rozšířenou působností Mladá Boleslav

Pokračujeme v naší „kronice“ ochrany/ kvality ovzduší ve městě i širším regionu.  Rok 2003 ve dvou částech.
Zimní období 2002–2003 bylo přelomové s ohledem na skutečnost, že v ČR vstoupily v platnost nové zákonné předpisy, upravující ochranu ovzduší a provozování smogových regulačních systémů. Ustanovení zákona č. 86/2002 Sb. (Zákon o ochraně ovzduší) mimo jiné ukončila platnost vyhlášky č. 41/1992 Sb. Tato vyhláška, upravující fungování smogových regulačních systémů, byla nahrazena vyhláškou č. 553/2002 Sb. Více na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr03cz/kap23.html .  

Boleslavan nás v lednu informoval o souběhu stavebních prací v areálu městského stadionu. Např. „ uskutečnila se demolice tribuny na bývalém hlavním oválu, takže posunem ploch vzniknou možnosti parkování vozidel podél Havlíčkovy ulice a v budoucnu zde budou moci vyrůst i vícepodlažní garáže, jak s nimi počítá územní plán.“ http://www.mb-net.cz/?page=cz,2021.boleslavan-leden-2003 .

Imisní situace byla ale v lednu dobrá, jak ukazuje denní přehled z toho roku na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/2003_enh/cze/p... Slabý denní nadlimit byl zaznamenán pouze 9. 1.  

Únorový Boleslavan informuje „ NA PORADĚ SE STAROSTY obcí 21. ledna byla účastníkům jednání objasněna organizační struktura zdejšího magistrátu a označeno, v kterých oblastech tento úřad má úkoly pověřené obce s rozšířenou pravomocí (nahrazuje zrušený okresní úřad). Byly zodpovězeny všechny dotazy a starostové byli ubezpečeni, že magistrát má zájem na maximální spolupráci s nimi.“ http://www.mb-net.cz/?page=cz,2022.boleslavan-unor-2003 .  

Pokračuje zapuštění železniční tratě u Slovanky. V průběhu druhé půlky února začínají excesivní denní PM10 nadlimity. Únor zakončuje denním průměrem 240 µg/m3. Ten bude překonán až roku 2006. Nadlimitní je i téměř celý březen.
Zima na přelomu let 2002 a 2003(dle prvního odkazu v příspěvku) byla, posuzováno z hlediska teplot a srážek, výrazně rozkolísaná a jako celek teplotně slabě podnormální. Zatímco měsíc únor 2003 byl teplotně mírně podnormální s maximální odchylkou  –3,0 °C od normálu, leden a březen byly teplotně mírně nadnormální. Leden byl srážkově slabě až mírně nadnormální, zatímco úhrny srážek v únoru a březnu 2003 byly výrazně podprůměrné a poklesly na 33 a 38 % normálu. Jinými slovy únor a březen byl toho roku nebývale suchý.  

1. 3. je v automatickém imisním monitoringu (SMBOA) spuštěno měření přízemního (troposférického) ozonu, které velmi brzy začne signalizovat další problém. Březnový Boleslavan představuje plánované investice města MB v roce 2003. http://www.mb-net.cz/?page=cz,2023.boleslavan-brezen-2003 .

V dubnovém čísle se na straně tři v záři reflektorů ocitá nový Odbor životního prostředí. http://www.mb-net.cz/?page=cz,2024.boleslavan-duben-2003  Popsána je struktura odboru, nastíněna jeho činnosti a publikováno několik zajímavých tvrzení.

1. Z rozhovoru mj. vyplývá, že již v dubnu 2003 byl na hlavní webové stránce města odkaz na stav hladiny řeky Jizery a v případě ohrožení jsou informace automaticky předávány dál
2. „Ekologické“ oddělení má na starosti ochranu ovzduší a nakládání s odpady.
3. Poslední odstavec obsahuje pro autora kouzlo nechtěného. Komu je vlastně poskytován servis.

Tomu kdo sledoval data promítaná na světelném panelu Městské knihovny a rozuměl jim, muselo být jasné, že se něco děje. Nejdéle v prosinci 2004 bylo z Věstníku Ministerstva životního prostředí jasné, kde se rozblikaly kontrolky a jaký je rozsah Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Začalo to na územích obcí Mladá Boleslav, Kosmonosy, Bradlec a Plazy. V těchto územích byly překročeny imisní limity pro denní i roční koncentrace PM10.  15. 12. 2005 vychází Programový dodatek k Programu snižováni emisí Středočeského kraje a k Integrovanému krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje, z kterého vyplývá, že na území  ORP žije v OZKO 21 tisíc obyvatel, z toho 19,5 tisíce na magistrátním území Mladé Boleslavi. Následujícího roku je totéž varování v krajské zprávy Cenia. Vzniká velkoplošné OZKO v rámci ORP. Nejdéle v říjnu 2006 bylo hned z několika zdrojů, které jsou na tento magistrátní odbor doručovány zřejmé, že zabírají již 99,8 % celého území ORP. A žije v nich toho roku (někde vícenásobné- kvůli překračování více imisních, či cílových imisních limitů) přes 100 tisíc obyvatel. Všechny tyto veřejně dostupné dokumenty spolu s dalšími dle jednotlivých let postupně publikujeme.

Z ročenek, které jsou vystavené na webu města http://www.mb-net.cz/?page=cz,rocenky  vyplývají v příslušné kapitole tak nepodstatné informace, jako kolik bylo vydáno loveckých lístků (a kolik z nich cizincům). Obyvatelé, tyto tetelivé ornamenty dotvářející kulisu města i regionu nestojí za to, aby byli zpraveni o situaci, že každý čtvrtý až šestý den žijí nechtěně v prostředí obdobnému zakouřené restauraci a nestojí za to být informováni víc, než čísly z panelu na městské knihovně.

První zmínky, že je s ovzduším něco v nepořádku se objeví až v březnu roku 2006 a iniciativa vzejde z aktivity Zdravé Město. Online informace na webu města se objeví, jinde než dnes, v únoru 2010. Ještě několikrát bude zapotřebí konstatovat, za jak mnoho vděčíme několika konkrétním lidem a jmenovitě tehdejší koordinátorce projektu, paní Bubnové.  

Denní PM10 nadlimity do konce první půli roku již nejsou tak časté a vysoké. Další v následujícím příspěvku.  

David Hradiský, 22. 2. 2012