Dvojice soutěží pro základní a střední školy Mladoboleslavska

Datum akce: 17. únor 2014 - 26. duben 2014
letáček akce

Vážení pedagogové, rodičové, studenti a žáci základních a středních škol Mladoboleslavska,
podobně jako v předešlých letech jsme pro Vás připravili ve formě soutěže o hodnotné výhry aktivity k tématu letošního Zeměfestu. Tématem letošních školních aktivit i Zeměfestu je poznávání příběhů věcí - odkud, z čeho a jak se vyrábějí ty nejběžnější věci, bez kterých si svůj život nedokážeme představit.

PRAVIDLA, ZÁZNAMOVÉ ARCHY A DALŠÍ MATERIÁLY K OBOU SOUTĚŽÍM NAJDETE TÉŽ V PŘÍLOHÁCH KE STAŽENÍ!

 

Proč „příběhy věcí“?

Hlavní důvody pro volbu letošního tématu byly tři:

 1. Rostoucí odcizení od reality.
  Dnešní děti (a nejen děti) získávají většinu informací, jež považují za důležité pro svůj život, z virtuálního kyberprostoru. Nejrůznější obrazovky jsou jim věrnými společníky, s masovým rozšířením dotykových telefonů a stálého připojení k internetu v posledních několika letech se závislost dnešních teenagerů na tomto médiu znásobila. Spolu s ní se u řady dětí ztrácí zájem o realitu a představa o skutečném fungování věcí a procesů i uvědomění si své faktické závislosti na prostředí a planetě, bez níž nemůžeme žít a přežít, mizí...
 2. Chybějící technické zkušenosti a dovednosti.
  Většina dnešních dětí má ve srovnání s generací svých rodičů jen minimální příležitost rozvíjet své manuální a praktické technické zkušenosti a dovednosti. Kdysi vyhlášené „zlaté české ručičky“, schopné opravit porouchané auto či mixér, omítnout zeď a vyrobit polici, či ušít, uplést a zavařit doma prakticky cokoliv, se stávají v době příliš složitého a snadno dostupného konzumního zboží minulostí…
 3. Opojení globalizací a pohrdání výsledky práce lidských rukou.
  Ve společnosti roste trend hledět na lidi, pracující rukama, s lehkým despektem („To jsou ti, co se nedokážou uživit jinak“). Aniž bychom chtěli dávat sebemenší naději o správnosti idejí těch, kteří hlásali vládu dělníků a rolníků, jsme přesvědčeni, že dnes se kyvadlo společenského mínění blíží opačnému extrému, jako bychom všechny naše potraviny a složité výrobky dokázali vygooglovat z internetu, bez po stovky generací předávaného a rozvíjeného fortelu řemeslníků…

Zkoumejme, objevujme, zkoušejme, vyrábějme..!
Cílem letošního ročníku je tedy pomoci Vašim žákům a studentům poznat alespoň ty nekomplikované procesy vzniku běžných předmětů našeho života a umožnit si ty nejjednodušší z nich vyzkoušet na vlastní kůži. Pozor: nejde nám o to, aby si Vaši žáci „hráli na to, jak se něco vyrábí“, ale aby poznali a nejlépe i sami vyzkoušeli, jak se to dělá doopravdy!
Jsme přesvědčeni, že pokud se pedagogům ve školách podaří vzbudit u dětí dostatečný zájem (i proto jsme zvolili formu soutěže), poskytne jim vlastní (byť třeba ne zcela úspěšné) experimentování mnohem hlubší a trvalejší zážitek a respekt, než jakékoliv zprostředkované formy osvěty.
Jako doplněk k vlastnímu experimentování a mapování výrobních procesů žáky doporučujeme využít letošního Zeměfestu (26.4.2014 od 14 do 18 hod. v MB na Krásné louce), který bude letos také zaměřen k tématu „příběhů věcí“ a k zážitkovému poznávání a zkoušení nejrůznějších výrobních procesů.

Dvě soutěže! Pro koho?
Formu soutěže jsme zvolili pro snazší motivaci dětí k aktivnímu zapojení.
Z praktických důvodů jsme se rozhodli vyhlásit letos soutěže dvě:

A. Z čeho je můj život?
Soutěž v praktickém zkoušení jednoduchých výrobních procesů (individuálně doma, nebo společně ve škole). Soutěžícími jsou celé třídy ze základních a středních škol Mladoboleslavska (oceněna budou první tři místa v kategoriích1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ a střední školy). Každá třída si počítá body za všechny výrobní pokusy provedené všemi žáky třídy, zaznamenané na záznamových arších a doplněné fotografiemi z experimentů. Výsledné bodové skóre je pro napravení nerovností v početnosti tříd přepočteno na žáka. (Podrobnosti níže.)

B. Příběhy věcí
Výtvarná soutěž pro jednotlivce a 2-3 členné týmy z druhého stupně ZŠ a středních škol Mladoboleslavska (vyhlášeny jako 2 samostatné kategorie). Soutěžní týmy zobrazují formou kresleného či fotografického obrázkového příběhu či praktického obalu na zboží „životní příběh“ vybraného výrobku. Autoři nejúspěšnějších návrhů v obou kategoriích, vybraných odbornou porotou, vyhrají velký dort. (Podrobnosti níže.)
Účast v obou soutěžích je pro školy z Mladoboleslavska bezplatná, materiály pro účastníky i ceny jsou dotovány z grantu Statutárního města Mladá Boleslav a z grantu Středočeského kraje.

Role pedagoga v soutěžích
Efekt celého projektu bude tím větší, čím víc dětí a tříd se do soutěží zapojí.

 1. Informujte a motivujte své kolegy!
  Zapojení maxima žáků a studentů umožní jedině informování a vhodná motivace ostatních pedagogů ve Vaší škole, s vysvětlením hlubšího smyslu uchopení tématu. Kromě nejvhodnější formy osobní komunikace s kolegy k tomu můžete samozřejmě libovolně kopírovat tento materiál (zejména následující pravidla soutěží) a odkazovat na webové stránky www.MB-eko.cz/zahrada, kde naleznete kompletní informace. Informování kolegů by mělo proběhnout do týdne od úvodní schůzky spolu s rozdáním záznamových archů a bodovacích tabulek do jednotlivých tříd.
 2. Informujte a motivujte žáky a studenty, ale i jejich rodiče.
  Přiložené plakátky k oběma soutěžím (možno kopírovat) slouží spíš k upoutání zájmu a připomenutí probíhající dvojice soutěží (spolu s následujícími pravidly – doporučujeme vyvěsit ve škole společně). Pro motivování žáků a studentů bude nezbytná mluvená informace během vyučování a následná vytrvalá komunikace, připomínání a pomoc jednotlivým žákům a skupinám třídního garanta. Nepodceňujte komunikaci s rodiči, bez jejich pochopení, podpory a pomoci mnoho domácích experimentů neproběhne! Pokud Vám k tomu pomůže, můžete použít připravený informační „dopis“ pro rodiče (v příloze).
 3. Připomínejte, pomáhejte, podporujte!
  Ani ti sebesamostatnější žáci a studenti nejsou dostatečně vytrvalí, aby své pokusy či díla dotáhli bez připomínání do zdárného konce. Budou potřebovat Vaši motivační (a metodickou) podporu, stejně jako Vaši kolegové pedagogové.
 4. Hlídejte termín.
  Termín odevzdání veškerých výstupů (bodovací tabulka třídy, záznamové archy všech pokusů a fotografie k nim) Ekocentru Zahrada do Pavilonu DDM je pondělí 14.4.2014 v 16:00 (vzhledem k náročnému vyhodnocení není možné pozdější dodání tolerovat). Stanovte pro své žáky dřívější termín odevzdání a v předstihu je uhánějte, abyste bez stresu stihli uzávěrku.
 5. Buďte připraveni vyhrát a převzít cenu!
  V rámci třídní soutěže se domlouvejte s dětmi předem o tom, kterou z cen byste pro svou třídu vybrali za první místo, a kterou za 2.-3. Pokud uspějete (o tom Vás budeme včas informovat), mělo by co nejvíc žáků třídy spolu s třídním garantem přijít převzít cenu na mladoboleslavský Zeměfest 26.4. odpoledne.

Kontakt na vyhlašovatele soutěže
Ekocentrum Zahrada DDM,  Web: www.MB-eko.cz/zahrada
Pavilon DDM, Purkyňova 224, Mladá Boleslav, mapa: http://www.mapy.cz/s/9grC
Garant soutěží: Honza Cindr, Tel. 326 326 043, 724 985 149, Mail: jan [dot] cindr [at] ddm-mb [dot] cz

„Z čeho je můj život?“ – PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž pro třídy ze středních škol a prvního i druhého stupně ZŠ Mladoboleslavska.

Kdo může soutěžit?
Soutěžícím je vždy jedna celá třída, získané body se pro získání celkového výsledku vztahují k počtu žáků ve třídě (aby nebyly malé třídy znevýhodněny).
Garantem každé soutěžící třídy je její třídní (či jiný jasně určený) učitel.
Z jedné školy se může do soutěže zapojit neomezený počet tříd.
Za včasné a úplné odevzdání soutěžních výstupů třídy zodpovídá garant třídy (učitel).
Výsledky budou vyhlášeny ve třech samostatných kategoriích: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ (včetně nižších ročníků víceletých gymnázií) a střední školy, odměněny budou 3 nejúspěšnější třídy v každé kategorii.

Co můžete udělat, abyste v soutěži uspěli?
Je to jednoduché: z následujícího seznamu věcí a potravin, které v našem životě běžně používáme, jich zkuste sami vyrobit co nejvíc.
Možná nevíte, jak doma vyrobit třeba jogurt nebo košík. Na internetu ale není problém najít praktické návody, jak na to (doporučujeme dávat do vyhledávače název výrobku tak, jak je v následujícím seznamu, případně se slovy „jak vyrobit …“ nebo „domácí výroba …“). Výrobní pokusy můžete dělat doma (kde na ně máte víc času a nástrojů), nebo ve škole. Vybírejte si jen to, na co jistě stačíte, než se do něčeho pustíte, vždycky se poraďte s učitelem nebo rodiči! Některé pokusy jsou dost nebezpečné (s nožem, ohněm či horkými věcmi a tekutinami), zde je nutný stálý dohled či pomoc dospělého.

Jak se vám budou vaše výrobní pokusy počítat do soutěže?
Každý člověk, který úspěšně vyzkouší nějaký výrobní pokus, získá body pro svou třídu.
Za výrobní postup, který před ním dosud nikdo jiný ze třídy nevyzkoušel, získá pro svou třídu prémii 20 bodů (= za první provedení pokusu) plus 2 body za provedený pokus.
Za nové vyzkoušení výrobního pokusu, který už předtím vyzkoušel někdo jiný, si počítáte 2 body (bez prémie za první vyzkoušení).
Body se tedy počítají dohromady pro celou třídu za všechny provedené pokusy, víc bodů nasbíráte, když vyzkoušíte co nejvíc různých pokusů (za každý získáte dvacetibodovou prémii), než když hodně lidí vyzkouší stejný pokus.
Pozor:
Každý člověk může uskutečnit a získat body pro svou třídu za neomezený počet experimentů.
Jeden člověk nemůže získat body opakováním stejného výrobního pokusu dvakrát.
Při experimentování mohou pomáhat rodiče a další lidé (ale nesmějí pokus provést za experimentátora).
Pokud provedete jeden výrobní pokus společně (ve třídě či u někoho doma), počítáte si body za jedno provedení (jako by ho udělal jeden žák či student).

Když se rozhodneš pro nějaký pokus, co všechno musíš udělat?
1. Vybrat si vhodný pokus a poradit se o tom s učitelem a rodiči.
2. Vzít si od třídního učitele (garanta) záznamový arch k pokusu.
3. Najít si na internetu či v knihách, co vše k tomu potřebuješ a jak se to dělá.
4. Nashromáždit všechny věci, které k tomu budeš potřebovat (pomůcky i suroviny).
5. Udělat si dostatek času a místa, abys vše stihl, neomezoval ostatní a dokázal vše včas uklidit!
6. Připravit si fotoaparát (nebo mobil s foťákem) a tužku s papírem pro zaznamenání výrobního postupu.

POZOR:  Abys za svůj pokus získal své třídě body, musíš k němu pečlivě zapsat svůj pracovní postup a zkušenosti do záznamového listu (při provádění pokusu raději nanečisto na papír) a celý postup zdokumentovat fotografiemi (tak, aby kdokoliv dokázal pokus podle Tvého popisu a fotek zopakovat)
Fotografie můžeš odevzdat buď vytištěné (zezadu ČITELNĚ nadepsané svým jménem, příjmením, třídou a školou, NÁZVEM TVÉHO EXPERIMENTU a nadpisem „Z čeho je můj život?“, je dobré připsat ještě číslo fotky v řadě a komentář, co zobrazuje), nebo poslat mailem svému učiteli (ve formátu .jpg), což je jednodušší (každá fotka s názvem ve tvaru: škola_třída_jméno žáka_název experimentu_pořadové číslo fotky).

Co musí vaše třída odevzdat do Ekocentra Zahrada, abyste mohli vyhrát?
Všechny výstupy za celou třídu najednou doručí Váš třídní učitel (garant) Ekocentru Zahrada na Pavilon DDM (v MB za bývalým Májem) nejpozději do pondělí 14. dubna 2014 do 16:00 hodin.

Co nesmí chybět:

 1. Všechny čitelně a srozumitelně popsané pokusy na záznamových listech či jejich kopiích (v papírové podobě či vyplněných elektronicky ve formátu MS Word) za celou třídu.
 2. Všechny řádně označené doplňkové fotografie ke všem pokusům za celou třídu (vytištěné spolu se záznamovými listy, elektronicky na CD či flash disku, soubor fotografií ke každému experimentu bude v samostatném adresáři, pojmenovaném názvem experimentu – výrobku).
 3. Souhrnnou bodovací tabulku za celou třídu, kompletně a správně vyplněnou a podepsanou garantem (učitelem) třídy.

Co můžete vyhrát?
Trojice nejúspěšnějších tříd (ty, které získají nejvíc bodů přepočteno na jednoho žáka či studenta třídy) v každé kategorii (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ) si vyberou jednu z následujících výher.
Nejúspěšnější třídy (1. místa) si mohou vybrat kteroukoliv, třídy na 2.-3. místě pouze z těch, zvýrazněných kurzívou:

- celodenní vstup do středověkého skanzenu Botanicus v Ostré*
- výrobu vlastních svíček ve svíčkárně v Šestajovicích*
- automat sodastream pro vaši třídu

- exkurzi do sklárny v Lindavě*
- exkurzi do lihovaru v Dobrovici*
- exkurzi do papíren ve Štětí*
- výukový program Ekocentra Zahrada dle vlastního výběru

*: u exkurzí je výhrou sjednání exkurze a zaplacení základního vstupného za celou třídu, nikoliv zajištění a úhrada dopravy, případně jiných placených služeb v podniku, kde exkurze proběhne.

Třídní učitelé (garanti) vítězných tříd obdrží od Ekocentra  Zahrada dárek.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne na Zeměfestu v sobotu 26.dubna 2014 od 17hodin na Krásné louce V mladé Boleslavi.

Jak se do soutěže přihlásíte a k čemu se zavazujete?
Do soutěže se nemusíte přihlašovat předem. Klidně začněte s experimentováním a vaše třída se stane účastníkem soutěže v okamžiku, kdy váš učitel odevzdá včas všechny potřebné výstupy za celou třídu Ekocentru Zahrada.
Účast v soutěži je bezplatná (pouze pro třídy z Mladoboleslavska).
Z odevzdaných popisů výrobních postupů a fotografií bude sestavena praktická příručka „Vyzkoušejte sami!“, aby i ostatní zájemci mohli experimentovat.
Jména a fotografie členů vítězných týmů a jejich učitelů s uvedením školy a třídy mohou být zveřejněna v místních médiích.
Vítězné třídy a jejich učitelé (garanti) se zúčastní slavnostního vyhlášení vítězů a předání cen na Zeměfestu v sobotu 26. dubna 2014 od 17 hodin na Krásné louce v Mladé Boleslavi.
Odevzdáním výstupů soutěžící přijímají výše uvedené podmínky soutěže a dávají souhlas k nekomerčnímu použití svých fotografií a odevzdaných výstupů vyhlašovatelem soutěže.

44 doporučených výrobních pokusů
OZNAČENÍ:   * = možná vhodné i pro menší děti s dozorem a dopomocí dospělých
                         ! = náročnější experiment
                        !! = nebezpečné, nutný dohled či pomoc dospělých i pro starší experimentátory

1. * Psací pero. Vyrob namáčecí pero z rákosu nebo husího brku, kterým se dá psát a kreslit inkoustem a tuší. Popis výrobního procesu na záznamovém listu dodejte napsaný vlastnoručně vyrobeným perem. (Na webu doporučujeme hledat spíš pod heslem bambusové pero).

2. Štětec z vlasů. Vyrobit štětec z lidských vlasů a rákosu není příliš složité, když najdeš vhodného dárce pramínku vlasů, které jdou ohnout a svázané vsadit a vlepit do dutiny v rákosu.  Součástí popisu výroby musí být i obrázek či kaligrafický znak, namalovaný Tvým štětcem. (Postupy na webu k tomuto tématu nabízejí většinou zbytečně složité svazování vlasů a spojení s násadkou, vyzkoušené ohnutí a vlepení – chcete-li být zcela přírodní, lze vlepit roztavenou smolou – je jednoduché a funkční) http://maydayberry.nepise.cz/84394-vyroba-stetce.html

3. * Lepidlo z mouky. Vyrob malé množství lepidla z mouky a s jeho pomocí přilep na papír fotografie z Tvého výrobního postupu (nebo vytvoř jiné 2D výtvarné dílo z papíru)  http://www.home-made.cz/2013/02/domaci-lepidlo.html

4. * Vázání knihy. Z volných listů papíru vyrob vlastní sešit (nebo „knihu“). Vazačským způsobem sešij listy a spoj je s pevnými, na hřbetě ohebnými deskami.

5. Přírodní uhel. Vyrob přírodní uhel na kreslení (což s pomocí kamen či ohně, plechové krabice a větviček z toho správného stromu není tak náročné, jak se může zdát). http://www.babylonie.cz/diskuse/uhel

6. * Recyklovaný papír. Vyrob aspoň 3 pevné archy nového papíru ze starých novin, jeden z vytvořených archů podepiš, napiš na něj svůj výrobní postup a odevzdej spolu s vyplněným záznamovým listem. http://www.creative-cz.cz/index.php?menum=2&menu=technikyodd&techodd=23, kompletní sady na výrobu papíru k zapůjčení v Ekocentru Zahrada

7. * Kroucená či pletená šňůra. Vyrob z několika slabých přírodních provázků (bavlna, konopí) pevnou kroucenou nebo pletenou šňůru (aspoň 2m).  http://www.ireceptar.cz/zajimavosti/na-navsteve-u-vas/remeslo-v-muzeu-pr...

8. * Dřevěná kvedlačka. Udělej dřevěnou kvedlačku, nejsnazší je to ze špičky vánočního smrčku.

9. * Dřevěná vařečka či lžíce. Vyrob ze dřeva vařečku nebo lžíci (skutečně použitelná lžíce je mnohem těžší než plochá vařečka a výroba s pomocí kulatého dláta nebezpečnější). Tvůj výrobek musí být skutečně funkční a používaný.

10. *!! Vrbová píšťalka. Vyrob z vrbového prutu tradiční píšťalku, která bude doopravdy pískat. Pozor při práci s nožem!

11. ! Luk a šípy. Vyrob funkční dřevěný luk a 2 opeřené šípy, schopné dostřelit aspoň 30 m daleko. Můžeš použít přírodní materiál i opracované dřevo z truhlárny.

12. * Březové pometlo (koště). Vyrob z tenkých březových větviček tradiční funkční pometlo. Až doslouží, můžeš ho přinést na Čarodějnice.

13. Košík z proutí. Upleť malý košík či ošatku z vrbových proutků.

14. Slaměná ošatka. Vyrob z dlouhé slámy stáčenou ošatku na pečivo.

15. * Tkaní. Utkej drobný praktický výrobek (pouzdro na mobil, taštička, čelenka…), utkaný na jednoduchém tkacím rámu či stavu, nebo na karetkách. Výrobek musí být skutečně použitelný.

16. * Šití. Sám nastříhej a ušij jeden kus oblečení, které budeš skutečně nosit. Můžeš použít šicí stroj a předem připravený střih.
17. Pletení. Upleť či uháčkuj šálu, čepici, taštičku na mobil či jiný prakticky využitelný pletený či háčkovaný výrobek.

18. * Dřevěné uhlí. Vyrob aspoň 1 litr dřevěného uhlí v otevřeném ohništi. Tohle je pro děti: na konci táboráku zalij nedohořelé uhlíky a posbírej studené (a úplně černé) kousky, a máš dřevěné uhlí bez práce. Abyste si ho mohli započítat do soutěže, musíš na něm ale potom ještě něco opéct či ugrilovat, bez přidání kupovaného uhlí (a přidat fotku z grilování).

19. * Keramický hrneček. Vytvoř funkční vypálený hrneček z hlíny, kterou dobudete sami (nikoliv tedy z kupované hrnčířské hlíny). Nemusí být glazovaný, pokud ano, je přípustná průmyslově vyráběná glazura. Zdali ho vytočíš na kruhu (?!), slepíš z vyváleného plátu či stočíš indiánskou šňůrkovou technikou, je na Tobě. V každém případě se z Tvého hrnku musí dát pít a nesmí z něj unikat tekutina. Vhodné lokality pro získání dostatečně jílovité hlíny jistě najdete sami, v okolí MB nejspíš na Chlumu, Bradleci či Babě. K vypálení je samozřejmě možné použít moderní elektrickou pec (pokud nechcete vyzkoušet středověký výpal v hliněné peci :-)).

20. ! Hliněná pec na chleba. Postav funkční hliněnou pec na pečení chleba, placek a pizzy (doporučujeme nejjednodušší pravěkou stavbu z jílovité hlíny, bez kamenů či cihel).

21. ! Pravěká hliněná pec na tavbu železa. Postav podle vyzkoušeného vzoru pravěkou pec na tavbu železa z železné rudy.

22. !! Pokus o tavení kovu v pravěké peci. Velmi náročný a dlouhý pokus! Kromě postavené pece a spousty dřevěného uhlí budeš potřebovat kousek kovu (nejlepší je asi cín nebo měď), který v ní roztavíš – můžete se pokusit i o jeho odlití do jednoduché formy, umístěné přímo v peci.

23. !! Dřevěné uhlí milířováním. Zkus získat několik litrů kvalitního dřevěného uhlí milířováním v uzavřené a proděravěné plechové nádobě (důkladně prostudujte návod, těsná nádoba může explodovat!) http://www.jaksetodela.cz/video/609/vyroba-dreveneho-uhli-jak-vyrobit-dr..., nebo v pravém drnovém milíři (pozor, druhý způsob vyžaduje několik dní souvislého hlídání, včetně nočních hlídek a je vhodný pouze pro odhodlané větší skupiny). V každém případě budeš potřebovat spoustu dříví, velké ohniště a stálý dohled dospělého!

24. !! Foukání skla. Zkus vytáhnout pipetu či vyfouknout baňku ze skleněné trubičky. Velmi náročný a nebezpečný pokus! Potřebuješ tenkou trubičku z nízkotavného skla, výkonný kahan a bezpodmínečný dohled dospělého (nejlépe s hasicím přístrojem a lékárničkou :-))!!

25. * Křížaly. Nakrájej a nasuš aspoň jednu plnou sklenici (300 ml) křížal.

26. * Mošt. Vylisuj aspoň 1 litr chutného moštu (s pomocí libovolných pomůcek a jejich následným vyčištěním a umytím :-().

27. * Pomerančový džus. Vyrob aspoň 0,5 litru 100% pomerančového džusu (s využitím libovolných pomůcek a jejich následným vyčištěním a umytím).

28. * * Tvaroh. Vyrob tvrdý či měkký tvaroh z mléka a připrav z něj chutný pokrm (pozor, nelze z trvanlivého, pouze z čerstvého mléka). http://www.labuznik.cz/recept/domaci-tvaroh/

29. Jogurt. Vyrob několik sklenic jogurtu z mléka a jogurtové kultury, jde to bez problémů i bez domácího jogurtovače. (Pozor, nelze z trvanlivého, pouze z čerstvého mléka.) http://www.youtube.com/watch?v=ghoRkQ3X3qk

30. * Máslo. Stluč máslo ze smetany a použijte ho jako běžné máslo. http://www.home-made.cz/2012/08/domaci-maslo.html

31. Hořčice. Vyrob 1 sklenici hořčice. http://www.home-made.cz/2012/09/domaci-cerstva-horcice.html

32. * Domácí zmrzlina. Udělej chutnou domácí ovocnou či smetanovou zmrzlinu – aspoň 2 kelímky od jogurtu.

33. * Domácí müsli. Vyrob domácí müsli (ovesné vločky upravené na chutnou snídani) aspoň z 1 balíčku ovesných vloček. Vyzkoušejte různé dochucení na snídani a k návodu přidej i recept na nejchutnější snídani s Vašim müsli. http://www.home-made.cz/2012/07/domaci-musli.html

34. Mletí mouky. Umel aspoň 0,3kg mouky z obilných zrn na domácím ručním mlýnku, kamenné zrnotěrce, nebo středověkém ručním válcovém mlýnku. 300g mouky se počítá po přesátí na hrubším sítě či jemnějším cedníku. K výrobě nelze použít elektrický drtič či mlýnek.

35. * Založení kvásku. Založ a pěstuj kvásek na chleba (ze kterého pak někdo opravdu upeče chleba či jiné pečivo – můžeš i Ty jako další započítaný pokus). http://suplik.ikramek.cz/recepty/domaci-zitny-kvasek/

36. !! Pečení. Ručně zadělej těsto a upeč chleba, buchty, vánočku či jiné pečivo z hněteného těsta (NE z řídkého těsta jako na bábovku). K zadělání těsta smíš použít pouze práci rukou (bez mixérů a dalších domácích strojů) a k pečení pouze troubu (nikoliv domácí pekárnu apod).

37. !! Marmeláda. Uvař aspoň 3 sklenice marmelády či povidel (pozor na popálení či opaření!) a ukliď po sobě všechny stopy výrobního procesu.

38. !! Čokoláda. Vyrob tuhou čokoládu (nikoliv nápoj) bez použití již hotové čokolády. Pozor na popálení a opaření! http://www.receptyonline.cz/recept--jednoducha-domaci-cokolada--1251.html

39. !! Sádlo. Uškvař aspoň sklenici sádla. Velký pozor na popálení a opaření i prskajícím sádlem (a dostatek času)!! http://www.video-recepty.com/skvarene-sadlo/

40. Domácí mast. Vyrob 1 kelímek voňavé či hojivé masti ze sádla či včelího vosku. http://www.novinky.cz/zena/styl/192804-domaci-kremy-aneb-tajne-recepty-n...
http://www.fler.cz/blog/domaci-prirodni-a-bio-kosmetika-11476

41. Zubní pasta. Vyrob malý kelímek zubní pasty (soukat do tuby ji nemusíš ) a čistěte si s ní týden zuby. http://www.home-made.cz/2012/09/domaci-zubni-pasta.html

42. Tlakoměr (barometr) z balónku. Vyrob funkční tlakoměr (barometr) z balónku a sklenice, který bude doopravdy ukazovat tlak vzduchu.  http://zdeans.blog.cz/0905/jak-udelat-jednoduchy-barometr,  http://www.jaksetodela.cz/video/1305/domaci-barometr-jak-si-udelat-domac...

43. Kompas. Vyrob si vlastní kompas a pomocí jiného kompasu zkontroluj, že ukazuje opravdu na sever. http://www.pokusyprodeti.cz/dilna/domaci-dilna-vyrobky/12-kompas
http://www.ucreatewithkids.com/2012/05/diy-science-experiment-make-compa...

44. Vlhkoměr z vlasů. Funguje dlouhodobě spolehlivě, pokud seženeš pár opravdu dlouhých vlasů a dostatečně je odmastíš (nejlépe technickým benzinem). http://fyzika.gjvj.cz/pokusy/pokusy/429.htm, http://gsa.edupage.org/files/Vlhkomer.pdf http://fyzweb.cz/materialy/bizarni_kramy/vlhkomer.php

Pokud by vám těchto 44 výrobních pokusů nestačilo, můžete zkusit i některé další, ale před jejich započtením do bodů pro vaši třídu je musíte konzultovat s Ekocentrem Zahrada (tel. 724 985 149 či mail. jan [dot] cindr [at] ddm-mb [dot] cz). Rozhodně nedoporučujeme zkoušet domácí výrobu mýdla (práce s louhem je velmi nebezpečná), ani vaření cukru a lisování oleje, které jsou v domácích podmínkách bez speciálních zařízení těžko proveditelné.

„Příběhy věcí“ – PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol.

Každý den používáme stovky různých věcí. Jsou pro nás tak samozřejmé a „obyčejné“, že nás vůbec nenapadne přemýšlet o tom, kdo a jak je vytvořil a odkud vzal suroviny na jejich výrobu. Zkus vystopovat a zobrazit „životní příběh“ aspoň jedné „obyčejné věci“ – a vyhrát velký dort!

Jak na to?

 1. Rozhodni se, zda chceš tvořit sám či s jedním nebo dvěma spolutvůrci (se kterými se případně rozdělíte o svou sladkou výhru).
 2. Vyber si některou věc z následujícího seznamu.
 3. S pomocí internetu, knížek a jiných zdrojů si udělej co nejúplnější představu o všech jejích surovinách a celém procesu vzniku.
 4. Dobře si rozmysli, které části jsou důležité pro pochopení výrobního procesu a které můžeš vypustit. Ideálně bys měl/a vybrat 6-12 momentů z procesu vzniku Tvé věci, které dokážeš srozumitelně zobrazit. Můžeš při tom použít i popisky (ať už komiksové „bubliny“, nebo popisky pod obrázky). Pamatuj ale, že méně je více – popisky mohou hodně objasnit, ale taky hodně pokazit. Dlouhé a nezajímavé texty nechce číst nikdo.. Tvůj příběh by měl být srozumitelný i úplně nezasvěcenému žákovi 5. třídy.
 5. Rozhodni se, která z následujících tří forem výstupů je pro Tebe nejvhodnější:
  a) Kreslený příběh věci, zobrazující srozumitelně na 6 – 12 (max 15) políčkách celý proces jejího vzniku (na čtvrtce do maximálního formátu A3).
  b) Fotopříběh věci o 6 - 12 (max 15) snímcích (dohromady na maximálním formátu A3). Kvalitní fotky můžeš použít i z internetu, ale jen s uvedením zdroje u každého obrázku.
  c) Kreslený příběh či fotopříběh věci jako v předchozích dvou případech, ale upravený do konečné podoby skutečného obalu zobrazené věci (v její skutečné velikosti a podobě, jak se prodává v obchodě). Pro tento výstup si vybírej jen z věcí označených v seznamu hvězdičkou*.
 6. Do vytvoření svého díla dej své nejlepší nápady a dovednosti, cení se nápaditost, názornost a srozumitelnost, poutavost, ale i správnost výrobního postupu a čistota provedení a minimum textu. Před konečným zpracováním si nech své nápady posoudit od dobrého kamaráda, rodičů či učitele, kteří Ti mohou dát díky nezaujatému pohledu cenné rady a pomoci Ti uspět!
 7. Svůj hotový výtvor zezadu čitelně označ jménem, svým telefonním číslem a mailovým či facebookovým kontaktem a názvem své třídy a školy a dříve, než v pondělí 14. dubna 2014 v 16:00 hodin ho odevzdej Ekocentru Zahrada do Pavilonu DDM v MB za Májem.
 8. Zda jsi uspěl/a, se dozvíš nejpozději ve středu 23. dubna. Pokud zvítězíš, buď připraven/a převzít svůj dort v sobotu 26. dubna po 17:00 na Zeměfestu v Mladé Boleslavi na Krásné louce.

Co je dovolené a co se nesmí?
ANO:

 • Můžeš pracovat sám, nebo ve 2-3 členném týmu.
 • Smíš použít počítač, fotoaparát, grafické editory a tiskárnu.
 • Smíš použít fotografie z internetu (s rozlišením pro tisk – aspoň 300 dpi), ale u každé fotky musíš (malým, ale čitelným písmem) uvést: „Zdroj:“ a okopírovat webovou adresu, z níž jsi snímek získal/a.

NE:

 • Soutěžit mohou pouze žáci 2. stupně ZŠ (a nižších ročníků víceletých gymnázií) a studenti středních škol z Mladoboleslavska. Jsi-li starší, mladší či odjinud, nemůžeš se soutěže zúčastnit.
 • V jedné formě (a / b / c) smíš odevzdat maximálně dvě díla, jichž jsi autor nebo spoluautor (celkem ve všech třech formách tedy nejvíc 6 výtvorů:  2x a + 2x  b  + 2x c).
 • Tvoje soutěžní díla (samostatná i skupinová) nesmí ani v různých formách (a/ b / c) zobrazovat stejný proces (například výrobu sýra jako obrázkový příběh i návrh obalu)
 • Nesmíš použít cizí kresby a texty či hotové fotopříběhy nebo jejich části.
 • Nesmíš používat fotky bez uvedení zdroje (u vlastních fotografií uveď „Autor:“ a své jméno).
 • Tvůj výtvor ve formě a) a b) musí být plochý (jen na papíře, žádné 3D objekty) a nesmí mít větší formát než A3.
 • Tvůj návrh ve formě obalu na zboží (c) musí být zpracován jako skutečný 3D obal výrobku v jeho skutečné velikosti a podobě. Pouhá kresba „jak by vypadal obal“ se nepočítá.

Kdo a jak vybere ty nejlepší práce?
Odbornou porotu tvoří: profesionální výtvarník, pedagog, technik, žurnalista a skupina žáků 5. třídy. Každý z nich nezávisle na sobě a anonymně (bez znalosti autorů) oboduje jednotlivá díla podle následujících hledisek:

- srozumitelnost a názornost jednotlivých obrázků i celého příběhu
- úplnost a správnost (jak věrně Tvůj obrázkový příběh popisuje skutečný proces)
- náročnost (složitost) zobrazeného procesu
- grafické zpracování jednotlivých obrázků i celku
- použití textu (čím méně a výstižněji, tím lépe)
- nápaditost pojetí příběhu a originalita zpracování 
- celková poutavost
- čistota provedení

Vítězové budou vyhlášeni pro každou z forem výstupů (kreslený příběh / fotopříběh / příběh věci na jejím obalu) zvlášť v kategorii základní školy a střední školy (celkem tedy maximálně 6 dortů). Vyhlašovatel soutěže si ponechává právo v případě malého počtu či nízké kvality odevzdaných prací v některé kategorii neudělit výhru.

Jak se můžeš přihlásit a k čemu se zavazuješ?
Nemusíš se zdržovat přihlašováním předem. Začni hned tvořit, Tvou přihláškou budou včas odevzdaná díla, která splňují požadavky zadání.
Odevzdáním své práce zároveň potvrzuješ přijetí těchto pravidel soutěže.
Pokud vyhraješ, zavazuješ se převzít osobně svou výhru v sobotu 26. 4. 2014 mezi 17.-18. hod. na Zeměfestu na Krásné louce v Mladé Boleslavi (Tvůj dort bude čerstvý a nelze ho skladovat!).
Odevzdáním prací do soutěže dáváš souhlas s jejich nekomerčním publikováním vyhlašovatelem soutěže (Ekocentrum Zahrada DDM) s uvedením jména autora, věku, třídy a školy.
V případě výhry souhlasíš se zveřejněním Tvých fotografií a uvedením jména, věku, třídy a školy v médiích.

Seznam věcí pro vytvoření obrázkových příběhů jejich vzniku
Věci (potraviny) označené hvězdičkou* jsou vhodné i pro návrh jejich obalu

1. tričko
2. svetr
3. mýdlo (pouze mýdlo, bez výroby obalu)
4. tužka
5. zlatý řetízek
6. zápalky
7. lžíce
8. hřebík
9. proutěný košík
10. slaměná ošatka na chleba
11. židle nebo postel
12. zubní pasta (bez výroby obalu)
13. omítka na zdi
14. cihla
15. beton
16. WC papír
17. PET lahev (pouze lahev, bez náplně)
18. hliníková plechovka (pouze plechovka, bez náplně)
19. skleněná lahev (pouze lahev, bez náplně)
20. hrneček nebo talíř z porcelánu
21. hokejový puk
22. * máslo (bez výroby obalu)
23. * jogurt (bez výroby obalu)
24. * zrající sýr (eidam, niva, hermelín apod. – bez výroby obalu)
25. popcorn (bez výroby obalu)
26. * čokoláda (bez výroby obalu)
27. zmrzlina
28. * majonéza (bez výroby obalu)
29. * hořčice (bez výroby obalu)
30. * kečup (bez výroby obalu)
31. * čaj (zelený, nebo černý čaj, bez výroby obalu)
32. * káva (bez výroby obalu)
33. * med (bez výroby obalu)
34. * cukr (bez výroby obalu)
35. * sůl (bez výroby obalu)
36. * olej (bez výroby obalu)
37. * víno (bez výroby obalu)
38. * pivo (pouze nápoj, bez výroby obalu)
39. * alkohol (bez výroby obalu)
40. * sádlo (bez výroby obalu)
41. párek
42. hamburger
43. * granule pro psy (bez výroby obalu)
44. žvýkačka (bez výroby obalu)